Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 


НазваПрограма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Сторінка4/5
Дата21.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5


5.2 Види самостійної роботи студентів


з/п

Назва теми

Види СРС


К-ть годин

54/75

бал-16

1

2

3

4

I. Підготовка до поточних аудиторних занять

Модуль 1. Регіональна економіка

1

Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»

 1. Опрацювати глосарій до теми.

 2. Підготувати стислі доповіді про засновників регіональної економіки

2/4

Продовження таблиці


1

2

3

4

2

Закономірності, принципи і фактори РПС та формування економіки регіонів

 1. Опрацювати теоретичні засади лекційного матеріалу.

 2. Вирішити задачі з визначення оптимального варіанта розміщення продуктивних сил і ефективності капіталовкладень підприємства, галузі та національного господарства в цілому

2/4

3

Економічне районування та територіальна організація господарства

 1. Опрацювати глосарій до теми.

 2. Підготувати схему «Економічні райони України»

3. Розглянути підходи до виділення економічних регіонів України

2/4; 2 бали

4

Регіон у системі територіального розподілу парці


 1. Опрацювати глосарій до теми.

 2. На підставі даних офіційної статистики визначити типологію регіонів як об’єктів регіональної політики (за рівнем соціально-економічного розвитку регіонів, за структурою економіки регіонів).

Скласти узагальнюючу таблицю за типами регіонального розвитку та зробити висновки

2/4

5

Сутність, мета та завдання регіональної економічної політики

Аналіз статей журналу «Регіональна економіка» з проблеми регіональної економічної політики України за останні три роки

2/4

6

Механізм реалізації регіональної економічної політики

Підготувати есе на тему «Елементи механізму реалізації ДРЕП»)

4/4

7

Господарський комплекс України, його структура та трансформація в ринкових умовах

 1. Опрацювати лекційний матеріал та глосарій до теми

 2. Схематично зобразити галузеву, функціональну та територіальну структуру національного господарського комплексу

 3. Використовуючи статистичні дані, побудувати діаграму структури національного господарського комплексу за видами економічної діяльності (обсяг ВВП, вартість основних виробничих фондів (ОВФ), кількість зайнятого населення

Продовження таблиці


1

2

3

4

7
 1. Виявити тенденції розвитку господарського комплексу України, що визначилися згідно з розрахунковими показниками та порівняти із загальносвітовими тенденціями.

 2. Проаналізувати зміни рівнів ВВП країн світу (на прикладі трьох найпоказовіших)

2/4; 4 бали

8

Природноресурсний та трудоресурсний потенціал України

 1. Схематично зобразити структуру природо ресурсного потенціалу України

 2. Підготувати стислу доповідь за однією із тем:

Місце України на світовому ринку за потенціалом природних ресурсів

Особливості оцінювання трудоресурсного потенціалу країни

4/5; 4 бали

9

Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

 1. Графічно зобразити особливості розвитку паливно-енергетичного комплексу України

 2. Проаналізувати особливості та перспективи розвитку ведучих МГК України за даними офіційної статистики: виконати розрахунково-графічні роботи

6/6; 4 бали

10

Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

 1. Підготувати стислу доповідь на тему: Аналіз сучасних напрямів підтримки регіонального розвитку

2/2

11

Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку


 1. Підготувати презентацію на тему:

Особливості формування і функціонування економіки регіону (Донецького, Подільського, Поліського, Центрального, Східного, Карпатського, Придніпровського, Причорноморського)

6/6

12

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція до Європейських та інших світових структур

 1. Опрацювати конспект лекції та глосарій за темою

 2. Проаналізувати міжнародні економічні зв’язки регіонів України, користуючись даними офіційної статистики (виділити експортно-імпортно орієнтовані регіони за товарами та послугами і визначити зовнішньоторговельне сальдо; проаналізувати товарну та географічну структуру зовнішньої торгівлі): виконати розрахунково-графічні роботи та схеми

2/4

Продовження таблиці


1

2

3

4

Модуль 2. Екологія

1

Наукові засади раціонального природокористування

1. Опрацювати конспект лекції

2. Провести аналіз екологічних основ Конституції України

4/4

2

Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил

1. Опрацювати конспект лекції і глосарій до теми

2. Підготувати стислу доповідь на одну з тем:

«Зміст і основні проблеми формування індикаторів сталого розвитку»

«Техногенний тип економічного розвитку суспільства»

«Концепція світового розвитку з урахуванням екологічних обмежень»

2/4

3

Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

 1. Опрацювати конспект лекції та глосарій за темою

2. Підготувати стислу доповідь на тему: «Екологічний моніторинг Донецького регіону: стан та перспективи розвитку»

3. Провести аналіз статистичних даних щодо стану навколишнього середовища регіонів України

4. Підготувати логіко-структурну схему: «Система екологічної інформації»

2/4; 2 бали

4

Економічний механізм природокористування та охорона навколишнього середовища

1. Опрацювати конспект і глосарій за темою

2. Вирішити практичні завдання розрахунків екологічних платежів

4/4

5

Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності

1. Опрацювати конспект і глосарій за темою

2. Проаналізувати економічну ефективність природоохоронних заходів на прикладі окремих регіонів України

4/4

6

Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

 1. Опрацювати конспект лекції і глосарій за темою

 2. Проаналізувати ефективність роботи спеціалізованих організацій системи ООН і суспільних міжнародних організацій.
2/4Закінчення таблиці

індивідуально-консультаційна робота включає роботу викладача зі студентами на консультаціях з статистичної і графічної частинами самостійної роботи, а також робіт, передбачених планами семінарських занять

II. Наукова робота

Участь в наукових студентських конференціях, підготовка наукових публікацій (тез) і наукових доповідей

50 балів


6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

6.1 Система оцінювання знань за 100-бальною шкалою (денна форма)

Поточний контроль (max 50 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсум-ковий контроль (max 50 балів)

Кількість балів за наслідками підсумкового контролю

Загальна кількість балів (пункт 9 + пункт 12)

Заліковий модуль 1

Сума балів за заліковий модуль 1

Заліковий модуль 2

Сума балів за заліковий модуль 2

Індивідуальне творче завдання

іспит

Організаційно-навчальна робота (відвідування лекцій і семінарів, робота студентів в аудиторії  - семінари)

Самостійна робота / індивідуальна робота

Залікова модульна робота 1

Організаційно-навчальна робота (відвідування лекцій і семінарів, робота студентів в аудиторії - семінари)

Самостійна робота/індивідуальна робота

Залікова модульна робота 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

(2+5)

8/2

8

25

7

(2+5)

8/2

8

25

50
50

50

100

Система оцінювання знань студентів безвідривної форми навчання з дисципліни «Регіональна економіка» за 100-бальною шкалою

Поточний контроль

Підсумковий контроль – іспит (max 50 балів)

УСЬОГО

(max 100 балів)

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Індивідуально-консульта-тивна робота студента

СРС (картографія і статбаза курсових робіт)

Модульна контрольна робота

18

5

16

11

50

100

6.2 Критерії оцінювання знань

Критерії оцінювання студентів на іспиті

1. Перше теоретичне питання – 15 балів

2. Друге теоретичне питання – 15 балів

3. Задача – 10 балів

4. Тести (10 питань) – 10 балів

Критерії оцінювання завдань

1-2 - логічність викладання (наявність плану викладання матеріалу) – 4 бали,

- знання понятійного матеріалу   5балів;

- використання сучасної статистичної бази    3бали;

- наявність висновків – 3 бали.

3 завдання

10 балів

Задача розв’язана правильно, відсутні помилки у розрахунках, зроблено обґрунтований висновок

8 балів

Задача розв’язана правильно, відсутні помилки у розрахунках але немає висновків

6 балів

Задача розв’язана правильно, наявність неточностей у розрахунках, але є висновки

4 бали

Задача розв’язана правильно, наявність неточностей у розрахунках, відсутні висновки

2 бали

Задача не розв’язана, але наведені формули для розрахунку. Відсутній висновок задачі

0 балів

Задача не розв’язана, або розв’язана неправильно, не наведені формули для розрахунків

Максимальна кількість балів присвоюється, якщо студент у повному обсязі засвоїв програмний матеріал, аргументовано та логічно його викладає, правильно обґрунтовує прийняті рішення, ознайомлений із рекомендованою літературою, виявляє творчий підхід підчас виконання практичних завдань.

Кількість балів знижується на 20 % у разі, якщо студент знає програмний матеріал, досконало та за суттю його викладає, але припускає незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій, однак недостатності володіє необхідними уміннями та навичками для виконання практичних завдань.

Кількість балів знижується на 50 % за умови знання студентом лише основного програмного теоретичного матеріалу, припускання ним неточностей, недостатньо чітких формулювань, непослідовності у відповідях. При цьому студент недостатньо володіє навичками вирішення практичних завдань.

Кількість балів зменшується на 80 %, якщо студент не знає значної частини програмного матеріалу, припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять і категорій, не володіє основними уміннями та навичками під час виконання практичних завдань.

Бали взагалі не нараховуються, якщо знання з навчальної програми майже відсутні.

З урахуванням відповідей на всі питання екзаменаційного білета оцінка виставляється за наступною шкалою:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за 4-бальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

4 (добре)

D

60-69

3 (задовільно)

E

50-59

3 (задовільно)

FX

30-49

2 (незадовільно)

F

0-29

2 (незадовільно)

Загальну кількість балів студент набирає протягом семестру (двох модулів) під час роботи на лекціях, семінарських заняттях, виконуючи СРС, ІРС, беручи участь в роботі СНТ (студентського наукового товариства).
Критерії оцінювання знань

Бали за системою

50 балів за іспит

Підсумко-ва

100 балів

4-х баль-на
ЕСTS

1

2

3

4

5

Студент досконало та в повному обсязі засвоїв програмний матеріал, аргументовано і логічно його висловлює в усній і письмовій формі. Опрацював рекомендовану та додаткову літературу, проявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує

Продовження таблиці


1

2

3

4

5

ухвалені рішення, упевнено володіє вміннями та навиками під час рішення практичних завдань. Дає правильні, послідовні, вичерпні відповіді на всі питання, відповідаючи використовує наукову термінологію і новітні статистичні дані.

Студент уміє аналізувати інформацію, правильно виділяє головне і робить наукові висновки. Відповідь логічно обґрунтована з урахуванням сучасних завдань економічного, екологічного та соціального розвитку країни в цілому й окремих галузей і регіонів України. Знає та використовує під час відповіді структурно-логічні схеми, показує відмінне знання змісту географічних карт

40 – 50

100 – 90

5

А

Студент знає програмний матеріал, фахово і по суті викладає його, але допускає деякі неточності у трактовці понять і категорій.

Дає правильні відповіді майже на всі завдання, але відхиляється від розкриття змісту основних питань. Студент має загальні уявлення з механізму дії всієї сукупності природних, соціально-економічних, екологічних і інших чинників на сучасну структуру економіки країни і характеризує регіональні особливості.

Студент виявляє достатні знання фактичного матеріалу, але не досить досвідчено використовує статистичний аналіз, слабо пов’язує теоретичний матеріал з практикою. Уміє аргументувати свої відповіді та висновки, виявляє знання з актуальних проблем і перспектив розвитку, але вони обмежені і бракує аналізу

44 – 39

89 – 80

4

B

Студент знає тільки основний програмний матеріал, допускає неточності, недостатньо чітко формулює основні поняття, непослідовний у викладі матеріалу. Незадовільно володіє термінологією або серйозно плутає визначення, номенклатуру, неякісно використовує статистичний і фактичний матеріал. недостатньо повно уміє аналізувати проблеми і перспективи розвитку економіки України і окремих регіонів

38 – 30

79 – 70

4

C


Закінчення таблиці


Студент не знає більшої частини програмного матеріалу, допускає принципові помилки в трактуванні понять і категорій, демонструє низьку культуру знань, не володіє головними вміннями і навичками для рішення практичних завдань. У відповіді відсутній аналіз проблем і перспектив економічного розвитку, не зроблені висновки

29 - 27

69 - 60

3

D

Студент не знає відповіді на більшість питань або вони неправильні, припустив значні неточності, не відповів на додаткові питання

26-25

59 - 50

3

E

Студент знайомий тільки з деякими темами курсу, оскільки відповідаючи на питання виявляє неякісні знання багатьох розділів програмного матеріалу. Не вміє використовувати статистичні дані, припускає серйозні неточності або значні помилки в розумінні термінів, понять і визначень. Демонструє загальне або примітивне уявлення з питань регіональної економіки, не аргументує свою відповідь, не орієнтується в розміщенні об’єктів на карті, не наводить практичних прикладів та інше.

24 - 12

Менш
49- 30

2

FX

Якщо у студента всі відповіді неправильні, він виявив повну відсутність знань програмного матеріалу курсу «Регіональна економіка», змісту географічних і економічних карт, відмовився відповідати або намагався списувати

12 - 0

29 - 0

2

F
  1. Зразки типових завдань поточного і модульного контролю

Зразок типового завдання поточного контролю

1. Схеми РРПС – це

а) аналітичні документи сучасного стану економічного та соціального розвитку регіонів;

б) оціночні документи природних, економічних і соціальних передумов подальшого РРПС регіонів;

в) передпланові (прогнозні) наукові розробки економічного розвитку окремих територіальних одиниць, що розробляються на 15 и більш років;

г) розробки з обґрунтування основних напрямків виробничої спеціалізації і комплексного розвитку господарства.

2. Схеми РРПС охоплюють

а) Україну в цілому;

б) усі області;

в) економічні райони;

г) Україну в цілому, усі області й економічні райони.

3. Територіальна структура регіонів – це

а) склад і співвідношення галузей у господарському комплексі країни;

б) склад і співвідношення економічних районів у національній економіці;

в) поєднання галузей, що мають сталі взаємозв’язки та спільний кінцевий результат виробництва;

г) система регіонів та їх підпорядкованість.

4. Приклади регіонів України, що є інтегральними економічними районами

а) Луганський, Київський, Дніпропетровський;

б) Запоріжжя, Харків, Вінниця;

в) Східний, Поліський, Причорноморський;

г) Старобешівський, Великоновоселківський, Красноармійський.

5. Найбільш поширеними регіонами, що охоплюють економічну діяльність, соціальні процеси та управління, є

а) інтегральні економічні райони;

б) єврорегіони;

в) адміністративно-територіальні одиниці;

г) ВЕЗи, ТПР, проблемні регіони.

6. До системи регіонів України не входять

а) міжгалузеві комплекси;

б) інтегральні економічні райони;

в) адміністративно-територіальні одиниці

г) специфічні регіональні економічні частини (промпункти, промцентри, промвузли, агломерації, спеціалізовані зони).

7. Проблемні регіони, що мають традиційно низький рівень життя у порівнянні з основною масою регіонів країни, називаються

а) депресивними; в) прикордонними;

б) кризовими; г) відсталими.

8. Система заходів з вирішення проблем депресивності або відсталості того чи іншого територіального утворення, називається

а) санацією; в) регіоналізацією;

б) регіональною політикою; г) економічним районуванням.

9. Проблемні регіони, де з економічних, політичних, соціальних, екологічних та інших причин перестали діяти умови та стимули розвитку, називаються

а) депресивними; в) прикордонними;

б) кризовими; г) відсталими.

10. Санацією території називається:

а) система заходів з вирішення проблеми депресивності чи відсталості того або іншого територіального утворення;

б) цілеспрямована діяльність держави з управління соціальним, економічним, екологічним розвитком територій;

в) система конкретних економічних важелів та організаційно-економічних способів, за допомогою яких здійснюється державний вплив на просторову організацію продуктивних сил ;

г) перетворення території у вільну економічну зону або територію пріоритетного розвитку.

Зразок типового завдання модульного контролю

Комплексна письмова контрольна робота з Регіональної економіки

Варіант 1

Перший рівень

1. Що є предметом науки «Регіональна економіка» (правильну відповідь підкреслити):

а) просторова організація господарства; в) природні ресурси та природні умови;

б) населення і трудові ресурси; г) продуктивні сили.

2. Закономірність ефективного розміщення продуктивних сил (правильну відповідь підкреслити):

а) найбільший ефект досягається за рахунок ефективного використання інфраструктури;

б) економічна ефективність залежить тільки від технічного забезпечення;

в) економічний ефект досягається за рахунок ефективного використання території;

г) максимальний ефект досягається шляхом якнайменших витрат на розміщення об’єкта.

3. Згідно з природною класифікацією (за походженням) виділяють наступні групи природних ресурсів (виключити неправильну відповідь):

а) мінеральні; б) водні;

в) земельні; г) промислові.

4. Указати родовища нафти Передкарпаття:

а) Бориславське, Битківське; в) Качанівське, Прилуцьке;

б) Радченківське, Тростянецьке; г) Леляківське, Решетняківське.

5. Переміщення населення з постійного місця мешкання до інших регіонів чи країни   це

а) рееміграція; б) іміграція;

в) міграція; г) депопуляція

6. Яке місто з адміністративних центрів України не є містом-мільйонером:

а) Дніпропетровськ; б) Одеса;

в) Запоріжжя; г) Харків

7. За характером виробництва та предметами праці, що використовуються, промисловість поділяється (виділити правильну відповідь):

а) видобувну й обробну; б) група «А» і група «Б».

8. Інфраструктура   це (виділити правильну відповідь)

а) комплекс господарських і культурних об’єктів, галузей, що обслуговують виробничу та невиробничу сфери;

б) поєднання галузей, що мають стійкі взаємозв’язки та загальний кінцевий результат виробництва;

в) сукупність виробництв, які мають спільну сировину, єдині технологічні процеси і виробляють певну кінцеву продукцію;

г) комплекс служб і галузей, що здійснюють виробничу діяльність.

9. Для якого економічного району Ужгород є адміністративним обласним центром:

а) Поліського; в) Карпатського;

б) Подільського; г) Східного.

10. Укажіть автора, що запропонував одну з перших мереж сучасних економічних районів України:

а) К.Г. Воблий; в) Ф.Д. Заставний;

б) Є.П. Качан; г) С.І. Дорогунцов.

11. У структурі виробництва (видобутку) власних енергетичних ресурсів в Україні переважає (виділити правильну відповідь):

а) нафта і газ; в) вугілля;

б) нафта; г) природний газ.

12. Відкритий (кар’єрний) видобуток вугілля характерний для:

а) відкритого видобутку немає; в) Львівсько-Волинського басейну;

б) Донецького басейну; г) Дніпровського басейну.

13. Основні поклади марганцевої руди зосереджені: (виключити неправильну відповідь)

а) Кременчуцький басейн; в) Токмакське родовище;

б) Нікопольське родовище; г) Інгулецьке родовище.

14. Підприємства чорної металургії з повним технологічним циклом стосовно свого розміщення орієнтуються на (виключити неправильну відповідь)

а) родовища залізняку в) трудові ресурси.

б) паливні бази г) близькість наукових центрів

15. Найбільше підприємство в Україні з виробництва побутових холодильників знаходиться в:

а) Харкові; в) Києві;

б) Донецьку; г) Краматорську

16. Який головний чинник визначає розміщення важкого машинобудування

а) споживчий; в) сировинний;

б) енергетичний; г) трудових ресурсів

17. Провідною галуззю АПК є

а) сільське господарство; в) тваринництво;

б) рослинництво; г) харчова промисловість

18. Частка орних земель в структурі сільгоспугідь України складає

а) 65 %; в) 81 %;

б) 75 %; г) 50%

19. Найбільша концентрація теплових електростанцій знаходиться в областях:

а) Донецька, Луганська в) Закарпатська, Львівська, Чернівецька;

б) Кіровоградська, Дніпропетровська; г) Вінницька, Черкаська, Чернігівська

20. Центри виробництва вогнетривів – це:

а). Стаханов, Макіївка, Керч в) Часів Яр, Горлівка

б) Дніпродзержинськ, Авдіївка, Маріуполь г). Запоріжжя, Кременчук.

Другий рівень

21. Перерахуйте чинники та наведіть приклади розміщення галузей машинобудування України.

22. Дайте визначення поняттям: продуктивні сили, закономірності розміщення виробництва, природний приріст, виробнича та соціальна інфраструктура, промисловий центр.

23. Наведіть схемно структуру природно-ресурсного потенціалу України.

Третій рівень

24. Охарактеризуйте принципи та чинники економічного районування.
Питання і завдання першого модуля

Перший рівень

Питання першого рівня містять 20 тестових завдань з розділу «Регіональна економіка»

Другий рівень

Перерахувати чинники та навести приклади розміщення галузей машинобудування, чорної і кольорової металургії, хімічної, легкої і харчової промисловості, електроенергетики України.

Дати визначення поняттям: продуктивні сили, закономірності розміщення виробництва, природний приріст населення, виробнича та соціальна інфраструктура, промисловий центр, механізм реалізації державної регіональної економічної політики, принципи розміщення виробництва, природні ресурси, галузь, економічний район, РПС, чинники розміщення виробництва, природні умови, група «А» та група «Б», промисловий пункт, регіональна економіка, трудові ресурси, ПРП, регіон, промисловий вузол, район, державна регіональна економічна політика, безробіття, міжгалузевий комплекс (МГК), проблемний регіон, територіальні схеми РРПС, санація, депресивний регіон, виробнича та невиробнича сфера, депопуляція населення.

Представити схемно структуру природно-ресурсного потенціалу, агропромислового, машинобудівного, паливно-енергетичного, транспортного комплексів, виробничу сферу України за галузями.

Третій рівень

Охарактеризувати принципи та чинники економічного районування.

Наукові основи формування економічних районів.

Основні класифікації регіонів і їх приклади в Україні.

Економіка регіону – складова національного господарського комплексу.

Сутність, принципи, цілі, завдання регіональної політики.

Державне регулювання і прогнозування розвитку економіки регіонів.
Питання і завдання другого модуля

Перший рівень

Питання першого рівня містять 20 тестових завдань з розділу «Екологія»

Другий рівень

Склад і спеціалізація економічних районів (Донецький, Придніпровський, Східний, Центральний, Причорноморський, Карпатський, Поліський, Подільський).

Дати визначення поняттям: міжнародний розподіл праці, екстерналії, зовнішньо торгівельне сальдо, експортний потенціал, озонова діра, міжнародна економічна інтеграція, екологія (за Геккелем), екологія (сучасна), екосистема, біогеоценоз, кадастр природних ресурсів, екологічні чинники, екологічний паспорт, природокористування, ноосфера, оцінювання впливу на навколишнє середовище (ОВНС), сталий розвиток суспільства, забруднення, екологічний моніторинг, екологізація, екологічна безпека, екологічний підхід, екологічний імператив, екологічна криза, біоценоз, екотоп, раціональне природокористування, гранично допустима концентрація (ГДК), економічні збитки, тимчасово узгоджені викиди (ТУВ).

Скласти схеми сучасної екології (структури), міжнародних об’єктів охорони навколишнього природного середовища, еволюції природного середовища, класифікації екологічних чинників, структури біогеоценоза, системи екологічної інформації.
1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент»...
Теми рефератів з дисципліни «Регіональна економіка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка