Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 


НазваПрограма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Сторінка3/5
Дата21.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5
Тема 1. Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»

1. Основні поняття дисципліни: «продуктивні сили», «розміщення продуктивних сил», «район» і «регіон».

2. Предмет і об’єкт курсу «Регіональна економіка».

3. Мета дисципліни.

4. Методологічні основи курсу.

5. Завдання курсу, його структура та місце в системі наук.

Тема 2. Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів

1. Економічні закони суспільного виробництва.

2. Загальносистемні закономірності: ефективного РПС, комплексного РПС, територіального розподілу праці, територіальної концентрації виробництва.

3. Найважливіші принципи розміщення продуктивних сил.

4. Фактори розміщення продуктивних сил.

5. Основні напрями подальшого розвитку та розміщення продуктивних сил України.

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

1. Поняття «економічне районування».

2. Основні принципи та чинники економічного районування.

3. Типи та сітки економічних районів України.

4. Територіальна структура господарства та її основні елементи.

5. Диспропорції у територіальній структурі національної економіки України.

Тема 4. Регіон у системі територіального розподілу праці

1. Поняття і сутність територіального розподілу праці.

2. Етапи розвитку вітчизняних регіональних досліджень.

3. Визначення системи регіонів України.

4. Типи регіонального розвитку: асиметричний, гармонійний, нейтральний.

Тема 5. Сутність, мета та завдання регіональної економічної політики

1. Сутність державної регіональної економічної політики.

2. Визначення і принципи державної регіональної економічної політики.

3. Концепції регіональної політики.

4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики.

5. Мета та завдання державної регіональної економічної політики.

6. Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних сил.

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

1. Сутність механізму реалізації регіональної економічної політики.

2. Організаційно-правова база регіональної економічної політики.

3. Бюджетно-фінансові важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики.

4. Спеціальні (вільні) економічні зони як засіб реалізації регіональної економічної політики.

5. Міжнародне та прикордонне співробітництво як інструменти реалізації регіональної економічної політики.

6. Державне регулювання та прогнозування розвитку економіки регіонів.

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура та трансформація в ринкових умовах

1. Сутність та структура господарського комплексу країни.

2. Визначення понять «галузь», «міжгалузевий комплекс».

3. Характеристика сучасної галузевої структури господарства України за основними показниками.

4. Аналіз основних напрямів перспективних структурних змін у національній економіці.

Тема 8. Природний та трудоресурсний потенціал України

1. Визначення «природно-ресурсного потенціалу», його структура.

2. Економічне оцінювання природно-ресурсного потенціалу країни.

3. Ресурсозбереження як основний напрям раціонального використання природно-ресурсного потенціалу.

4. Сутність поняття «трудоресурсний потенціал».

5. Національний ринок трудових ресурсів, демографічні проблеми розвитку економіки.

6. Трудоресурсна ситуація, її регіональні особливості.

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

1. Роль міжгалузевих комплексів у розвитку економіки України.

2. Структура та стисла характеристика основних МГК України (паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хімічний, лісовий, будівельний, агропромисловий, комплекс виробництва товарів народного споживання (непродовольчих) і сфери послуг, транспортний комплекс і зв’язок).

3. Регіональні особливості розвитку та розміщення МГК України.

4. Проблеми та перспективи розвитку МГК України.

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

1. Економіка регіону – складова національного господарського комплексу

2. Аналіз результативності функціонування регіональних господарських комплексів.

3. Ознаки класифікації, умови реалізації, зміст основних проблем. соціально-економічного розвитку регіонів.

4. Кластерна модель підтримки регіонального розвитку.

5. Пріоритетні напрями та головні державні механізми регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

Тема 11. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку (Донецького, Придніпровського, Східного, Центрального, Поліського, Подільського, Карпатського, Причорноморського).

1. Склад, економіко-географічне положення, місце та роль регіонів у територіальному розподілі праці в Україні.

2. Умови і чинники формування, розвитку та розміщення продуктивних сил регіонів.

3. Галузева структура господарства регіонів.

4. Територіальна структура господарства регіонів.

5. Проблеми та основні напрями розвитку продуктивних сил регіонів.

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція до європейських та інших світових структур

1. Поняття: «світове господарство», «міжнародний розподіл праці», «міжнародні економічні зв’язки», «міжнародна економічна інтеграція».

2. Основні форми міжнародного економічного співробітництва та міжнародної економічної інтеграції.

3. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни.

4. Основні напрями розвитку інтеграційних процесів та інтеграційні утворення.

5. Проблема входження України до світового господарства.

Модуль 2

Тема 1. Наукові засади раціонального природокористування

1. Еволюція природного середовища, взаємостосунків людини та природного середовища.

2. Природокористування як форма взаємодії виробництва та навколишнього середовища.

3. Принципи раціонального природокористування.

4. Екологізація як метод раціонального природокористування.

5. Основні етапи та правові засади природокористування в Україні.

6. Цілі державної стратегії та основні проблеми природокористування в Україні.

Тема 2. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил

1. Основні концепції техногенного типу економічного розвитку.

2. Учення про ноосферу на шляху переходу до інформаційного суспільства.

3. Передумови розробки концепції сталого розвитку суспільства.

4. Поняття «сталий розвиток»: основні складові, аспекти, умови, критерії, індикатори.

5. Проблеми реалізації сталого розвитку продуктивних сил в Україні

Тема 3. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

1. Система екологічної інформації: щодо природних ресурсів, стан навколишнього природного середовища, діяльність природокористувачів.

2. Кадастри природних ресурсів. Червона книга України.

3. Поняття екологічного моніторингу та його види.

4. Оцінювання впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище (ОВНС).

5. Екологічний паспорт як один з напрямів державного регулювання природоохоронної діяльності.

Тема 4. Економічний механізм природокористування та охорона навколишнього середовища

1. Поняття економічного механізму природокористування.

2. Основи платного природокористування в Україні.

3. Лімітування та ліцензування природокористування.

4. Екологічне фінансування та інвестування.

5. Економічне стимулювання раціонального природокористування.

6. Напрями удосконалення економічного механізму природокористування (досвід розвинутих країн України).

Тема 5. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності

1. Неефективність природоохоронної діяльності й еколого-економічна шкода.

2. Ефективність природоохоронної діяльності.

3. Соціально-економічні орієнтири природокористування та природоохоронної діяльності.

4. Нові напрями підвищення соціально-економічної ефективності в природоохоронній діяльності.

Тема 6. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

1. Глобальний характер проблем природокористування.

2. Міжнародні об’єкти охорони навколишнього природного середовища. Принципи та форми міжнародної екологічної співпраці.

3. Міжнародні організації у сфері охорони навколишнього середовища (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, ЮНІДО, ГЕФ, МАГАТЕ, ВМО, МКОНС. Міжнародні неурядові організації: МСОП, ВФДП, ГРІНПІС та ін.).

4. Підсумки міждержавних конференцій: Стокгольм-72, Ріо-92, Йоганнесбург-2002, Копенгаген – 2009 та інші.

5. Концепція сталого розвитку як основна парадигма розвитку світового суспільства на перспективу.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

5.1 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

I. Обов’язкові

Самостійна робота, що забезпечує підготовку до аудиторних занять

III / 21 тижд.
VI / 24 тижд.
VІІ̉I / 26 тижд.


  • картосхема: економічні регіони України

  • схема: галузева, функціональна та територіальна структура господарського комплексу України

  • схема: структура природо ресурсного потенціалу України

2
4

4
Продовження таблиці


1

2

3

4
X / 28 тижд.

XIV / 32 тижд.


  • графічна робота з особливостей розвитку паливно-енергетичного комплексу України


Логіко-структурна схема: «Система екологічної інформації»


4


2

Разом балів за обов’язкові види СРС

16

II. Вибіркові

Пошук (підбір) інформації, підготовка міні-рефератів, повідомлень
Наукова робота (СНТ, конференції, публікації статей)

VI / 24 тижд.

XV / 33 тижд.

протягом семестру


Обговорення підготовлених матеріалів під час аудиторних занять
Публікації, виступи, реферати4 (ІРС)


50

Разом балів за вибіркові види СРС

4+50

Усього балів за СРС у семестрі

(16+4+50)=70
1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент»...
Теми рефератів з дисципліни «Регіональна економіка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка