Програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 


НазваПрограма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» Донецьк 2012 
Сторінка2/5
Дата21.03.2013
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5

Модуль 1. Регіональна економіка


Тема 1Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»

Основні поняття дисципліни: регіональна економіка, продуктивні сили, розміщення продуктивних сил (РПС), район і регіон. Теоретичні основи РПС.

Предмет, об’єкт, мета дисципліни «Регіональна економіка». Методологічні основи курсу. Завдання курсу, його структура та місце в системі наук.

Тема 2. Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів

Зміст основних понять: економічний закон, закономірність, принципи, фактори. Економічні закони суспільного виробництва та закономірності РПС. Загальносистемні закономірності: ефективного РПС, комплексного РПС, територіального розподілу праці, територіальної концентрації виробництва. Найважливіші принципи та фактори РПС. Основні напрями подальшого розвитку та РПС України.

Тема 3. Економічне районування та територіальна організація господарства

Поняття економічного районування. Економічний район і його районоутворюючі фактори. Принципи економічного районування та його практичне значення. Типи та сучасна мережа економічних районів України. Визначення територіальної організації господарства і його територіальної структури. Основні елементи територіальної структури господарства: економічний район, промислова агломерація, промисловий район (сільськогосподарський район), промислова зона (сільськогосподарська зона), промисловий вузол, центр, промисловий пункт. Проблеми удосконалення економічного районування України.

Тема 4. Регіон у системі територіального розподілу праці

Поняття і сутність територіального розподілу праці. Територіальний розподіл праці – основа формування економічних районів. Спеціалізація економічних районів і методика її оцінювання.

Етапи розвитку вітчизняних регіональних досліджень: перший етап (20-70-ті роки ХХ століття) – початок широкомасштабних практичних територіально-економічних досліджень і створення передумов для формування регіональної економіки; другий етап (70-90-ті роки ΧΧ століття) – корінна перебудова територіально-економічних досліджень, зародження і стартовий розвиток при плановому господарстві регіональної економіки; третій етап (з початку 90-х років ХХ століття) – адаптація регіональної економіки до ринкових відносин.

Визначення системи регіонів України. Групи регіонів України – адміністративно-територіальні одиниці, інтегральні економічні райони, регіони різних нових типів, специфічні регіональні економічні частини господарства. Класифікація проблемних регіонів. Принципи санації територій. Типи регіонального розвитку: асиметричний, гармонійний, нейтральний.

Тема 5. Сутність, мета та завдання регіональної економічної політики

Значення державної регіональної економічної політики. Визначення і принципи державної регіональної економічної політики. Концепції регіональної політики: класична теорія Дж. Кейнса та неокласична теорія регіонального розвитку М. Фрідмана. Необхідність розробки нової концепції державної регіональної економічної політики в Україні.

Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики. Цілі та завдання державної регіональної економічної політики. Наукове обґрунтування регіонального розміщення продуктивних сил.

Тема 6. Механізм реалізації регіональної економічної політики

Сутність механізму реалізації регіональної економічної політики. Організаційно-правова база регіональної економічної політики. Бюджетно-фінансові важелі та ключові елементи механізму реалізації регіональної економічної політики. Спеціальні (вільні) економічні зони як засіб реалізації регіональної економічної політики. Міжнародне та прикордонне співробітництво як інструменти реалізації регіональної економічної політики. Державне регулювання та прогнозування розвитку економіки регіонів.

Тема 7. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

Сутність та структура господарського комплексу країни. Визначення понять «галузь», «міжгалузевий комплекс». Особливості визначення галузевої структури господарства національної економіки. Основні форми галузевої організації промислового виробництва.

Аналіз сучасної галузевої структури господарства України за основними показниками. Характеристика загальних особливостей галузевої структури економіки України й основних напрямів перспективних структурних змін у національній економіці.

Тема 8. Природний і трудоресурсний потенціал України

Поняття і структура природно-ресурсного потенціалу (ПРП). «Природні умови» та «природні ресурси», їх види. Економічне оцінювання природно-ресурсного потенціалу країни. Характеристика ПРП України. Місце та роль України у світових сировинних і паливно-енергетичних ресурсах, проблеми забезпечення власних потреб. Ресурсозбереження як основний напрям раціонального використання природних ресурсів.

Роль народонаселення у розвитку галузевої і територіальної організації господарства. Сутність поняття «трудоресурсний потенціал». Розвиток людського потенціалу національної економіки. Національний ринок трудових ресурсів і демографічні проблеми розвитку економіки. Трудоресурсна ситуація, її регіональні особливості.

Тема 9. Міжгалузеві господарські комплекси (МГК) та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

Роль міжгалузевих комплексів у розвитку економіки України. Структура та стисла характеристика основних МГК України (паливно-енергетичний, металургійний, машинобудівний, хімічний, лісовий, будівельний, агропромисловий, комплекс виробництва товарів народного споживання (непродовольчих) і сфери послуг, транспортний комплекс і зв’язок). Регіональні особливості розвитку і розміщення МГК України. Проблеми та перспективи його розвитку.

Тема 10. Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

Економіка регіону – складова національного господарського комплексу. Зміст регіоналізму у сфері економіки. Відмінності економіки регіону та регіональної економіки. Диференціація регіонів за рівнем розвитку продуктивних сил, аналіз результативності функціонування регіональних господарських комплексів.

Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів: ознаки класифікації, умови реалізації, зміст основних проблем. Кластерна модель підтримки регіонального розвитку. Пріоритетні напрями та головні державні механізми регулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

Тема 11. Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку

Склад, економіко-географічне положення, місце та роль регіонів у територіальному розподілі праці (Донецький, Придніпровський, Східний, Центральний, Поліський, Подільський, Карпатський, Причорноморський). Промислова та сільськогосподарська спеціалізація регіонів України. Умови і чинники формування розвитку та розміщення продуктивних сил регіонів. Галузева і територіальна структура господарства регіонів. Проблеми та перспективи розвитку економіки регіонів України.

Тема 12. Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція до європейських та інших світових структур

Поняття міжнародних економічних зв’язків. Сутність і значення міжнародного розподілу праці у формуванні зовнішньоекономічних зв’язків. Глобалізація як новий етап інтернаціоналізації світового господарства.

Основні форми міжнародного економічного співробітництва. Зовнішня торгівля України як найважливіша форма міжнародного економічного співробітництва. Обсяги та напрями іноземного інвестування в економіку України. Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності країни.

Зміст поняття «міжнародна економічна інтеграція», фактори та основні напрями розвитку інтеграційних процесів. Форми економічної інтеграції: зона вільної торгівлі, митний союз, загальний ринок, валютний і політичний союз. Основні інтеграційні утворення (СНД, ЄС, ГУАМ, ОЧЕС, ВТО та інші). Фактори й основні напрями розвитку інтеграційних процесів у світі. Проблема входження України у Світове господарство.

Модуль 2. Екологія

Тема 1. Наукові засади раціонального природокористування

Еволюція природного середовища, взаємостосунків людини та природного середовища.

Підходи до визначення категорії «природокористування». Природокористування як форма взаємодії виробництва та навколишнього середовища. Принципи раціонального природокористування. Екологізація як метод раціонального природокористування. Основні етапи та правові засади природокористування в Україні. Цілі державної стратегії та основні проблеми природокористування в Україні.

Тема 2. Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил

Основні концепції техногенного типу економічного розвитку: «фронтальна економіка» й «охорона навколишнього середовища». Поняття екстерналій. Учення про ноосферу на шляху переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства. Передумови розробки концепції сталого розвитку суспільства. Поняття «сталий розвиток»: екологічна, соціальна, економічна складові; аспекти – політико-правовий, економічний, екологічний, соціальний, міжнародний та інформаційний; умови, критерії. Індикатори сталого розвитку суспільства. Проблеми реалізації сталого розвитку продуктивних сил в Україні.

Тема 3. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

Система екологічної інформації: щодо природних ресурсів, стан навколишнього природного середовища, діяльність природокористувачів. Кадастри природних ресурсів. Червона книга України. Поняття екологічного моніторингу та його види. Оцінювання впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище (ОВНС). Екологічний паспорт як один з напрямів державного регулювання природоохоронної діяльності.

Тема 4. Економічний механізм природокористування та охорона навколишнього середовища

Поняття економічного механізму природокористування, його типи й основні аспекти. Платність природокористування та екологічне підприємництво. Основи платіжного природокористування в Україні. Лімітування і ліцензування природокористування. Екологічне фінансування та інвестування. Екологічні фонди: джерела утворення і напрямки використання. Економічне стимулювання раціонального природокористування. Напрями удосконалення економічного механізму природокористування (досвід розвинутих країн, України).

Тема 5. Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності

Неефективність природоохоронної діяльності й еколого-економічна шкода. Ефективність природоохоронної діяльності. Абсолютна та порівняльна економічна ефективність природоохоронної діяльності. Чистий економічний ефект природоохоронних заходів. Соціально-економічні орієнтири природокористування та природоохоронної діяльності. Нові напрями підвищення соціально-економічної ефективності у природоохоронній діяльності. Екологічне підприємництво.

Тема 6. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

Глобальний характер проблем природокористування. Міжнародні об’єкти охорони навколишнього природного середовища. Принципи та форми міжнародної екологічної співпраці. Висновки договорів і інших видів міжнародних угод. Міжнародні організації в сфері охорони навколишнього середовища (ЮНЕП, ЮНЕСКО, ФАО, ВООЗ, ЮНІДО, ГЕФ, МАГАТЕ, ВМО, МКОНР. Міжнародні неурядові організації: МСОП, ВФДП, Грінпіс та ін.).

Підсумки міждержавних конференцій: Стокгольм-72, Ріо-92, Йоганнесбург (ПАР) – 2002, Копенгаген – 2009. Найважливіші документи в міжнародних природоохоронних відносинах. Кіотський протокол як інструмент еколого-економічної політики міжнародного співробітництва. Концепція сталого розвитку як основна парадигма розвитку світового суспільства на перспективу.
2.2 Список рекомендованої літератури

Ι. «Регіональна економіка»


 1. Шевчук Л.Т. Регіональна економіка: навч. посібник / Л.Т. Шевчук. – К.: Знання, 2011. – 319 с.

 2. Семенов В.Ф. Регіональна економіка: навч. посібник / В.Ф. Семенов, Т.О. Проценко; за ред. В.Ф. Семенова. – К.: МП «Леся», 2009. – 708 с.

 3. Регіональна економіка: тексти лекцій / О.В. Ольшанська, І.В. Білоконь та ін.; за ред. М.І. Фащевського, О.В. Ольшанської.   К.: КНЕУ, 2009. – 328 с.

 4. Манів З.О. Регіональна економіка: навч. посібник / З.О. Манів, І.М. Луцький, С.З. Манів – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 640 с.

 5. Антонік В.П. Розміщення продуктивних сил / В.П. Антонік, В.А. Ковальчук, В.Д. Кононенко, Е.К. Бабець.   К.: ВД «Професіонал», 2006.   224 с.

 6. Голиков А.П. Размещение производительных сил и регионалистика: учебное пособие / А.П. Голиков, А.Г. Дейнека, Н.А. Казакова.   Харьков: ООО «Олант», 2002.   320 с.

 7. Дорогунцов С.І. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / С.І. Дорогунцов, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко.   К.: Стефед-2, 2001. – 144 с.

 8. Єпіфанів А.О. Регіональна економіка / А.О. Єпіфанів, І.В. Сало.   К.: Наукова думка, 2000.   344 с.

 9. Заблоцький Б.В. Розміщення продуктивних сил України: національна макроекономіка: навч. посібник / Б.В. Заблоцький.   К.:Академвидав, 2002.   368 с.

 10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: навч. посібн. / С.І. Іщук.   К.: Вид-во Паливода А. В., 2002.   260 с.

 11. Лишиленко В.І. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / В.І. Лишиленко.   К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 325 с.

 12. Олійник Я.Б. Регіональна економіка / Я.Б. Олійник, Ф.П. Запотоцький та ін.   К.: КНТ, 2007. – 444 с.

 13. Розміщення продуктивних сил України: підручник / за ред. Є.П. Качана.   К.: ВД «Юридична книга», 2004. – 552 с.

 14. Дорогунцов С.І. Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / С.І. Дорогунцов. – К.: КНЕУ, 2000. – 364 с.

 15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник / за ред. Ковалевського В.В.   К.: Знання, 2006.   350 с.

 16. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник / за ред. С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005.   988 с.

 17. Сазонець І.Л. Розміщення продуктивних сил: навч. посібник / І.Л. Сазонець, В.В. Джинджоян, О.О. Чубар.   К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 320 с.

 18. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: навч. посібник / Д.М. Стеченко. – К.: Вікар, 2002. – 374 с.

 19. Хвесик М.А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка / М.А. Хвесик, Л.М. Горбач, П.П. Пастушенко. – К.: Кондор, 2005 – 344 с.

 20. Чернюк Л.Г. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: навч. посібник / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий.   К.: ЦУЛ, 2002.   644 с.

 21. Чернюк Л.Г. Розміщення продуктивних сил України: навч. посібник / Л.Г. Чернюк, Д.В. Клиновий.   К.: ЦУЛ, 2002. – 470 с.

 22. Фетисов Г.Г. Региональная экономика и управление: учебник для вузов / Г.Г. Фетисов, В.П. Орешин.   М.: ИНФРА-М, 2007. – 416 с.

 23. Региональная экономика: учебное пособие для вузов / А.П. Градов, Б.И. Кузин, М.Д. Медников, А.С. Соколицын.   СПб.: Питер, 2003.   222 с.

 24. Региональная экономика: учебное пособие для вузов / С.Г. Тяглов, Е.А. Черныш, Н.П. Молчанова и др.; под ред. Н.Г. Кузнецова, С.Г. Тяглова.   Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 320 с.

 25. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі XX-XXI століття: нові пріоритети. Проект «Наукова книга»: монографія / М.І. Долішній. – К.: Наук. думка, 2006. – 512 с.

 26. Максимова Т.С. Регіональний розвиток / Т.С. Максимова. – Луганськ: СУНУ ім. В. Даля, 2003. – 304 с.

 27. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1997 р. № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20-21. – Ст. 13.

 28. Про місцеве самоврядування: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 –ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 29. Регiональна полiтика та механiзми її реалiзацiї / М.I. Долiшнiй, С.М. Злупко, С.Й. Писаренко та iн.; за ред. М.I. Долiшнього. – К.: Наук. думка, 2003. – 504 с.

 30. Ахромкин Е.М. Инновационный механизм управления экономическими ресурсами региона: монография / Е.М. Ахромкин. – Луганск: Ноулидж, 2010. – 376 с.

 31. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін. – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.

 32. Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія: монографія / В.І. Чужиков. – К.: КНЕУ, 2008. – 272 с.

 33. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: методологія формування, механізми реалізації: монграфія / З.В. Герасимчук. – Луцьк: Надстря, 2001. – 528 с.

 34. Про Концепцію державної регіональної політики: Указ Президента України від 25.05.2001 р. № 341/2001 // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 22. – Ст. 2.

 35. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / В.Н. Василенко. – Донецк: ООО «Юго-Восток», Лтд», 2006. – 311 с.

 36. Про стимулювання розвитку регіонів: Закон України від 08.09.2005 р. № 2850-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 548.

 37. Розміщення продуктивних сил України: підручник / Г.П. Бабяк, В.Я. Брич, М.П. Дусановська та ін.; за ред. Є.П. Качана. – К.: Вища шк., 1999. – 375 с.

 38. Регіональна політика: методологія, методи, практика / відп. ред. М.І. Долішній. – Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2001. – 700 с.

ΙΙ. «Екологія»

 1. Правова база з питань екології та охорони природного середовища: збірник нормативно-правових актів / укладач М.І. Комлик. – К.: Атіка, 2001.   632 с.

 2. Білявський Г.О. Основи екології / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.

 3. Бобылев С.Н. Экономика природопользования / С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев. – М.: Инфра - М, 2004. – 501 с.

 4. Глушкова В.Г. Экономика природопользования / В.Г. Глушкова, Е.В. Макар.   М.: Гардарики, 2003.   448 с.

 5. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середивища/ В.С. Джигирей.   К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 203 с.

 6. Драгомирецкий И.И. Экономика природопользования / И.И. Драгомирецкий, Е.Л. Кантор, Г.А. Маховикова. – СПб.: Вектор, 2005. – 160 с.

 7. Заверуха Н.М. Основи екології: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба.   К.: Каравела, 2006. – 365 с.

 8. Екологія: підручник / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, М.А. Хвесик та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 с.

 9. Запольський А.К. Основи екології / А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред. К.М. Ситника.   К: Вища шк., 2004. – 382 с.

 10. Коробкин В.И. Экология / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский.   Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576 с.

 11. Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, В.В. Брайон. – К.: Знання, КОО, 2002. – 550 с.

 12. Экология города. / под ред. Ф.В. Стальберга. – К.: Либра, 2000. – 642 с.

 13. Экология и экономика природопользования / под ред. Э.В. Гирусова. – М.: Юнити, 2007. – 591 с.

 14. Экономика природопользования / под ред. К.В. Папенова.   М.: Теис,ТК Велби, 2006. – 928 с.

 15. Яндыганов Я.Я. Экономика природопользования. – М.: КНОРУС, 2005.   576 с.

 16. Дорогунцов С.И. Управление технико-экономической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения: монография / С.И. Дорогунцов, А.Н. Ральчук. – К.: Наук. думка, 2002. – 200 с.

 17. Об охране окружающей природной среды: Закон Украины от 16.10.1992 г. № 2707-XII // Ведомости Верховного Совета Украины. – 1991. – № 41. – С. 4. – Ст. 2.

 18. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 356 с.

 19. Паламарчук В.О. Економіка природокористування: навч. посібник / В.О. Паламарчук, П.І. Коренок. – Запоріжжя: Дике поле, 2003. – 408 с.

ЖУРНАЛИ

Экономика Украины, Економіст, Політика і час, Діло, Статистика України, Актуальні питання економіки, Деловая Украина, Український географічний журнал, Географія та основи економіки в школі, Регіональна економіка, Украина промышленная, Енергоінформ, Енергетична політика, Уголь Украины, Нафтова і газова промисловість, Будівництво України, Залізничний транспорт України, Весь транспорт, Транспорт, АПК України, Тваринництво України, Вісник НАН України, Людина і праця, Економіка та держава, Експерт, Економіка промисловості, Економічний простір, Інвест Україна, Зовнішня торгівля: право та економіка, Вісник економічної науки та інші галузеві видання.

Донбасс-инвест, Час відродження, Меркурій, Схід, Стратегічна панорама, Стратегічні пріоретети, Екологічний вісник, Екологія довкілля та безпека життєдіяльності.

Газети: Экокурьер. Наш край.

НАУКОВІ ЗБІРНИКИ

Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестициий: региональный аспект

Труды Донецкого национального технического университета / Серия экономическая и др.

Вестник Донецкого университета / Серия В.

Стратегія економічного розвитку України (КНЕУ)

СТАТИСТИЧНІ ВИДАННЯ

 1. Статистичний щорічник Донецької області за 2010 рік / Державний комітет статистики України. Головне управління статистики в Донецькій обл.; за ред. О.А. Зеленого. – Донецьк, 2011.   501 с.

 2. Статистичний щорічник України за 2010 рік / Державна служба статистики України; за ред. О.Г. Осауленка.   К.: ТОВ «Август Трейд», 2011. – 559 с.

 3. Україна у цифрах у 2010 році / Державний комітет статистики України; за ред. О.Г. Осауленка.   К.: Державне підприємство «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – 259 с.

 4. Валовий регіональний продукт за 2001-2005 роки. Статистичний збірник / Державний комітет статистики України; за ред. І.М. Нікітіної. – К.: 2007. – 111 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

1. http://www.president.gov.ua   Офіційний сайт Президента України

2. http://www.rada.gov.ua   Верховна Рада України

3. http://www.kmu.gov.ua   Кабінет Міністрів України

4. http://www.me.gov.ua   Міністерство Економіки України

5. http://minfin.kmu.gov.ua   Міністерство фінансів України

6. http://industry.kmu.gov.ua   Міністерство промислової політики України

7. http://www.mvp.gov.ua   Міністерство вугільної промисловості України

8. http://www.mpe.energy.gov.ua   Міністерство палива та енергетики України

9. http://www.mlsp.gov.ua   Міністерства праці та соціальної політики України

10. http://minagro.kiev.ua   Міністерство аграрної політики України

11. http://www.mintrans.gov.ua   Міністерство транспорту та зв’язку України

12. http://www.menr.gov.ua   Міністерство охорони навколишнього середовища України

13. уttp://www.mfa.gov.ua   Міністерство закордонних справ України

14. http://www.moz.gov.ua/ua/main/siterubr   Міністерство охорони здоров’я України

15. http://www.mon.gov.ua   Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

16. http://www.minjust.gov.ua   Міністерство юстиції України

17. http://www.mvs.gov.ua   Міністерство внутрішніх справ України

18. http://www.mincult.gov.ua   Міністерство культури та туризму України

19. http://www.sta.gov.ua   Державна податкова адміністрація України

20. http://www.spfu.gov.ua   Фонд державного майна України

21. http://www.amc.gov.ua   Антимонопольний комітет України

22. www.donoda.gov.ua   Офіціальний веб-сайт Донецької облдержадміністрації

23. http://dn.archives.gov.ua   Офіційний сайт Державного архіву Донецької області

24. http://www.customs.gov.ua   Державна митна служба України

25. http://uspp.org.ua   Український союз промисловців і підприємців

26. http://uto.com.ua   Українське товариство оцінювачів

27. http://www.ukrstat.gov.ua   Державний комітет статистики України

28. http://www.ssmsc.gov.ua   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

29. http://www.pfu.gov.ua   Пенсійний фонд України

30. http://www.ufs.com.ua/news/economical.php   Український фінансовий сервер

31. http://www.ptpu.ru   Міжнародний журнал «Проблеми теорії і практики управління»

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

3.1 Модульне планування (денне відділення)з/п

Назва теми

Лекції

ОФФ/ЕПФ

Семінари

ОФФ/ЕПФ

СРС

ОФФ/ЕПФ

1

2

3

4

5

Модуль 1. Регіональна економіка

1

Предмет, метод і завдання дисципліни

2/1

2/2

2/3

2

Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів

2/2

2/2

2/3

3

Економічне районування та територіальна організація господарства

2/2

2/2

2/6

4

Регіон у системі територіального розподілу праці

2/2

2/2

2/3

5

Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

2/2

2/2

2/3

6

Механізм реалізації регіональної економічної політики

4/2

2/2

4/6

7

Господарський комплекс України, його структура та трансформація в ринкових умовах

2/2

2/2

2/3

8

Природний і трудоресурсний потенціал України

4/2

2/2

4/6

9.

Міжгалузеві господарські комплекси та регіо-нальні особливості їх розвитку і розміщення

6/2

2/2

6/6

10

Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

2/2

2/2

2/3

11

Економіка регіонів України: стан і перспективи розвитку

6/2

2/2

6/6

12

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція до європейських і інших світових структур

2/2

2/2

2/3

Продовження таблиці


1

2

3

4

5

Модуль 2. Екологія

1

Наукові засади раціонального природокористування

4/2

2/2

4/3

2

Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил

2/2

2/2

2/3

3

Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

2/2

2/2

2/6

4

Економічний механізм природокористування та охорона навколишнього середовища

4/2

2/2

4/3

5

Економічна та соціальна ефективність природоохоронної діяльності

4/2

2/2

4/6

6

Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

2/1

2/-

2/3
Усього за курсом

54/34

36/34

54/75


3.2 Модульне планування безвідривної форми навчанняз/п

Назва теми

Лекції

Семінари

СРС

1

2

3

4

5

Модуль 1

1

Предмет, метод і завдання дисципліни розміщення продуктивних сил

1
7

2

Закономірності, принципи і фактори РПС і формування економіки регіонів
1

7

3

Економічне районування та територіальна організація господарства

1

-

7

4

Регіон у системі територіального поділу праці.

1

1

7


Продовження таблиці


1

2

3

4

5

5

Сутність, мета і завдання регіональної економічної політики

1

-

7

6

Механізм реалізації регіональної економічної політики
-

7

7

Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах

1

-

7

8

Природний та трудоресурсний потенціал України7

9

Міжгалузеві господарські комплекси та регіональні особливості їх розвитку і розміщення

1

1

8

10

Економіка України як єдність регіональних соціально-економічних систем

2

-

7

11

Економіка регіонів України: стан та перспективи розвитку8

12

Міжнародні економічні зв’язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури
-

7

Модуль 2

1

Наукові засади раціонального природокористування

1

-

7

2

Концепція сталого екологічно безпечного розвитку продуктивних сил

1

1

7

3

Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

1

-

7

4

Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

1

-

7

5

Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності
-

7


Закінчення таблиці


6

Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища
-

7
Усього за курсом

12

4

128


4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття – організаційна форма навчального заняття, на якому проводиться обговорення студентами питань за темами, визначеними робочою програмою. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусій, рецензування і обговорення рефератів або докладів. Підчас підготовки до семінарських занять використовуються підручники та навчальні посібники, картографічні матеріали, монографії, статті, періодичні видання, статистичні довідники і матеріали з мережі Інтернет. Підготовка до семінарських занять є обов’язковим елементом навчального процесу.

Модуль 1

1   2   3   4   5

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» для студентів за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент»
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Національна економіка” напрями...
Робоча навчальна програма з дисципліни "Національна економіка" / Р. М. Романінець. Донецьк: ДонДУУ, 2012. 21 с
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ...
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Метод вказівки до вивч дисципліни та викон контрол роботи для студ напряму...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Кримінологія» для студентів за галуззю знань 0304 Право напрямом підготовки 030401Правознавство...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Етика та естетика» для студентів за напрямом підготовки 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент»...
Теми рефератів з дисципліни «Регіональна економіка»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка