Тематика курсових робіт з предмету «Економіка підприємства» для груп денної та заочної форм навчання


Скачати 145.57 Kb.
НазваТематика курсових робіт з предмету «Економіка підприємства» для груп денної та заочної форм навчання
Дата17.03.2013
Розмір145.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Тематика курсових робіт з предмету « Економіка підприємства»

для груп денної та заочної форм навчання 1. Правові основи та напрямки діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.

 2. Види промислових підприємств у ринковій економіці та їх особливості.

 3. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.

 4. договірні взаємовідносини і партнерські зв’язки у підприємницькій діяльності.

 5. Розвиток нових форм організації підприємств в Україні.

 6. Особливості господарського механізму малих підприємств.

 7. Міжнародна підприємницька діяльність в сучасних умовах господарювання.

 8. Спільні підприємства та особливості їх господарювання.

 9. Добровільні об’єднання і союзи підприємств та їх розвиток в Україні.

 10. Сучасні форми зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

 11. Методи управління діяльністю підприємств у ринкових умовах господарювання.

 12. Формування економічної стратегії підприємства та фактори, що впливають на неї.

 13. Формування економічного механізму діяльності підприємства в сучасних умовах. 14. Методи оцінки і відбору працівників фірми.

 15. Сучасні напрямки та пріоритети кадрової політики підприємств.

 16. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства.

 17. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання.

 18. Основні фонди та шляхи підвищення ефективності їх використання на підприємстві.

 19. Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування та ефективність використання.

 20. Нормування оборотних коштів підприємства.

 21. Основні шляхи прискорення обігу оборотних коштів підприємства.

 22. Матеріаломісткість продукції та основні напрямки її зниження на підприємстві.

 23. Ефективність використання оборотних коштів підприємства.

 24. Виробнича потужність підприємства та умови її раціонального використання.

 25. Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій.

 26. Формування і регулювання фінансових інвестицій ( цінних паперів).

 27. Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій за ринкових умов господарювання.

 28. Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій.

 29. Інвестиції: джерела, доцільність, механізм розподілу в сучасних економічних умовах.

 30. Основні види інвестицій та напрямки їх використання.

 31. Загальні та пріоритетні напрямки технічних інновацій.

 32. Розвиток інноваційних процесів та їх вплив на ефективність виробництва.

 33. Розвиток патентно-ліцензійної діяльності та їх вплив на ефективність виробництва.

 34. Інформаційні системи та технології і їх вплив на ефективність діяльності підприємства.

 35. Основні тенденції організаційного процесу на сучасному етапі розвитку підприємств.

 36. Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.

 37. Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства.

 38. Лізінг як форма оновлення технічної бази виробництва.

 39. Сучасні методи організації виробництва.

 40. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва.

 41. Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.

 42. Діалектика типів виробництва та їх ефективність.

 43. Технічне обслуговування та шляхи удосконалення його організації на підприємстві.

 44. Сучасні напрямки і пріоритети науково-технічного прогресу.

 45. Науково-технічний потенціал підприємства в сучасних умовах господарювання.

 46. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств.

 47. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах господарювання.

 48. Організація оперативного планування діяльності підприємства.

 49. Стратегічне планування фірми в умовах конкуренції.

 50. Бізнес-план підприємства різних форм власності.

 51. Управління розробкою нової продукції на підприємстві.

 52. Управління номенклатурою та асортиментом продукції на підприємстві.

 53. Організація та удосконалення форм і методів матеріально-технічного забезпечення підприємства.

 54. Управління виробничими запасами на підприємстві.

 55. Вимірювання і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції.

 56. Управління маркетинговою діяльністю на підприємстві та її ефективність.

 57. Формування політики збуту на підприємстві.

 58. Організація маркетингу на підприємстві.

 59. Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції.

 60. Продуктивність праці персоналу підприємства: вимірювання, чинники і резерви підвищення.

 61. Продуктивність праці та удосконалення шляхів використання резервів її зростання на підприємстві.

 62. Механізм державного регулювання оплати праці і соціального захисту працівників підприємства.

 63. Форми і системи оплати праці та їх удосконалення.

 64. Організація оплати праці в сучасних умовах господарювання.

 65. Оплата праці на підприємствах різних форм власності.

 66. Розвиток тарифної системи оплати праці в сучасних ринкових умовах.

 67. Кошторис виробництва та собівартість продукції.

 68. Особливості калькулювання собівартості окремих видів продукції.

 69. Собівартість продукції як показник ефективності діяльності підприємства.

 70. Удосконалення калькулювання собівартості продукції на підприємствах в умовах ринкових відносин.

 71. Система управління витратами на підприємстві.

 72. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат на підприємстві.

 73. Політика цін в загальній стратегії підприємства.

 74. Ціни на промислову продукцію: загальна характеристика, методи встановлення і регулювання.

 75. Маркетингова цінова політика підприємства і шляхи її удосконалення.

 76. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення.

 77. Чистий прибуток та ефективність його розподілу на підприємстві.

 78. Фінансові ресурси підприємства, їх особливість та джерела відтворення.

 79. Система управління фінансами підприємства.

 80. Діагностика фінансового стану підприємства.

 81. Фінансова політика держави та розвиток підприємницької діяльності.

 82. Економічна роль податків у розвитку виробництва.

 83. Особливості сучасного оподаткування підприємств різних форм власності.

 84. Сучасні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємств.

 85. Ефективність виробництва: вимірювання і чинники підвищення.

 86. Економічна безпека підприємства і шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.

 87. Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання.

 88. Санація господарюючих суб’єктів.

 89. Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання.Тематика випускних робіт для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 0501 « Економіка і підприємництво» за спеціальністю 6.050100 « Економіка підприємства». 1. Обґрунтування економічної стратегії підприємства та механізму її реалізації.

 2. Система управління витратами на підприємстві.

 3. Інноваційна діяльність підприємства і напрямки підвищення її ефективності.

 4. Інвестиційна діяльність підприємства і заходи по її удосконаленню.

 5. Удосконалення форм оплати праці в конкретних умовах виробництва.

 6. Формування політики збуту продукції на підприємстві.

 7. Виробничий потенціал підприємства і резерви підвищення ефективності його використання.

 8. Собівартість продукції: шляхи та резерви її зниження.

 9. Управління оборотним капіталом підприємства.

 10. Мотиваційний механізм використання кадрового потенціалу підприємства.

 11. Шляхи підвищення рентабельності підприємства.

 12. Основні інструменти фінансового аналізу та практика їх використання на підприємстві.

 13. Фінансові ресурси підприємства та напрямки підвищення ефективності їх використання.

 14. Організація маркетингового обслуговування підприємства та шляхи його удосконалення.

 15. Економічне обґрунтування маркетингової стратегії підприємства.

 16. Дослідження господарсько-фінансового стану підприємства.

 17. Бізнес-план як основа організації підприємницької діяльності.

 18. Якість продукції підприємства та її оцінка в умовах ринкової економіки.

 19. Стратегічне планування як засіб досягнення цілей підприємства.

 20. Дослідження впливу кредитної та фінансової політики держави на розвиток підприємницької діяльності.

 21. Економічне обґрунтування фінансової санації підприємства.

 22. Податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

 23. Управління використанням основних фондів підприємства.

 24. Економічне обґрунтування перспективного планування на підприємстві.

 25. Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 26. Розробка та аналіз управління реалізації інвестиційного проекту на підприємстві.

 27. Функціонування економічних механізмів у сфері оплати праці на підприємстві.

 28. Організація маркетингових досліджень на підприємстві.

 29. Планування рекламної діяльності на підприємстві.

 30. Дослідження форм і систем оплати праці на підприємстві.

 31. Методи дослідження якості продукції на промисловому підприємстві.

 32. Аналіз стану підприємства в прийнятті стратегічних рішень.

 33. Основні напрямки підвищення прибутковості підприємства.

 34. Венчурне інвестування як джерело залучення капіталу у промислове виробництво.

 35. Інвестиційна діяльність підприємств та напрямки її удосконалення.

 36. Інновації як фактор економічного зростання підприємства.

 37. Дослідження напрямків планування виробництва і реалізації продукції.

 38. Конкурентоспроможність підприємства та основні заходи щодо її підвищення.

 39. Управління ефективністю діяльності підприємства.

 40. Стратегія формування і оптимізація структури капіталу підприємства.

 41. Удосконалення оплати праці на підприємстві.

 42. Аналіз напрямків ефективного використання основних фондів підприємства.

 43. Цінова політика підприємства та напрямки її оптимізації.

 44. Методи формування та шляхи ефективного розвитку малого підприємництва.

 45. Комунікаційна політика підприємства та ефективність її впровадження.

 46. Дослідження основних напрямків інвестиційної діяльності підприємства.

 47. Ефективність господарювання акціонерних товариств.

 48. Реструктуризація промислових підприємств та ефективність її запровадження.

 49. Лізінг як ефективна форма підприємництва.

 50. Економічне обґрунтування створення акціонерних товариств.

 51. Ризик інвестування в цінні папери підприємства.

 52. Оборотні засоби та аналіз ефективності їх використання на підприємстві.

 53. Дослідження процесу функціонування консалтингових фірм в інфраструктурі ринкової економіки.

 54. Шляхи забезпечення фінансово-економічної стабільності підприємства.

 55. Роль кредитування в господарській діяльності підприємства.

 56. Система мотивації і стимулювання праці на підприємстві.

 57. Внутрішньозаводське планування ремонту устаткування на підприємстві та його роль в сучасних умовах.

 58. Прибутковість підприємства та стратегія її забезпечення.

 59. Конкурентна стратегія підприємства в сучасних умовах господарювання.

 60. Управління трудовими ресурсами та планування кадрової роботи на підприємстві.

 61. Виробничий потенціал підприємства та його оцінка.

 62. Дослідження методів управління асортиментом та якістю товарів на підприємстві.

 63. Економічне обґрунтування утворення та діяльності спільних підприємств.

 64. Якість продукції підприємства та її оцінка в сучасних умовах господарювання.

 65. Дослідження механізму формування прямих податків та їх впливу на функціонування підприємства.

 66. Дослідження ефективності діяльності добровільних об’єднань підприємств.

 67. Обґрунтування зовнішньоекономічної стратегії підприємства та механізму її реалізації

 68. Економічне обґрунтування утворення та діяльності СП.

 69. Аналітична оцінка резервів підвищення продуктивності праці і можливостей їх використання.

 70. Комплексний аналіз резервів та шляхів зниження трудомісткості продукції на підприємстві.

 71. Колективні форми організації праці та їх ефективність.

 72. Дослідження впливу соціальних факторів на підвищення ефективності виробництва.

 73. Оцінка впливу техніко-економічних новацій на кінцевий результат діяльності підприємства.

 74. Інформаційні та промислові технології та їх вплив на ефективність діяльності підприємства.

 75. Оцінка ефективності основних напрямків поліпшення організаційного процесу на підприємстві.

 76. Оцінка ефективності основних напрямків прискорення науково-технічного прогресу на підприємстві.

 77. Тривалість виробничого процесу та його вплив на ефективність діяльності підприємства.

 78. Шляхи удосконалення виробничої інфраструктури підприємства.

 79. Удосконалення форм та методів матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

 80. Формування політики збуту на підприємстві.

 81. Внутрішньозаводське планування на підприємстві та його роль в сучасних умовах господарювання.

 82. Стандартизація та сертифікація продукції підприємства в сучасних умовах господарювання.

 83. Механізм обґрунтування виробничої програми підприємства.

 84. Удосконалення методів калькулювання собівартості продукції на підприємстві.

 85. Дослідження напрямків і резервів ресурсозбереження на підприємстві.

 86. Диверсифікація виробничої діяльності підприємства та її ефективність.

 87. Економічні проблеми демонополізації виробництва.

 88. Управління господарським ризиком на підприємстві.

 89. Економічні інтереси і механізм їх реалізації на підприємстві.

 90. Економічна політика як фактор підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

 91. Бізнес-план як інструмент виробничої діяльності підприємства.

 92. Економічна безпека підприємства та напрямки підвищення її рівня.

 93. Економічне стимулювання персоналу на виробничому підприємстві.

 94. Менеджмент підприємства як система ефективного управління промисловим виробництвом.

 95. Реструктуризація підприємства та обґрунтування її економічних наслідків.

 96. Фінансові ризики підприємства.

 97. Вибір оптимального методу нарахування амортизації основних фондів підприємства.


Тематика курсових робіт з предмету «Мікроекономіка»

для груп денної та заочної форм навчання напрямку підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.050100 « Економіка підприємства».


 1. Мікроекономічна модель підприємства.

 2. Історія розвитку мікроекономіки, вклад українських вчених.

 3. Праця як фактор виробництва. Формування ціни праці у різних ринкових ситуаціях.

 4. Ринкові структури.

 5. Аналіз поведінки фірми на ринку.

 6. Види підприємств в залежності від форм власності, розмірів та сфери діяльності.

 7. Спільні підприємства с іноземним капіталом і їх становлення в Україні.

 8. Умови функціонування та припинення діяльності підприємства.

 9. Конкурентоспроможність українських товарів і шляхи її підвищення.

 10. Ринок факторів виробництва.

 11. Функціонування ринку праці.

 12. Форми і системи заробітної плати.

 13. Ринок праці в Україні та його державне регулювання.

 14. Функціонування ринку капіталу.

 15. Антимонопольна політика в Україні.

 16. Економічні основи виникнення монополій та їх форми.

 17. Механізм максимізації прибутку в умовах монополії.

 18. Взаємодія попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.

 19. Ринкова (монопольна) влада товаровиробників: поняття, джерела, методи діагностування та стримування. 

 20. Ринкова пропозиція та її ефективність.

 21. Споживання та його теоретичні аспекти.

 22. Аналіз ринкового середовища господарювання в Україні.

 23. Витрати в короткостроковому періоді. Фіксовані, змінні, загальні, граничні, середні витрати. Криві витрати фірми. 

 24. Взаємодія споживача і виробника в мікроекономіці.

 25. Домогосподарства як суб'єкти ринкових відносин.

 26. Виробництво : витрати виробництва та виробнича функція.

 27. Витрати у ринковій економіці.

 28. Собівартість: види, структура та шляхи зниження.

 29. Стратегія поведінки підприємства в умовах досконалої конкуренції, підходи до максимізації прибутку.

 30. Максимізація прибутку фірми в короткостроковому і довгостроковому періоді.

 31. Економічний аналіз монополістичної конкуренції.

 32.  Економічний закон постійно зростаючих потреб і його реалізації у сучасному світі.

 33. Ефективність виробництва. Суть, типи, фактори, економічні і соціальні показники.

 34.  Еластичність попиту та пропозиції та її практичне застосування.

 35. Розвиток малого малого бізнесу в Україні.

 36. Основні форми організації бізнесу.

 37. Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку монополістичної конкуренції.

 38. Основні проблеми вітчизняної економіки та шляхи їх розв’язання.

 39. Особливості формування цін та доходів підприємства в умовах конкуренції.

 40. Комерційні банки та їх функції. Банківський механізм, розширення грошової пропозиції.

 41. Механізм функціонування грошового ринку України.

 42. Реклама та її використання в діяльності фірми.

 43. Ринкова конкуренція: значення та види.

 44. Рента як форма реалізації в сільському господарстві.

 45. Підприємництво в ринковій економіці.

 46. Методичні рекомендації до практичних робіт з мікроекономіки.


Тематика курсових робіт з предмету « Підприємницька діяльність»

для груп денної та заочної форм навчання напрямку підготовки бакалаврів зі спеціальності 6.050100 « Економіка підприємства».

 1. Економічний та соціальний розвиток підприємництва в сучасних умовах господарювання.

 2. Сутність підприємництва та його характерні риси.

 3. Основи виникнення і розвитку підприємництва.

 4. Конкурентна перевага підприємства та шляхи і методи її досягнення.

 5. Управління ризиками в підприємницькій діяльності.

 6. Економічні ризики в підприємницькій діяльності.

 7. Формування системи ризик-менеджменту підприємства.

 8. Мотивація підприємницької діяльності

 9. Підприємництво у сфері роздрібної торгівлі.

 10. Підприємницька діяльність на оптовому ринку товарів та послуг

 11. Посередницька підприємницька діяльність.

 12. Підприємництво у сфері надання фінансових послуг.

 13. Підприємництво на ринку банківських послуг.

 14. Підприємництво в сфері маркетингової діяльності.

 15. Підприємництво у сфері страхування.

 16. Підприємництво у сфері надання консалтингових послуг.

 17. Підприємництво у сфері біржової торгівлі.

 18. Особливості підприємницької діяльності при здійсненні експортно-імпортних операцій.

 19. Підприємництво у сфері надання лізингових послуг.

 20. Франчайзинг в підприємницькій діяльності.

 21. Зовнішнє середовище підприємницької діяльності.

 22. Державне регулювання підприємництва.

 23. Система показників аналізу ефективності підприємницької діяльності.

 24. Основні способи організації власного бізнесу.

 25. Організаційно-правові форми підприємств та підприємницької діяльності.

 26. Місце і роль малого підприємництва в економіці.

 27. Менеджмент у підприємництві.

 28. Міжнародні економічні відносини та міжнародне підприємництво.

 29. Економічна безпека підприємництва.

 30. Правова база підприємництва в Україні.

 31. Система оподаткування підприємницьких структур.

 32. Інноваційне підприємництво.

 33. Інвестиційний бізнес….

 34. Діяльність підприємницьких структур на ринку цінних паперів.

 35. Бізнес-планування в малому бізнесі.

Схожі:

РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
Тематика контрольних робіт по філософії для студентів заочної форми навчання
Вивчення навчального матеріалу по такому предмету як «Філософія», припускає не просто механічне запам'ятовування, а вдумливе і осмислене...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт призначені для підготовки бакалаврів галузі знань «Право» з напрямом підготовки...
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З МАКРОЕКОНОМІКИ
Національна економіка: особливості та проблеми її формування і розвитку в Україні
«Розробка і аналіз бюджету грошових коштів» з дисципліни «Фінанси...
«Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу і фінансів та економічного...
ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
Робоча навчальна програма з дисципліни "Правознавство" для студентів УДУФМТ зі спеціальностей "Менеджмент ЗЕД", "Міжнародна економіка",...
Заняття ВАЛОВІ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ І ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка