Питання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»


Скачати 65.12 Kb.
НазваПитання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»
Дата18.03.2013
Розмір65.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Питання до екзамену з дисципліни «Економічний аналіз»

1Визначте джерела економічного аналізу: значення інформаційного забезпечення для аналізу господарської діяльності: бухгалтерська, статистична та оперативна звітність.

2 Поясніть методику аналізу прибутку від реалізації продукції: сутність цього показника, фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

3 Обґрунтуйте визначення впливу окремих факторів прийомами «ланцюгових підставлень» і «абсолютних різниць», поняття «прийом аналізу», сутність даних прийомів, їх застосування.

4 Доведіть, що собівартість продукції – якісний показник оцінки діяльності підприємства, розкрити його сутність, види, значення у ринкових умовах.

5 Охарактеризуйте прийоми аналізу: поняття «прийом аналізу», види прийомів, їх сутність та застосування.

6 Визначте фактори, що впливають на прибуток підприємства.

7 Дайте характеристику предмету та завданням економічного аналізу.

8 Доведіть, чому рентабельність продукції – узагальнюючий показник ефективності виробництва. Показники рівня рентабельності.

9 Розкрийте зміст економічного аналізу на підприємстві: етапи аналітичної роботи на підприємстві, значення окремих етапів, порядок їх виконання.

10 Обґрунтуйте значення аналізу показників фінансової сталості. Надайте пропозиції щодо їх поліпшення.

11 Визначити вплив змін середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі на товарну продукцію.

12 Розкрийте методику аналізу фінансової сталості.

13 Як проводиться оцінка виробництва за якістю продукції. Визначення впливу зміни сортності на товарну продукцію.

14 Охарактеризуйте аналіз показників рентабельності: сутність рентабельності виробництва, методика розрахунків показників рентабельності, висновки за результатами аналізу.

15 Визначте методику аналізу загального стану майна підприємства.

16 Розкрийте сутність аналізу показників платоспроможності підприємства: методика розрахунку показників, зіставлення з нормативними значеннями, їх роль у характеристиці фінансового стану.

17 Охарактеризуйте предмет економічного аналізу та його види.

18 Як проводиться аналіз загального стану засобів підприємства, аналіз структури засобів, визначення фінансових коефіцієнтів.

19 Визначте методику аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства.

20 Дайте визначення і поясніть методику аналізу середнього рівня кваліфікації. Обґрунтуйте його вплив на продуктивності праці.

21 Як проводиться аналіз забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами та їх використання у виробництві: характеристика матеріально-технічних ресурсів рибообробних підприємств, методика аналізу забезпечення підприємства матеріально-технічними ресурсами.

22 Розкрийте значення стійкого фінансового стану підприємства у формуванні бюджету країни та у взаємовідносинах з партнерами.

23Визначте вплив зміни обсягу реалізації продукції та цін на вартість реалізованої продукції, розкрийте інші фактори, що впливають на обсяг реалізації.

24 Розкрийте методику розрахунку та аналізу показників ділової активності підприємства, пропозиції щодо їх покращення.

25 Визначте вплив змін се5редньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі на товарну продукцію.

26 Дайте визначення сортності продукції. Поясніть методику визначення впливу сортності продукції на вартість товарної продукції.

27 Розкрийте методику аналізу виробництва продукції у вартісному виразі: поняття «виробнича програма», фактори, які впливають на її виконання, висновки та пропозиції.

28Як проводиться аналіз стану і використання ОВФ: методика розрахунків показників руху та спрацювання основних фондів.

29 З’ясуйте поняття «ритмічності виробництва»: її вплив на техніко-економічні показники роботи підприємства.
30 Виявити резерви збільшення випуску продукції: розкриття внутрішніх резервів, їх сутність, розшук інших резервів збільшення обсягу виробництва у сучасних умовах.

31 Дайте визначення поняття якості продукції. Визначення впливу якості продукції на обсяг продукції.

32 Охарактеризуйте завдання та джерела аналізу собівартості продукції: поняття собівартості продукції, значення аналізу цього показника, бухгалтерська, статистична та оперативна звітність.

33 Визначте фактори, які впливають на балансовий прибуток; сутність балансового прибутку, фактори, які впливають на нього, методика розрахунку їх впливу на прибуток підприємства.

34 Поясніть значення і резерви зниження собівартості продукції в умовах ринкових відносин.

35 Як проводиться аналіз виробництва продукції у вартісному виразі: поняття «виробнича програма», фактори, які впливають на її виконання, зробіть висновки та пропозиції.

36 Розкрийте значення, завдання та джерела аналізу собівартості порівняльної товарної продукції: застосування цього показника та методика аналізу.

37 Як проводиться аналіз реалізації продукції. Визначення впливу зміни обсягу виробництва і цін на вартість реалізованої продукції.

38 Охарактеризуйте методи економічного аналізу.

39 Розкрийте методику аналізу виробництва за асортиментом продукції: поняття «асортимент продукції», вплив зміни асортименту продукції на виконання виробничої програми, методика аналізу асортименту продукції.

40 Поясніть методику аналізу витрат на 1 грн. товарної продукції, застосування цього показника.

41 Розкрийте показники, які характеризують обсяг виробництва: кількісні та вартісні показники роботи підприємства, показники обсягу виробництва.

42 Доведіть, чому прибуток – найважливіший оціночний показник роботи підприємства в умовах ринкових відносин.

43 Поясніть аналіз виробництва продукції у натуральному виразі: джерела інформації, визначення відсотку виконання, фактори, які впливають на виконання виробничої програми, значення та аналіз ритмічності виробництва.

44 Як проводиться аналіз затрат на сировину, матеріали, енергоресурси, визначення впливу зміни норм витрат сировини і цін на собівартість товарної продукції.

45 Визначте значення і задачі аналізу виконання виробничої програми: поняття “виробнича програма”, вплив виконання виробничої програми і інші показники (трудові, фінансові, тощо), задачі аналізу виконання виробничої програми.

46 Поясніть методику аналізу балансового прибутку: сутність цього показника, фактори які впливають на нього, методика аналізу балансового прибутку.

47 Перелічіть та охарактеризувати етапи проведення економічного аналізу.

48 Визначте задачі та джерела аналізу прибутку та рентабельності: сутність показників “прибуток” і “рентабельність”, задачі аналізу цих показників, бухгалтерські та статистичні матеріали аналізу прибутку та рентабельності.

49 Визначте фактори, які впливають на рівень рентабельності продукції і виробництва.

50 Розкрийте методику аналізу собівартості порівняної товарної продукції: сутність цього показника, його застосування та методика аналізу

51 Розкрийте значення, завдання та джерела інформації аналізу фінансового стану підприємства.

52 Охарактеризуйте методи економічного аналізу: поняття “метод аналізу”, їх види, застосування в економічному аналізі.

53 Поясніть методику аналізу динаміки продуктивності праці: поняття продуктивності праці, визначити фактори її зростання.

54 Обґрунтуйте визначення резервів збільшення продукції: розкриття внутрішніх резервів і їх сутність, розрахунки інших резервів збільшення обсягу виробництва у сучасних умовах.

55 Поясніть методику обґрунтуйте вплив факторів на фонд оплати праці: характеристика факторів, методика розрахунків впливу кожного з факторів на фонд оплати праці.

56 Розкрийте методику аналізу витрат на 1 гривню товарної продукції: застосування цього показника, методика розрахунку і аналізу.

57 Дайте визначення та поясніть методику аналізу використання робочого часу які фактори впливають на фонд робочого часу, зробіть висновки та пропозиції.
58 Поясніть методику аналізу прибутку від реалізації: сутність цього показника, фактори, що на нього впливають.

59 Дайте визначення і поясніть методику аналізу використання фонду оплати праці: склад фонду оплати праці, методика аналізу впливу факторів на фонд оплати праці.

60 Дайте визначення сортності продукції. Поясніть методику визначення впливу сортності продукції на вартість товарної продукції.

61 Поясніть порядок аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами за категоріями та професіями, вплив структури кадрів на продуктивність праці.

62 Поясніть порядок формування доходів, витрат та прибутку підприємства

63 Поясніть порядок аналізу забезпечення підприємства трудовими ресурсами за категоріями та професіями, вплив структури кадрів на продуктивність праці.

64 Поясніть порядок формування доходів, витрат та прибутку підприємства

65 Поясніть значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

66 Поясніть порядок визначення впливу зміни середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі на товарну продукцію.

67 Обґрунтуйте методику аналізу реалізації продукції. Як визначається вплив змін обсягу виробництва продукції.

68 Доведіть, що собівартість продукції – якісний показник оцінки діяльності підприємства, розкрийте його сутність, види, значення у ринкових умовах.

69 Поясніть методику аналізу прибутку від реалізації продукції, розкрийте сутність цього показника, фактори, що впливають на прибуток від реалізації продукції.

70 Поясніть методику аналізу використання сировини і матеріалів у виробництві: роль затрат на сировину і матеріали у формуванні собівартості продукції, визначення впливу зміни їх витрат на собівартість продукції.

Схожі:

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ з дисципліни «Економічний аналіз»
Модель формування і розподілу фінансових результатів підприємства, що застосована на оподаткуванні прибутку
Питання для підготовки до державного екзамену з навчальної дисципліни

Питання до екзамену з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Зберігання реєстраційних даних користувачів в однорангових та ієрархічних мережах
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа
Питання щодо підготовки до здачі екзамену з дисципліни "РАДІОВИМІРЮВАННЯ"...
Вимірювання коефіцієнта амплітудної модуляції амплітудномодульованного (AM) сигналу
ЛЕКЦІЯ 2 17 ЛЕКЦІЯ 31 ТЕМА 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ 49
Вивчення дисципліни передбачає наявність знань з наступних дисциплін: «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Теорія статистики»,...
Питання до екзамену з дисципліни «Астрономія» для студентів напряму...
Місяць: видимий рух та фази Місяця; орбітальні та фізичні характеристики; сонячні та місячні затемнення
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ Питання до курсового екзамену
Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень. Історія виникнення галузі науки та навчальної дисципліни
Основні питання до екзамену з дисципліни ”Проектування баз даних...
...
Питання до екзамену з дисципліни "Інформаційні системи та технології"...
Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка