Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності


НазваМетодичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Сторінка6/6
Дата13.03.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Економіка > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Завдання до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання

Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу з курсу „Управління персоналом у сфері послуг”, мета якої полягає у поглибленні знань з окремих питань курсу і формуванні вміння застосувати їх.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань. Під час формування відповіді на питання рекомендується використовувати статистичні дані сфери послуг по Україні або Житомирській області.

Розподіл питань для виконання контрольної роботи здійснюється за останньою цифрою залікової книжки та першою літерою прізвища.

Таблиця 3

Порядок вибору питань для контрольної роботи

Остання цифра залікової книжки

Перша літера прізвища студента

А–Ж

З–Р

С–Я

0

1; 55

11; 49

21; 56

1

2; 51

12; 43

22; 60

2

3; 46

13; 52

23; 35

3

4; 39

14; 34

24; 38

4

5; 50

15; 31

25; 57

5

6; 47

16; 40

25; 32

6

7; 53

17; 59

27; 36

7

8; 44

18; 42

28; 41

8

9; 45

19; 54

29; 37

9

10; 48

20; 33

30; 58

В кінці контрольної роботи наводиться список використаних джерел, ставиться дата виконання роботи, підпис студента.

До заліку з курсу „Управління персоналом у сфері послуг” допускаються студенти, контрольна робота яких оцінена позитивно.
Питання контрольної роботи з дисципліни „Управління персоналом у сфері послуг”


 1. Охарактеризуйте функції, які виконує сфера послуг в сучасному суспільстві.

 2. Які особливості функціонування притаманні для вітчизняної сфери послуг в умовах ринку?

 3. Які напрями розвитку вітчизняної сфери послуг, на ваш погляд, є найперспективнішими?

 4. Розкрийте роль сфери послуг в сучасних умовах.

 5. Охарактеризуйте особливості життєвого циклу послуг.

 6. Охарактеризуйте особливості формування і функціонування ринку послуг в нових економічних умовах.

 7. Чим зумовлені особливості формування і функціонування ринку послуг в Україні?

 8. Охарактеризуйте види інфраструктури на ринку послуг та її основні елементи.

 9. У чому полягають сутність і основні функції конкуренції на ринку послуг?

 10. Охарактеризуйте основні типи, форми методи конкуренції на ринку послуг.

 11. Розкрийте суть процедури ліцензування діяльності щодо надання і торгівлі послугами.

 12. Чим зумовлена необхідність отримання торгового патенту для здійснення торгівлі послугами?

 13. У чому полягає суть і значення побутового обслуговування населення?

 14. У чому полягають характерні особливості соціально-культурних послуг? Охарактеризуйте їх види.

 15. Які чинники обумовлюють розвиток ринку послуг у сфері здоров’я? За якими ознаками характеризують послуги системи охорони здоров’я?

 16. Проаналізуйте напрями розвитку приватного медичного обслуговування.

 17. Проаналізуйте суть, значення та класифікацію санаторно-курортних послуг.

 18. Розкрийте сутність і значення послуг фізкультури і спорту.

 19. Проаналізуйте класифікацію оздоровчих послуг.

 20. Які суб’єкти бізнесу задіяні в наданні (реалізації) санаторно-курортних послуг?

 21. Які суб’єкти бізнесу задіяні в наданні послуг фізкультури і спорту?

 22. Розкрийте структуру туристичного бізнесу й охарактеризуйте основні його елементи.

 23. Розкрийте суть та види послуг у сфері освіти, науки і науково-технічного обслуговування.

 24. Проаналізуйте основні організаційно-правові форми господарювання у сфері реалізації послуг освіти, науки, науково-технічного обслуговування.

 25. Охарактеризуйте основний і вторинний продукт організацій і закладів сфери культури.

 26. Які функції виконують житлово-комунальні підприємства і які послуги вони надають населенню?

 27. Сформулюйте основні вимоги щодо надання транспортних послуг.

 28. Які напрямки розвитку торгівлі послугами зв’язку є пріоритетними на сучасному етапі? Охарактеризуйте особливості і види послуг зв’язку.

 29. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку сфери інформаційних послуг.

 30. У чому полягають специфічні особливості торгівлі інформаційно-консультативними послугами?

 31. Визначте роль і значення людського капіталу в роботі підприємства сфери послуг.

 32. Чому споживачі (клієнти сервісних підприємств) є особливим ресурсним потенціалом сервісних організацій?

 33. В яких видах сервісної діяльності використовується система франчайзинга?

 34. Якою є роль клієнта як споживача послуг в процесі виробництва сервісного продукту? Поясніть, як це відображається на поведінці співробітників підприємств сфері послуг?

 35. Поясніть роль висококонтактного обслуговуючого персоналу (спеціаліст з сервісної операції, продавець та частина сервісного продукту).

 36. Поясніть сутність поняття „емоційність праці” в сфері послуги.

 37. Обґрунтуйте необхідність дотримання стандартів обслуговування в роботі персоналу сфери послуг.

 38. Невідчутність, нематеріальність послуг ставить клієнта (покупця) в стан невизначеності. Поясніть роль персоналу підприємства сфери послуг.

 39. Прокоментуйте положення Д. Огільві, відомого американського підприємця рекламного бізнесу: „Якщо ви станете незамінним для клієнта, вас ніколи не звільнять”.

 40. Поясніть специфіку праці в сфері послуг. Розкрийте значення природних особистісних якостей людей в роботі сервісної фірми.

 41. Поясніть специфіку праці в сфері послуг. Розкрийте значення навчання й тренувань сервісного персоналу сервісної фірми.

 42. Охарактеризуйте позитивні та негативні риси сезонної зайнятості в сфері послуг.

 43. Обґрунтуйте сучасні напрями підтримки зайнятості в основних видах діяльності сфери послуг у зв’язку з її сезонністю.

 44. Опишіть, як вирішуються проблеми попиту на низькокваліфіковану працю в сфері послуг в розвинутих країнах.

 45. За якими напрямами розвиток сфери рекламних послуг сприяє структурній рухливості робочої сили? Відповідь обґрунтуйте.

 46. Охарактеризуйте професійні навички, потрібні в роботі персоналу рекламної агенції.

 47. Поясніть, які, на ваш погляд, вимоги пред’являються персоналу та керівнику інформаційно-рекламної агенції.

 48. Охарактеризуйте принципи корпоративної культури, що створюються в рекламній агенції.

 49. Охарактеризуйте сутність ринку праці в сфері охорони здоров’я в межах соціальної ринкової економіки.

 50. Поясніть, в чому проявляється висококонтактне обслуговування в сфері медичних послуг і як це впливає на процес управління персоналом в цій сфері.

 51. За якими напрямами змінюється структура медичного персоналу і розподіл праці. Поясніть вплив даних змін на управління персоналом.

 52. Як особливості взаємовідносин в сфері охорони здоров’я відображаються на рівні зайнятості медичного персоналу?

 53. Охарактеризуйте функції служби персоналу в сфері послуг.

 54. Перерахуйте основні вимоги, які, на ваш погляд, пред’являються персоналу підприємства сфери побутових послуг. Обґрунтуйте особливості кадрової політики у вказаній сфері.

 55. Назвіть основні вимоги, які пред’являються персоналу організацій сфери соціально-культурних послуг. Обґрунтуйте особливості кадрової політики у вказаній сфері.

 56. Перерахуйте основні вимоги, які пред’являються обслуговуючому персоналу та керівникам організацій сфери житлово-комунальних послуг. Обґрунтуйте особливості кадрової політики у вказаній сфері.

 57. Перерахуйте основні вимоги до персоналу та керівника організації сфери інформаційно-консультативних послуг. Обґрунтуйте особливості кадрової політики у вказаній сфері.

 58. Перерахуйте основні вимоги, які пред’являються персоналу та керівникам організацій сфери послуг пасажирського транспорту. Обґрунтуйте особливості кадрової політики у вказаній сфері.

 59. Назвіть основні вимоги, які пред’являються персоналу сфери послуг зв’язку. Обґрунтуйте особливості кадрової політики у вказаній сфері.

 60. Назвіть основні вимоги, які пред’являються висококонтактному персоналу в сфері роздрібної та оптової торгівлі. Обґрунтуйте особливості кадрової політики у вказаній сфері.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Апопій В.В., Олексин І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. посібн. / За ред. В.А. Апопія. – К.: ВЦ „Академія”, 2006. – 312 с.

 2. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури; Фірма „Інкос”, 2007. – 280 с.

 3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е узд./ Пер. с англ. Под ред. С.К. Мордовина. – СПб.: Питер, 2008. – 832 с.

 4. Бурменко Т.Д. Сфера услуг: экономика: учебное пособие / Т.Д. Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко; под ред. Т.Д. Бушменко. – М.: КНОРУС, 2007. – 328 с.

 5. Гордин В.Э., Сущинская М.Д. Менеджмент в сфере услуг: Учебник. / В.Э. Гордин, М.Д. Сущинская, М.В. Волошинова, О.С. Коротеева, В.В. Тютюник, И.А. Желтякова, Л.В. Хорева. – СПб.: Изд. Дом „Бизнес-пресса”, 2007. – 271 с.

 6. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма: Учебник / Н.И. Кабушкин. – 6-е изд., стер. – Минск: Новое издание, 2006. – 408 с.

 7. Кислов Д.В. Организация и ведение бизнеса в сфере торговлі и услуг / Д.В. Кислов, Б.Е. Башилов. – Москва: Вершина, 2006. – 264 с.

 8. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 340 с.

 9. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Менеджмент сфери послуг / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 2007. – 459 с.

 10. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии. – М.: Изд. дом „Вильямс”, 2005. – 1008 с.

 11. Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. − К.: Знання, 2008. − 661 с.

 12. Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика: Підручник. 2-вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

 13. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

 14. Морозова Е.Я., Тихонова Э.Д. Экономика и организация предприятий социально-культурной сферы: Учебное пособие. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова, 2002.

 15. Морозова Н.С., Морозов М.А. Реклама в социально-культурном сервисе и туризме. − М.: Издательский центр „Академия”, 2008. − 288 с.

 16. Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2007. – 344 с.

 17. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг. – Харков: Фактор, 2008. – 544 с.

 18. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 19. Сфера обслуговування в Україні: нормативні документи: збірник основних законодавчих актів / О.М. Роїна (упор.). – К.: КНТ, 2007. – 457 с.

 20. Сфера услуг: менеджмент: Учебное пособие / кол. авт.; под. ред. Т.Д. Бурменко. – М.: КНОРУС, 2007. – 416 с.

 21. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 695 с.

 22. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 23. Чудновський А.Д. Менеджмент в туризме и гостинничном хозяйстве: Учебник / А.Д. Чудновский и др. – 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2007. – 320 с.

 24. Gronroos C. Service management and marketing. West Sussex, 2000.

 25. Service management. Strategy and leadership in Service Business/ Ed. R. Norman. – N.Y., 2000.Журнали:
Менеджер по персоналу.

Довідник кадровика.

Кадровик. Трудове право і управління персоналом.

Управління закладом охорони здоров’я.

Практика управління закладом освіти.

Довідник секретаря та офіс-менеджера.

Управление персоналом.

Справочник по управлению персоналом.

Додаток А

Зразок титульного аркуша тематичної папки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет


Кафедра управління персоналом і економіки праці

Спеціальність: 6.030505 „Управління персоналом

і економіка праці”


ТЕМАТИЧНА ПАПКА
з навчальної дисципліни „Управління персоналом

у сфері послуг”

Виконав: Петренко Петро Петрович Група УП−__
Допускається до захисту Керівник роботи:

_____________________ ст. викл. Ткачук В.О.

Робота захищена з оцінкою: _______________

_____________________

Житомир, 20__

Додаток Б

Зразок титульного аркуша реферативної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Житомирський державний технологічний університет


Кафедра управління персоналом і економіки праці

Спеціальність: 6.030505 „Управління персоналом

і економіка праці”


РЕФЕРАТ

з навчальної дисципліни „Управління персоналом

у сфері послуг”

на тему „Управління персоналом підприємства сфери послуг”

Виконав:

Петренко П.П.

ФЕМ, УП−__, ІІІ курс

Дата здачі на перевірку Перевірив:

___________________ ст. викл. Ткачук В.О.

_________________
Житомир, 20__

Додаток В

Зразок змісту реферативної роботи

на тему „Управління персоналом підприємства сфери послуг”

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………….3

1. Роль та значення управління персоналом як специфічної функції менеджменту в сфері послуг………........................4

2. Закономірності і принципи управління персоналом підприємства сфери послуг………………………………………………..7

3. Методи управління персоналом та їх специфіка на підприємствах сфери послуг……………………………………………..11

4. Цілі та функції системи управління персоналом…......................14

5. Характеристика японської, американської та європейської філософії управління персоналом підприємства……………………………………………………………....17

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..18

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………........................19

ДОДАТКИ…………………………………………………………….20

Навчальне видання

Обіход Світлана Вікторівна

Ткачук Вячеслав Олександрович

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СФЕРІ ПОСЛУГ


Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

для студентів всіх форм навчання спеціальності

6.030505 „Управління персоналом і економіка праці”

Редактор Обіход С.В.,

Ткачук В.О.
Коректор Ніколенко І.В.
Комп’ютерний набір Обіход С.В.,

та верстка Ткачук В.О.


Здано до набору 21.05.12. Підписано до друку 26.06.12.

Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 2,3. Тираж 100 прим. Зам. ____Видавництво Житомирського державного технологічного університету

м. Житомир, вул. Черняховського, 103

 За погодженням з викладачем студент може підготувати реферат на іншу тему, якої немає у цьому переліку.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент”...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Інвестиційний менеджмент” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”. / Укладач: А....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінансова санація...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінансова санація та банкрутство підприємств” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи всіх форм навчання
...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Чинники успішного працевлаштування за фахом: Метод рекомендації до вивч дисципліни та викон контр роботи для студ освіт кваліф рів....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної та індивідуальної роботи з...
«Психологія та конфліктологія» для студентів галузі знань (0501) «Економіка і підприємництво», спеціальності 050105 «Банківська справа»,...
ФАХОВА І ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА
Програма і методичні рекомендації для студентів спеціальності 050104 «Фінанси» факультету бізнесу і фінансів усіх форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка