Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 


НазваПрограма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Сторінка5/5
Дата21.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5

Третій рівень


Аспекти сталого розвитку.

Умови становлення ноосфери за В.І. Вернадським.
6.4 Перелік питань до іспиту

Регіональна економіка

 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка».

 2. Загальносистемні закономірності, принципи, фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів.

 3. Основні принципи, фактори економічного районування в Україні. Типи економічних районів.

 4. Основні елементи територіальної структури господарства.

 5. Етапи розвитку вітчизняних регіональних досліджень.

 6. Визначення системи регіонів і типів регіонального розвитку України.

 7. Економіка регіону – складова національного господарського комплексу.

 8. Концепції регіональної політики. Сутність державної регіональної політики.

 9. Сутність механізму реалізації регіональної економічної політики.

 10. Державне регулювання и прогнозування розвитку економіки регіонів.

 11. Природно-ресурсний потенціал (ПРП) України та його структура.

 12. Демографічні проблеми розвитку економіки України.

 13. Трудоресурсна ситуація, її регіональні особливості.

 14. Господарський комплекс України та його структура.

 15. Аналіз сучасної галузевої структури господарства України за основними показниками.

 16. Загальні риси галузевої структури господарства України й основні напрями перспективних структурних змін за ринкових умов.

 17. Міжгалузеві комплекси України: склад та їх роль в економіці України.

 18. Паливна промисловість України, регіональні особливості її розвитку та розміщення.

 19. Електроенергетика України, регіональні особливості її розвитку та розміщення.

 20. Металургійний міжгалузевий господарський комплекс, регіональні особливості його розвитку та розміщення.

 21. АПК України, регіональні особливості його розвитку та розміщення.

 22. Склад і промислова спеціалізація регіонів України.

 23. Склад і сільськогосподарська спеціалізація регіонів України.

 24. Економіка Донецького регіону: стан і перспективи розвитку.

 25. Економіка Придніпровського регіону: стан і перспективи розвитку.

 26. Економіка Східного регіону: стан і перспективи розвитку.

 27. Економіка Центрального регіону: стан і перспективи розвитку.

 28. Основні форми міжнародної економічної співпраці України.

 29. Основні форми міжнародної економічної інтеграції.

 30. Інтеграція України до європейських та інших світових структур.

Екологія

1. Еволюція взаємовідношень людини та природного середовища.

2. Екологізація як метод раціонального природокористування.

3. Принципи раціонального природокористування.

4. Основні етапи та правові основи природокористування в Україні.

5. Основні концепції техногенного типу розвитку суспільства.

6. Поняття екстерналій в екологічній сфері.

7. Учення про ноосферу на шляху переходу до інформаційного суспільства.

8. Умови становлення та існування ноосфери за В.І. Вернадським.

9. Передумови розробки концепції сталого розвитку суспільства.

10. Економічний аспект поняття «сталий розвиток».

11. Умови та критерії сталого розвитку суспільства.

12. Індикатори сталого розвитку суспільства.

13. Система екологічної інформації.

14. Кадастри природних ресурсів.

15. Поняття екологічного моніторингу та його види.

16. Джерела інформації про діяльність природокористувачів у системі екологічної інформації.

17. Екологічний паспорт як один з напрямів держрегулювання природоохоронної діяльності.

18. Поняття економічного механізму природокористування.

19. Основи платного природокористування в Україні.

20. Лімітування та ліцензування природокористування.

21. Екологічне фінансування та інвестування.

22. Екологічні фонди: джерела утворення і напрями користування.

23. Економічне стимулювання раціонального природокористування.

24. Неефективність природоохоронної діяльності й еколого-економічні збитки.

25. Економічна ефективність природоохоронної діяльності.

26. Соціально-економічні орієнтири природокористування та природоохоронної діяльності.

27. Нові напрями підвищення соціально-економічної ефективності в природоохоронній діяльності.

28. Міжнародні об’єкти охорони навколишнього природного середовища.

29. Спеціалізовані (урядові) організації системи ООН у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 1. Кіотський протокол як інструмент еколого-економічної політики міжнародного співробітництва.

6.5 Приклади типових екзаменаційних завдань

Білет 1

1. Предмет, метод і завдання регіональної економіки.

2. Поняття екологічного моніторингу та його види.

3. Задача А. Визначити оптимальний варіант розміщення продуктивних сил, зробити висновок.

Вихідні дані


Показники

Од. виміру

Варіанти

1

II

1. Собівартість (загальна)

тис. грн.

60000,0

65000,0

2. Капітальні вкладення ( питомі)

грн

8000

7000

3. Витрати на транспортування (питомі)

грн

120

140

4. Нормативний коефіцієнт ефективності

-

0,15

0,15

5. Річний обсяг продукції

Т

550000

400000


Задача Б. Визначити ефективність капіталовкладень під час розміщення підприємства, галузі, ефективність капіталовкладень, зробити висновки.


Вихідні дані


Показники

Од.

виміру

Галузі

I

II

Підприємства

1

2

1

2

1. Капітальні вкладення(загальні)

грн

540000

480000

260000

340000

2. Собівартість (питома)

грн

690

420

210

270

3. Ціна (питома)

Грн.

750

440

260

350

4. Річний обсяг виробництва

Т

1500

1400

1300

1600


Задача В. На підставі наведених даних чисельності населення, народжених, померлих, природного приросту за регіонами України визначити: коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту. Зробити висновки.

4. Тести

1. Інфраструктура   це (виділити правильну відповідь):

а) комплекс господарських та культурних об’єктів і галузей, що обслуговують виробничу та невиробничу сфери;

б) поєднання галузей, що мають стійкі взаємозв’язки та загальний кінцевий результат

т виробництва;

в) сукупність виробництв, що мають спільну сировину, єдині технологічні процеси та виробляють певну кінцеву продукцію;

г) комплекс служб і галузей, що здійснюють виробничу діяльність

2. Укажіть автора, що запропонував одну з перших сіток сучасних економічних районів України:

а) К.Г. Воблий; в) Ф.Д. Заставний;

б) Є.П. Качан; г) С.І. Дорогунцов С.І.

3. У структурі виробництва (видобутку) власних енергетичних ресурсів в Україні переважає (виділити правильну відповідь):

а) нафта та газ; в) вугілля;

б) нафта; г) природний газ

4. Основні поклади марганцевої руди зосереджені: (виключити невірну відповідь)

а) Кременчуцький басейн; в) Токмакське родовище;

б) Нікопольське родовище; г) Інгулецьке родовище.

5. Підприємства чорної металургії з повним технологічним циклом своє розміщення орієнтують на (виключити неправильну відповідь)

а) родовища залізняку; в) трудові ресурси;

б) паливні бази; г) близькість наукових центрів.

6. Зміст закономірності ефективного розміщення продуктивних сил:

а) найбільший ефект досягається за рахунок ефективного використання ресурсів;

б) економічна ефективність залежить від технічного забезпечення;

в) економічний ефект досягається за рахунок ефективного використання території;

г) максимальний ефект досягається шляхом якнайменших витрат на розміщення об’єкта.

7. Спеціалізована міжнародна організація з ОНПС «ЮНЕП»:

а) розробляє довгострокові стратегії для наступних десятиріч;

б) координує усі види діяльності у сфері ОНПС;

в) контролює виконання положень документа «Порядок денний на ХХI століття»;

г) проводить метеоспостереження та обмін метеоінформацією.

8. Як називається міжнародний договір з охорони озонового шару:

а) Кіотський протокол; в) Монреальський протокол;

б) Женевський протокол; г) Ольборгська Хартія

9. Як називається головний документ «Ріо - 92», що є програмою дій із забезпечення сталого розвитку з соціальної, екологічної та економічної точок зору:

а) декларація Ріо з навколишнього середовища и розвитку;

б) заява щодо принципів по відношенню до лісів;

в) конвенція ООН про зміни клімату;

г) порядок денний на XXI століття

10. Галуззю спеціалізації Центрального регіону є

а) виробництво продукції неметалоємного машинобудування;

б) виробництво калійних добрив;

в) виробництво продукції тяжкого машинобудування;

г) виробництво легких кольорових металів.
6.6 Зразок екзаменаційного білета

1. Предмет, метод і завдання регіональної економіки.

2. Поняття екологічного моніторингу та його види.

3. Задача. Визначити оптимальний варіант розміщення продуктивних сил, зробити висновок.

Вихідні дані


Показники

Од

виміру

Варіанти

1

II

1. Собівартість (загальна)

тис.грн.

60000,0

65000,0

2. Капітальні вкладення ( питомі)

грн.

8000

7000

3. Витрати на транспортування (питомі)

грн

120

140

4. Нормативний коефіцієнт ефективності

-

0,15

0,15

5. Річний обсяг продукції

т

550000

400000


4. Тести (10 питань)

Навчальне видання


Черніченко Геннадій Олександрович

Гавриленко Светлана Миколаївна

Шевцова валентина Іванівна

Черноіванова Олена Миколаївна

Кучко Валерія Андріївна

Дубель Володимир Михайлович

Новикова Валентина Андріївна
Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка»

Редактор О.І. Хвостова


План видання 2012 р., поз. № 290

1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент»...
Теми рефератів з дисципліни «Регіональна економіка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка