Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління


НазваЗахіднодонбаський приватний інститут економіки і управління
Дата16.11.2013
Розмір45.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи

Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

Кафедра обліку і аудиту


Затверджено на засіданні кафедри

Пр. № 5 від 24.11.2005р.

ВАРІАНТИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по виконанню контрольної роботиз дисципліни “ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ”
для студентів ІV курсу заочної форми навчання

Контрольна робота виконується студентами позааудиторно з метою засвоєння набутих знань і слугує засобом перевірки виконання плану самостійної роботи студентів. Варіант роботи збігається з останньою цифрою залікової книжки. Робота складається з двох теоретичних питань та практичного завдання.

При виконанні контрольної роботи необхідно звернути увагу на наступне:

 • відповіді на питання повинні носити творчий характер та бути стислими і по суті,

 • обсяг відповідей на кожне питання – 1-1,5сторінки,

 • робота може бути виконана як у вигляді рукопису, так і в машинописному варіанті,

 • бажана ілюстрація відповідей малюнками, схемами, складеними авторами самостійно,

 • в кінці роботи необхідно навести список основних використаних джерел (3-5).


Варіант 1

Теоретичні питання:

1.Поясніть еволюційне переростання наукових революцій в науково-промислові, науково-технічні та науково-технологічні.

2. В чому полягає значення методології наукового пізнання? Що виступає головним завданням методології наукового пізнання?

Практичне завдання:

На підставі огляду ряду спеціалізованих видань та літературних джерел необхідно здійснити критичний аналіз формулювання поняття “корпорація” та дати авторське трактування. (При виконанні цієї частини необхідно навести 4-5 трактувань з посиланням на автора).
Варіант 2

Теоретичні питання:

 1. Чим принципово відрізняються між собою теоретичний, емпіричний та практичний етапи наукового пізнання? В якому контексті ще зустрічаються терміни “емпіричний” та “теоретичний”?

 2. Наведіть правила, розроблені Р.Декартом в його праці “Міркування про метод”.

Практичне завдання:

Наведіть категоріальний апарат наукового дослідження та визначте тему курсової роботи, яка пов’язана з дослідженням факторів економічного розвитку вуглевидобувного підприємства (актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання дослідження; методологічний апарат, який необхідно застосувати в ході дослідження, галузь застосування результатів дослідження).

Варіант 3

Теоретичні питання:

 1. Чим принципово відрізняються такі поняття, як методологія, метод та методика?

 2. Наведіть основні інформаційні джерела, з якими має працювати науковець під час проведення дослідження.

Практичне завдання:

Складіть 5 закритих тестових завдань за темою №1 (п’ять тестів з п'ятьма варіантами відповідей, одна з яких є правильною).
Варіант 4

Теоретичні питання:

 1. Обґрунтуйте основні недоліки і переваги ієрархічного та фасетного методу класифікації.

 2. Наведіть найбільш типові помилки, які зустрічаються при захисті наукового дослідження.

Практичне завдання:

Розробіть власну організаційно-інформаційну модель проведення аналізу джерел фінансування промислового підприємства.

Варіант 5
Теоретичні питання:

 1. Що включає в себе методологічний апарат? Поясніть призначення його елементів.

 2. Охарактеризуйте композицію реферату та курсової роботи і проведіть паралель між ними.

Практичне завдання:

Розробіть напрямки проведення комплексного економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання та проілюструйте схемою алгоритм цього аналізу.

Варіант 6
Теоретичні питання:

 1. В чому полягає сутність класифікування? Наведіть методи класифікацій.

 2. Охарактеризуйте універсальні послідовні процеси наукового дослідження.

Практичне завдання:

Складіть зміст (план) реферату, курсової роботи та дипломної роботи за темою: Фактори економічного розвитку холдингової компанії.
Варіант 7
Теоретичні питання:

 1. Охарактеризуйте основні види науково-дослідної продукції. Чим вони принципово відрізняються, і що їх об’єднує?

2. Наведіть та поясніть структурні елементи раціонального пізнання.

Практичне завдання:

Складіть власну ієрархічну та фасетну класифікацію факторів економічного та фінансового розвитку виробництва.
Варіант 8
Теоретичні питання:

 1. Наведіть основні особливості наукових революцій

 2. В чому полягає основна різниця між теоретичними та дослідницькими курсовими роботами? Що являють собою перші і другі?

Практичне завдання:

Наведіть та проілюструйте різновиди класифікацій показників, що впливають на фінансово-економічний розвиток виробництва (у вигляді ієрархії, піраміди, дерева, графів, фасетного методу тощо).


Варіант 9
Теоретичні питання:

 1. Наведіть основні вимоги, які повинні бути реалізовані в дипломній роботі.

 2. Охарактеризуйте етапи складання робочого плану наукового дослідження.

Практичне завдання:

Напишіть рецензію на статтю економічного спрямування з наукового видання (Для виконання завдання оберіть на ваш розсуд одну статтю з журналу економічного спрямування видання 2004-2006 року).
Варіант 10
Теоретичні питання:

Наведіть та поясніть загальну класифікацію методів наукового дослідження.

Яким чином здійснюється вибір теми майбутнього наукового дослідження?

Практичне завдання:

Складіть і обґрунтуйте власну класифікацію причин збитковості українських промислових підприємств.

Схожі:

Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління КАРТКА ЧЛЕНА «АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ»
Як ви бажаєте проявити себе в «Асоціації випускників» (можна обрати декілька варіантів відповіді)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління
З появою комп'ютерних мереж, і зокрема Internet, з'явилися нові можливості для ведення бізнесу, нова категорія послуг, можливість...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10
Барышева А. В. Как продать слона. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 192 с., ил. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб пособие. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12
Галушка Є., Охрімовський О., Хижняк Й. Казначейська справа: Навч посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 11
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч посібник для вузів. – К.: ЦУЛ, 2006. – 488 с. 1 екз. ДАР
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8
Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с. 3 екз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка