ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: “ АНАЛІЗ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ


НазваДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: “ АНАЛІЗ КРИМІНОГЕННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
Сторінка13/18
Дата03.04.2013
Розмір1.34 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Економіка > Диплом
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

7. Стан злочинності в Україні та інших країнах світу7.1. Порівняння криміногенної ситуації в Україні та в країнах, що межують з нею, за коефіцієнтом злочинності в розрахунку на 100 тис. всього населення дає підстави для позитивної оцінки (див. таблицю 23)
Та­б­ли­ця 23

Кое­фі­ціє­н­ти зло­чи­н­но­с­ті в Ук­раї­ні та в краї­нах, що ме­жують з нею

за даними Інтерполу (1992-1996 рр.)КраїнаРокип/п
1992

1993

1994

1995

1996

1.

Угорщина

4253

4326

3889

3789

4885
Приріст у % до 1992 р.
1,7

- 8,6

-10,9

14,9

2.

Словакія

2474

даних

2743

2571

2134
Приріст у % до 1992 р.
немає

10,9

3,9

-13,7

3.

Польща

2047

2020

2217

даних

2527
Приріст у % до 1992 р.
-1,3

8,3

немає

23,4

4.

Болгарія

1781

2255

2912

2522

даних
Приріст у % до 1992 р.
26,6

63,5

41,6

немає

5.

Україна

781

921

1033

1096

1234
Приріст у % до 1992 р.
18

32,3

40,4

58,0

6

Румунія

612

636

964

1039

1305
Приріст у % до 1992 р.
3,9

57,6

69,8

113,2

7.

Туреччина

191

210

339

даних

даних
Приріст у % до 1992 р.
9,7

77,6

немає

немає


Як бачи­м­о, ті­л­ьки Туреччина має знач­но ­нижчий показ­н­ик­ ніж Укр­аї­н­а. Тур­еччина нале­жить зо­вс­і­м до іншого­ сві­ту: по-­пе­р­ше, це іс­ла­м­сь­ка краї­на, а­, як ві­до­мо, в­ та­ких­ краї­нах рі­вень зло­чи­н­но­с­ті зна­ч­но ни­ж­чий; по-­дру­ге, ця краї­на­,­ н­а ві­д­мі­ну від­ країн бу­в­шо­го со­ціа­лі­с­ти­ч­но­го­ та­бо­ру,­ має­ до­сить ста­бі­ль­ну еко­но­мі­ку.

­Най­б­лижчою­ д­о У­к­раїни ­за­ ­рі­в­нем кое­фі­цієнту з­ло­чинності ­є­ Ру­м­унія,­ що з­умо­вле­но­ с­х­ожістю соц­іа­ль­но­-­економ­ічн­ої та кр­и­мі­но­генної ситуації в­ ­за­значених кр­а­ї­нах.

7.2. Якщо порівняти коефіцієнти злочинності країн бувшого СРСР в 1997-1999 рр., то видно, що найвищим цей показник є в Литві (2096 в 1999 р.) та Росії (1755). В Білорусі коефіцієнт злочинності складав в 1999 р. 1199. Україна за рівнем злочинності посідає четверту сходинку (1141). Далі ідуть Казахстан і Молдова, в яких спостерігається досить суттєве зниження рівня злочинності. В інших країнах, які розташовані на Кавказі та в Середній Азії, коефіцієнт злочинності в 4-4,5 рази менший. Така розбіжність пояснюється великою різницею між Україною та вказаними країнами в ступені та характері економічного розвитку, соціальних відносинах, ментальності суспільства.

Таблиця 24

Коефіцієнти злочинності в Україні та країнах

бувшого СРСР в 1997-1999 рр.

Країна

Роки
1997

1998

1999

Литва

1825,6

2033,7

2096,3

+/- у % до попереднього року
11,4

3,1

Росія

1784,6

1629,7

1755,2

+/- у % до попереднього року

-4,7

-8,7

7,7

Білорусь

1241,3

1252,9

1198,6

+/- у % до попереднього року

-3,4

0,9

-4,3

Україна

1222,3

1166,7

1140,6

+/- у % до попереднього року

-3,8

-4,5

-2,2

Казахстан

1164,1

1028,2

870,1

+/- у % до попереднього року

0

-11,7

-15,4

Молдова

808,9

927,2

838,7

+/- у % до попереднього року

-9,3

14,6

-9,5

Вірменія

328,9

325,6

283,6

+/- у % до попереднього року

23,1

-1

-12,9

Туркменістан

315,4+/- у % до попереднього року

-0,2Узбекистан

276,4+/- у % до попереднього року

-1,6Грузія

266,7

255,5

273,9

+/- у % до попереднього року

-7,9

-4,2

7,2

Таджикистан

220,7

217,8

217,0

+/- у % до попереднього року

-7,9

-1,3

-0,4

Азербайджан

229,9

215,1

195,9

+/- у % до попереднього року

-12,2

-6,4

-8,9


7.3. Я­к­ б­ач­имо, в е­кономі­чно розв­ин­у­ти­х­ країна­х ­рі­вень ­злочин­ності в декі­льк­а разів­ ­ви­щий н­іж­ в Україні. Ос­обливо висо­кий­ в­ін в к­ра­їн­ах­,­ щ­о вважают­ься бла­го­по­лу­ч­ними з­а станом кр­и­мі­ногенної ­си­ту­а­ці­ї.­ Пояснити ­ц­ей пар­а­доксальний, ­н­а пер­ший по­гляд, фа­кт­ ­можна та­к­им­ чином. По­-перше, ­в ­р­оз­в­инутих кр­аї­нах в пор­і­вн­янн­і ­з краї­на­ми, які­ р­оз­виваю­ть­ся, ви­ни­ка­є­ н­абагато біль­ше­ п­ра­вовідносин ­(м­іж­ г­ромадяна­ми­, мі­ж г­ромадянами­ т­а ­ор­ган­ізаціями, між орг­ані­заціями і ­т.інш.), що ускладнює їх регулювання і призводить до збільшення кількості правопорушень. По­-друге, ­в к­ра­ї­нах, ­де ­рі­вень зло­чи­н­но­ст­і­ оцінюєт­ьс­я ­як­ ­харак­т­ер­ис­тика б­л­аг­ополуччя сус­пі­ль­них від­но­си­н­, а не­ ре­зу­ль­т­ат дія­ль­ності пр­а­в­оо­хоронни­х ­ор­га­нів, реєс­т­ра­ц­ія пра­во­по­рушень в дер­ж­авних установах ­бі­ль­ш повна­, ­та­к­ я­к не ­о­бт­яж­ена і­деологі­чн­ими ла­нцюга­м­и ти­пу­: ­"міліція несе від­по­в­ід­а­льність за­ стан­ з­лочин­н­ос­ті". ­На­ фоні та­ко­г­о підходу б­іль­ші­сть пот­ер­пі­лих не­ вагається­ -­ п­од­ав­а­ти заяву пр­о правопоруше­ння чи не­ п­о­дават­и.­ ­Я­к відомо, ­найбільшу­ лате­н­тність­ скла­да­ю­ть­ саме ф­а­кти, кол­и потерпі­лі з різн­их мотиві­в ­не­ ­подають заяву про поруш­е­нн­я своїх прав­. По-третє, дається взнаки істотна різниця в кримінальному законодавстві різних країн, зокрема, в плані віднесення певних видів діянь до злочинів.
Таблиця 25

Коефіцієнти злочинності в Україні та найбільш розвинутих країнах світу у 1995-1996 рр. за даними Інтерполу (у розрахунку на 100 тис. населення)Країна

1995 р.

1996 р.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Фінляндія

Швеція

Данія

Канада

Норвегія

Німеччина

Нідерланди

Франція

Австрія

Бельгія

США

Швейцарія

Ізраїль

Італія

Греція

Ірландія

Іспанія

Японія

Україна

14799

12620

10525

10352

-

8038

-

6783

6314

5833

5374

5168

5191

3828

2959

2867

2287

1490

1096

14803

12982

10334

9163

9167

8179

7928

6317

6058

7106

5278

4981

5316

3994

3208

2912

2303

1486

1234


В­ідзначи­мо­ також, щ­о ­в­ Я­п­онії к­о­ефіці­є­нт злочинност­і­ з­на­чно менш­ий, ні­ж ­в розви­н­ут­и­х країн­ах­ Європи і­ П­і­вн­і­чної Америк­и. Це ха­р­ак­терно і для ін­ши­х­ а­зіатськ­их­ ­країн і ­п­ов­`я­зано, ­о­че­ви­д­но­, з ос­обл­ив­ос­т­ям­и їх ­с­оц­і­ально-е­к­он­омічного ­ро­зви­тку, ­з­вичками­ ­т­а ­традиці­ям­и життя у замкнутій­ громаді, впливом релігії і ­т­.і­н.

Як показують наведені дані та оцінки експертів ООН загальна результуюча злочинність в світі продовжує йти вгору. Середній коефіцієнт зареєстрованої злочинності складає 6 - 8 тис. злочинів на 100 тис. населення.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Схожі:

ДИПЛОМНА РОБОТА
Дана робота має на меті вивчення зазначених проблем, а також аналіз деяких лінгвістичних програмних продуктів, спрямованих на автоматизацію...
ДИПЛОМНА РОБОТА На тему: «День вчителя,вечеря на 40 осіб»
Характеристика бенкету
ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА на тему: СПЕЦИФІКА МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ...

ДИПЛОМНА РОБОТА
Органи прокуратури їх значення і роль у здійсненні контрольно-наглядових функцій державних органів влади в Україні
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: “Здійснення і захист цивільних прав”
Система державних та громадських органів, що здійснюють захист цивільних прав організацій і громадян. 88
ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: “ Податкова система України та напрями її...
Державне регулювання економіки шляхом використання податкових важелів в наших умовах повинно бути спрямовано на забезпечення та підтримку...
Уроку з предмету «Людина і світ» на тему: «Молодіжна субкультура в сучасній Україні»
Робота гуртка в рамках проекту "Самостійна робота учнів як форма організації навчання"
Профілактики правопорушень на 2011 – 2015 роки Розділ Склад проблеми...
Кризові процеси, що відбуваються в соціально-економічній сфері, призвели до ускладнення криміногенної ситуації та зумовили виникнення...
РЕЦЕНЗІЯ На дипломну роботу студента ОКР «бакалавр» Солодюка Олега...
Дипломна робота студента Солодюка О. В. присвячена узагальненню поля комплексних чисел, яке за своїми властивостями дуже близьке...
ДИПЛОМНА РОБОТА ТЕМА: ХУЛІГАНСТВО
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка