Інвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність”


Скачати 352.85 Kb.
НазваІнвестиційна діяльність підприємств та їхня ефективність”
Сторінка3/3
Дата17.03.2013
Розмір352.85 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3

Розділ 3. Обґрунтування інвестиційної діяльності.

3.3 Оцінка реального інвестування.
Підприємство ТОВ "ВіК LTD." реалізує інвестиційний проект, що вимагає 200 тис. грн. капітальних вкладень. Інвестиційний проект являє собою заміну устаткування і придбання нової лінії по виготовленню поліетиленової плівки.

Освоєння інвестицій відбувається на протязі 3 років. У перший рік освоюється 25% інвестицій, у другий 30% інвестицій, у третій 45% інвестицій.

Частка кредиту в інвестиціях складає 30%.

Термін функціонування проекту складає 5 років, а термін служби створених потужностей - 8 років.

Амортизація нараховується за лінійною схемою.

Ліквідаційна вартість устаткування складає 10% від первісної.

Прогнозована продажна вартість ліквідованого майна вище залишкової вартості на 10%.

Ціна одиниці продукції 120 грн.

Розмір оборотного капіталу 10% від виручки.

Плата за наданий кредит складає 15% річних.

Кредит надається на 3,5 роки.

Темп інфляції складає 6%.

Оцінимо наскільки прийнятний даний проект для підприємства.
Прийнятність проекту за критерієм NPV.

NPV, чи чиста приведена вартість проекту є найважливішим критерієм, по якому судять про доцільність інвестування в даний проект. Для визначення NPV необхідно спрогнозувати величину фінансових потоків у кожний рік проекту, а потім привести їх до загального знаменника для можливості порівняння в часі. Чиста приведена вартість визначається по формулі:де r- ставка дисконтування.

У нашому випадку номінальна ставка дисконтування дорівнює 10%, тоді, з огляду на темп інфляції 6% у рік, реальна ставка дисконтування складає: 3,77%.У першій таблиці показаний початковий варіант розрахунку, де за планом кредит повинний бути повернутий у термін (3,5 роки) з погашенням основного капіталу рівними частинами. NPV такого проекту дорівнює 153944 грн., що означає його наступність за даним критерієм. NPV>0, а це значить, що при даній ставці дисконтування проект є вигідним для підприємства, оскільки генеруємий їм cash-flow перевищує норму прибутковості в даний момент часу.Об’єм Реалізації = Об’єм Виробництва * Ціна Одиниці = 2000 * 120 = 240000

Затрати перем. = Об’єм Виробництва * Затрати на одиницю продукції = 2000 * 50 = 10000

Таблиця 2

Оцінка умов інвестування

Період

Показники


0


1


2


3


4


5


6


7


8

Капіталовкладення

50000

60000

90000

200000
В т.ч. за рахунок кредиту

15000

45000


Амортизація


22500

22500

22500

22500

22500
Залишкова вартість ОФ


177500

15500

132500

110000

87500

87500

Продажна вартість ОФ

96250

Об’єм виробництва


2000

3000

4000

5000

4000
Ціна за одиницю


120

120

120

120

120
Валова виручка


240000

360000

480000

600000

480000
Постійні витрати


50000

50000

50000

50000

50000
Змінні витрати


70000

100000

120000

135000

142000
Витрати виробництва


142500

172500

192500

207500

214500
Процент за кредит


9000

6750

6750


Повернення кредиту


15000

15000

30000


Оподатков. прибуток


97500

187500

287500

392500

265500

8750

Податок на прибуток (30%)


29250

56250

86250

117750

79650

3062,5

Чистий прибуток


68250

131250

201250

274750

185850

5687,5

Операційний CF


90750

153750

223750

297250

208350
Потреба в оборот. засобах


24000

36000

48000

60000

48000
Зміна потреби


-24000

-12000

-12000

-12000

12000

48000

Загальний CF

-50000

-60000

-90000

66750

141750

211750

285250

220350

141187,5

Дисконтний множник

1

0,943

0,890

0,840

0,792

0,747

0,705

0,665

0,627

Дисконтуючий фактор

-50000

-56603

-80099

56045

112279

158232

201090

146545

88583

NPV проекту

576070,44 > 0

Визначення рентабельності інвестицій.


По формулі визначаємо, що в даного проекту рентабельність інвестицій дорівнює 167%.


Визначення внутрішньої норми прибутку.

Для визначення внутрішньої норми прибутку проекту потрібно прирівняти NPV до нуля.


У результаті обчислень і виходячи з побудованого графіка ВНП даного проекту дорівнює 14%. Це вище норми дисконтування, що означає прийнятність даного проекту за цим критерієм.Діаграма 1. Визначення внутрішньої норми прибутку
У ході оцінки даного інвестиційного проекту була перевірено його відповідність різним критеріям прийнятності, а також проведено аналіз його основних параметрів і варіантів. У результаті можна зробити наступні висновки:

  1. Проект є прийнятним за критерієм NPV і за критерієм внутрішньої норми прибутку і рентабельності.

  2. План повернення кредиту може бути виконаний через3,5роки.3.2 Оцінка ефективності інвестування, використовуючи точку беззбитковості.

Метод розрахунку крапки беззбитковості відноситься до класу показників, що характеризують ризик інвестиційного проекту. Зміст цього методу, як випливає з назви, полягає у визначенні мінімально припустимого (критичного) рівня виробництва і продажів, при якому проект залишається беззбитковим, тобто, не приносить ні прибутку, ні збитків. Відповідно, чим нижче буде цей рівень, тим більше імовірно, що даний проект буде життєздатний в умовах непередбаченого скорочення ринків збуту. Таким чином, крапка беззбитковості може використовуватися як оцінку маркетингового ризику інвестиційного проекту. Умова для розрахунку крапки беззбитковості може бути сформульована в такий спосіб: який повинний бути обсяг виробництва (за умови реалізації всього обсягу виробленої продукції), при якому одержуваний маржинальний прибуток (різниця між виручкою від реалізації і перемінними виробничими витратами) покриває постійні витрати проекту.Діаграма 2. Визначення точки беззбитковості
Як бачимо з графіку рівень беззбитковості досягається уже на перший рік здійснення проекту.
Висновок

Інвестиційна діяльність у тім чи іншому ступені присуща будь-якому підприємству. Ухвалення інвестиційного рішення неможливо без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, кількість доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, зв'язаний із прийняттям того чи іншого рішення й ін.

Причини, що обумовлюють необхідність інвестицій, можуть бути різні, однак у цілому їх можна підрозділити на три види: відновлення наявної матеріально-технічної бази, нарощування обсягів виробничої діяльності, освоєння нових видів діяльності. Ступінь відповідальності за прийняття інвестиційного проекту в рамках того чи іншого напрямку різна. Так, якщо мова йде про заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийняте досить безболісно, оскільки керівництво підприємства ясно уявляє собі, у якому обсязі і з якими характеристиками необхідні нові основні засоби. Задача ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, зв'язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати цілий ряд нових факторів: можливість зміни положення фірми на ринку товарів, доступність додаткових обсягів матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, можливість освоєння нових ринків і ін.

Нерідко рішення повинні прийматися в умовах, коли є ряд альтернативних чи взаємно незалежних проектів. У цьому випадку необхідно зробити вибір одного чи декількох проектів, ґрунтуючись на якихось критеріях. Очевидно, що таких критеріїв може бути декілька, а імовірність того, що якийсь один проект буде переважати інших за всіма критеріями, як правило, значно менше одиниці.

В даній роботі, на прикладі реального інвестування, проілюстрований процес прийняття рішення щодо вкладання коштів у оновлення старого і придбання нового обладнання. Розглянуті методи прийняття інвестиційних рішень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


  1. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций - М.: Финстатинформ, 1997.

  2. Непомнящий Е.Г.Технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта: методические указания / Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998.

  3. Тарасова Е.В. Инвестиционное проектирование: конспект лекций - М.: Издательство ПРИОР, 1998.

  4. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов - М.: Финансы и статистика, 2000.

  5. Экономика предприятия: Под редакцией С.Ф. Покропивного. Учебник. В 2-х т. т.1. — К.:"Хвиля-прес", 1995.
1   2   3

Схожі:

ГРОШОВІ ПОТОКИ ПІДПРИЄМСТВА
Ключові слова: ГРОШОВІ ПОТОКИ, ВАЛОВІ ДОХОДИ, ВИРУЧКА ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ, ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ,...
3. ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
Нетрадиційні банківські послуги і їхня роль у підвищенні ефективності діяльності підприємств
1. Загальна характеристика фінансів підприємств
За вплив держави через ціновий, кредитний, фіскальний механізм на фінансову діяльність підприємств відповідає
1. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРАВА
Ключовими поняттями інвестиційного права є інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні правовідносини, суб'єкти інвестиційної...
Тема: Прибуток Мета
Наявність прибутку свідчить про ефективність виробництва, благополучний фінансовий стан підприємства. Це одне з основних джерел накопичень...
1. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства
України. Необхідність вирішення сформованих завдань обумовлює доцільність розгляду порівняно нової категорії економічної науки, а...
ТЕМА Основи фінансів підприємств Поняття й сутність фінансів підприємств....
Сфери фінансових відносин підприємств. Фінансові відносини між підрозділами підприємств, між суб'єктами господарювання, з державою,...
1. Економічний зміст категорії "Ефективність національної економіки" та методи її вимірювання
...
5 КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ
...
Викладач д с. н. Наталія Борисівна Шуст Лекція 1
Досягненню цих цілей і служить зокрема соціологія права. Розвиток соціології права останніми роками обумовлений тим, що існує прагнення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка