Освітньо-професійна програма підготовки СПЕЦІАЛІСТА (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) за спеціальністю 050201 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”


Скачати 183.52 Kb.
НазваОсвітньо-професійна програма підготовки СПЕЦІАЛІСТА (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) за спеціальністю 050201 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дата16.03.2013
Розмір183.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ГСВО МОН


ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Освітньо-професійна програма підготовки


СПЕЦІАЛІСТА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


за спеціальністю 7.050201 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

(код і назва спеціальності)
напряму підготовки 0502 “МЕНЕДЖМЕНТ”

(код і назва напряму підготовки)
Видання офіційне


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ
Передмова
1. РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки України
ВНЕСЕНО

Київським національним торговельно-економічним університетом

(назва базового вищого закладу освіти)
2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

(введено як тимчасовий)

наказом Міністерства освіти і науки України

від 25 травня 2001 р. № 404
3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ
Голова робочої групи – Н.М.Ушакова, канд. екон. наук, проф. КНТЕУ; заступник голови – І.В. Іванова, канд. екон. наук, доц. КНТЕУ; В.М. Букіна, канд. екон. наук, доц. КНТЕУ; О.Д. Гудзинський, д-р екон. наук, проф. НАУ; І.С.Задорожний, д-р екон. наук, проф. Черкаського ін-ту управління бізнесом; О.Ф. Кравченко, канд. екон. наук, доц. КДТУБА; М.М. Мартиненко, д-р екон. наук, проф. КЕІМ; В.Д. Рожок, д-р. техн. наук, проф. КЕІМ; С.М. Соболь, канд. екон. наук, доц. КНЕУ; Ф.І.Хміль, д-р екон. наук, проф. ЛКА; В.Г. Шинкаренко, д-р екон. наук, проф. ХДАДТУ; Л.І. Грачева методист вищої кваліфікаційної категорії Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки України

Вступ
Освітньо-професійна програма (ОПП) є державним норма­т­и­вним документом, у якому визначається нормативний зміст навчання, вста­новлюються вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підго­то­в­ки спеціаліста з фаху “Менеджмент організацій”.

Цей стандарт є складовою частиною системи стандартів вищої освіти та використо­вується при:

 1. розробленні та корегуванні відповідних навчальних планів і про­грам навчальних дисциплін;

 2. розробленні засобів діагностики рівня якості освітньо-профе­сійної підготовки фахівця;

 3. визначенні змісту навчання як бази для оволодіння новими спеціальностями, кваліфікаціями;

 4. визначенні змісту навчання у системі перепідготовки та підви­щення кваліфікації;

 5. розробленні вищим закладом освіти варіативної компоненти до галузевого стандарту (освітньо-професійної програми зі спеціалізації).ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Освітньо-професійна програма підготовки
СПЕЦІАЛІСТА

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)
за спеціальністю 7.050201 “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

(код і назва спеціальності)
напряму підготовки 0502 “МЕНЕДЖМЕНТ”

(код і назва напряму підготовки)


Чинний від 2001 05 25

(рік-місяць-число)
1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на органи управління вищою освітою, вищі зак­л­ади освіти, а також міністерства, відомства, асо­ціації, підприємства, організації різних форм власності, де готуються або використовуються фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня

Спеціаліст

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)


за спеціальністю

7.050201 Менеджмент організацій
(код і назва спеціальності)

напряму підготовки

0502 Менеджмент
(код і назва підготовки)

освітнього рівня

повна вища освіта
(назва освітнього рівня)

Кваліфікації

Менеджер-економіст; менеджер у галузі діяльності
(назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності

низовий та середній рівень управління у лінійних та функціональних підрозділах організацій різних форм власності та організаційно-правових форм


з нормативним терміном навчання (денна форма)


один рік

(років, місяців)


Цей стандарт встановлює:

 1. нормативний зміст навчання у закладах освіти, обсяг та рівень їх засво­є­­н­­ня у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з фаху “Менеджмент організацій”;

 2. перелік навчальних дисциплін підго­то­вки спеціалістів;

 3. форму державної атестації;

 4. термін навчання.

Стандарт є обов’язковим для вищих зак­л­адів освіти, що готують фахівців даного профілю.

Стандарт призначений для сертифікації спеціалістів та атестації випускників вищих закладів освіти.

Стандарт є основою для розроблення кожним вищим закладом освіти варіативної компоненти – ОПП зі спеціалізації з урахуванням специфіки галузі та регіону.

2. Нормативні посилання
У цьому стандарті є посилання на такі державні та галузеві стандарти України:

- ДСВО 01–98 Основні положення;

 1. ДСВО 02–98 Терміни та визна­че­ння;

- ДСВО 04–98 Освітній рівень “повна вища освіта”;

- ДСВО 07–98 Освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”;

 • ГСВО МОН Освітньо-кваліфікацій­на характеристика бакалавра з напряму “Менеджмент”;

 • ГСВО МОН Освітньо-кваліфікацій­на характеристика спеціаліста зі спеціальності “Менеджмент організацій”;

 • ГСВО МОН Освітньо-професійна програма бакалавра з напряму “Менеджмент”;

 • ГСВО МОН Засоби діагностики рівня якості освітньо-професі­й­ної підготовки фахівця зі спеціальності “Менеджмент організацій”. Тести об’єктивного контролю рівня якості освітньо-професійної підготовки фахівця.


3. Позначення та скорочення
У даному стандарті для формування шифрів застосовуються скорочення назв циклів підготовки, до яких віднесено навчальні дисципліни:

 1. ОГУ – гуманітарної підготовки,

 2. ОПЗ – природничо-наукової та загальноекономічної підготовки,

 3. ОПП – професійної підготовки.

4. Розподіл змісту освітньо-професійної програми та максимальний навчальний час

за циклами підготовки


 1. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли:

- гуманітарної підготовки, природничо-наукової та загально-економічної підготовки, що за­бе­з­печують певний освітній рівень;

- професійної та практичної підго­то­вки, що разом з вищенаведеними забезпе­ч­ують відповідний осві­тньо-кваліфікаційний рівень.

4.2. Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки наведено у табл. дод. А.
5. Нормативний зміст освітньо-професійної програми
5.1. Система знань у вигляді переліку дисциплін з мінімальною кількістю навчальних годин/кредитів їх вивчення наведена у дод. Б.

5.2. Анотації цих дисциплін, що складаються зі змістовних модулів та поєднані у структурно-логічну схему, наведені у дод. В.

5.3. Надання кваліфікації “Менеджер-економіст”, “Менеджер у галузі діяльності” забезпечується також нормативною комплексною практикою з фаху тривалістю не менше 4 тижнів (216/4 годин/кредитів).

5.4. Вибіркова частина ОПП підготовки спеціаліста складається з предметів самостійного вибору закладу освіти та вибору студента, які визначаються у варіативній компоненті освітньо-професійної програми залежно від галузі та спеціалізації.

5.5. Заклад освіти має право у встановленому порядку змінювати назви нав­ча­ль­н­их дисциплін.

Довідково

3. Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.
4. Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особи, які в період навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістра припинили подальше навчання, мають право за індивідуальною програмою здобути освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за такою ж або спорідненою спеціальністю у тому самому або іншому акредитованому вищому навчальному закладі.

6. Державна атестація студента

6.1. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників, передбачених ГСВО МОН “Освітньо-ква­лі­фі­ка­ці­йна характеристика спеціаліста з фаху “Менеджмент організацій”, з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: захист дипломної роботи (проекту) та складання комплекс­ного державного екзамену.

6.2. Нормативні форми державної атестації щодо встано­вле­н­ня рівня опанування студентом відповідних знань та умінь:

6.2.1. Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:

1 – тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН “Освітньо-ква­лі­фі­ка­ці­йна характеристика спеціаліста з фаху “Менеджмент організацій”;

2 – письмове розв’язання комплексної ситуаційної задачі з дисциплін, які формують спеціаліста, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

 1. Дипломна робота (проект) обсягом 5–6 авторських аркушів (90–110 рукописних сторінок) виконується за тематикою завдань професійної діяльності за матеріалами реальної організації обов’язково з використанням комп’ютерних технологій як інструменту дослідження.

Структура: вступ; три розділи – теоретичний, аналітико-дослідницький та проектно-рекомендаційний; висновки.

Рукопис, поданий до захисту, супроводжується відгуком наукового керівника, листом-відгуком з організації, яка була об’єктом дослідження, та зовнішньою рецензією.

6.3. На державну атестацію виносяться дисципліни:

ОПП 5. Менеджмент організації;

ОПП 1. Стратегічний менеджмент;

ОПП 3. Інноваційний менеджмент.

6.4. Присвоєння кваліфікації “Менеджер-економіст”, “Менеджер у галузі діяльності” здійснює Державна екзаменаційна комісія.

Додаток А

Розподіл змісту освітньо-професійної програми

та максимальний навчальний час за циклами підготовки


Цикл підготовки

Максимальний навчальний

час за циклами (акад.годин/кредитів)

1. Гуманітарної підготовки

432/8

2. Природничо-наукової, загальноеко-номічної та професійної підготовки


1728/32

Разом за циклами

2160/40


Додаток Б

Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП за циклами


Назва навчальної дисципліни

Мінімальна кількість

навч.годин / кредитів

вивчення дисципліни

1

2

Цикл гуманітарної підготовки (шифр – ОГУ)

ОГУ 1. Психологія управління

ОГУ 2. Конфліктологія

Разом


81 / 1,5

54 / 1

135 / 2,5

Закінчення дод. 2

1

2

Цикл природничо-наукової, загально-економічної та професійної підготовки

(шифр – ОПЗ і ОПП)

ОПП 1. Стратегічний менеджмент

ОПП 2. Інвестиційний менеджмент

ОПП 3. Інноваційний менеджмент

ОПП 4. АРМ менеджера

ОПП 5. Менеджмент організацій

Разом


81 / 1,5

81 / 1,5

54 /1

54 / 1

108 / 2

378 / 7

Разом за циклами

513 / 9,5


Додаток В

Анотації дисциплін нормативної частини ОПП та структурно-логічна схема їх викладання
Цикл гуманітарної підготовки (ОГУ)

ОГУ 1. Психологія управління

Мета: формування вмінь психологічного аналізу особистостей та міжособистісних взаємин у групах, визначення засобів оптимального впливу на працівників для створення належного соціально-психологічного клімату в колективі.

Предмет: закономірності психологічних стосунків та поведінки людей в організації, психологічні закономірності управлінської діяльності.

Змістовні модулі: Особистість в організації. Структура особи, властивості особи та їх вияви у поведінці, діяльності, спілкуванні. Особливості розумових процесів, культура професійного мислення. Управління емоційним станом людини. Психічні стани та працездатність. Організаторські здібності. Знання, уміння та навички управлінської діяльності та особистісної взаємодії. Методи вивчення особи. Складання характеристики. Психологічні закономірності розвитку групи. Механізми групового впливу. Соціально-психологічні характеристики колективу. Спілкування в організації, рольова взаємодія. Психологія керівного впливу та дисципліни праці. Психологічні бар’єри нововведенням, мотивація нововведень. Психологічні основи управлінських функцій. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління та процесу прийняття рішень. Характерні помилки. Взаємоадаптація людини та ЕОМ в системах управління. Психологічна структура професійної діяльності, професіографія. Психологічні основи організації праці та її безпеки. Управлінська діяльність в екстремальних ситуаціях.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – ГУ 6; ПП 10.
ОГУ 2. Конфліктологія

Мета: набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів та вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.

Предмет: закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

Змістовні модулі: Конфліктна ситуація та конфлікт. Об’єктивні та суб’єктивні причини виникнення конфліктних ситуацій. Види конфліктів. Модель процесу конфлікту. Теорія втручання. Силові стосунки в організаціях. Дисципліна як засіб запобігання конфлікту. Аналіз конфліктної ситуації. Структурні та особистісні методи управління конфліктною ситуацією. Стилі поведінки у конкретній конфліктній ситуації. Методи подолання конфліктів. Переговори.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – ГУ 6; ПП 10.
Цикл природничо-наукової, загальноекономічної та професійної підготовки (ОПЗ і ОПП)

ОПП 1. Стратегічний менеджмент

Мета: оволодіння теоретичними знаннями з питань стратегічного управління підприємством, інструментарієм, методикою розроблення стратегій розвитку підприємства та набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції стратегічного менеджменту в діяльності підприємств.

Предмет: система та процес стратегічного управління підприєм-ством.

Змістовні модулі: Концепція стратегічного управління. Стратегічне управління як система. Стратегія за формою та змістом. Класифікація стратегій (корпоративні, функціональні, бізнесу, конкуренції). Спеціальні стратегії залежно від життєвого циклу підприємства та їх характер. Модель стратегічного планування. Характеристика етапу цілеутворення. Swot-аналіз як етап стратегічного планування. Моніторинг у системі стратегічного управління підприємством. Поняття стратегічної інформації. Використання базових стратегічних підходів для обгрунтування стратегічних альтернатив розвитку підприємства. Вибір стратегії розвитку. Формування стратегічної програми. Контроль та оцінка стратегій як етап стратегічного планування.

Управління реалізацією стратегій. Стратегічний потенціал підприємства та його конкурентоспроможність. Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємства для виявлення можливостей реалізації набору стратегій. Стратегічні зміни в процесі реалізації стратегій. Ризики, пов’язані з реалізацією стратегії. Управління шляхом вибору стратегічних позицій. Стратегічний аналіз як основа прогнозування стратегічної позиції підприємства. Оцінка привабливості СЗГ. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – ПП 1; ПП 7; ПП 10.
ОПП 2. Інвестиційний менеджмент
Мета: формування знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства.

Предмет: інвестиційна діяльність організацій.

Змістовні модулі: Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості окремих регіонів, галузей та підприємств. Розроблення стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства. Основи бюджетування капітальних вкладень. Методи оцінки ефективності, ризиків та ліквідності реальних інвестиційних проектів. Формування оптимальних програм реальних інвестицій підприємства. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства. Основи управління фінансовими інвестиціями. Методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів. Методи оцінки ефективності, ризиків та ліквідності проектів фінансових інвестицій. Формування оптимального портфеля фінансових інвестицій підприємства та управління ним.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – ПП 1; ПП 7; ПП 10; ПП 11.
ОПП 3. Інноваційний менеджмент
Мета: оволодіння сучасними теоретичними основами та практич-ними навичками організації та управління інноваційними процесами.

Предмет: напрями інноваційної діяльності організацій.

Змістовні модулі: Структуризація та організація інноваційного процесу. Інформаційне забезпечення. Інвестиційне забезпечення. Управління інноваціями та стратегія розвитку підприємства. Інноваційний проект: етапи підготовки та реалізації, ефективність. Методи вибору. Критерії оцінки. Методи зменшення ризику інвестора інноваційного проекту. Основні організаційні структури на ринку інноваційних послуг. Науково-технічне співробітництво: конкуренція та кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – ПП 1; ПП 7; ПП 8; ПП 9; ПП 10; ПП 11.


ОПП 4. АРМ менеджера
Мета: формування знань і навичок використання АРМ у системі управління підприємством, оцінки їх ефективності функціонування.

Предмет: процес комп’ютерної обробки економічної інформації, управлінської діяльності підприємства.

Змістовні модулі: Автоматизація управлінських процесів на сучасних підприємствах. Ефективність використання АРМ та напрями їх розвитку. Базові інформаційні технології забезпечення управлінської діяльності. АРМ керівників функціональних підрозділів. АРМ технологічними процесами. Сервісні програми АРМ. Використання експертних систем.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – ПП 1; ПП 3; ПП 4; ПП 10.
ОПП 5. Менеджмент організацій
Мета: формування системного мислення та комплексу спеціальних знань і вмінь з управління функціональними підсистемами та елементами внутрішнього середовища організації на всіх стадіях її життєвого циклу.

Предмет: інтегрована сукупність управлінських відносин у підсистемах організації, її стосунки із зовнішнім середовищем.

Змістовні модулі: Системна модель управління організацією. Організація як об’єкт управління, взаємозв'язок та взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища. Учасники діяльності організації, збалансування їх інтересів. Імідж організації. Основні підсистеми: технічна, технологічна, організаційна, економічна та соціально-психологічна. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу. Порядок заснування підприємств та об’єднань. Реорганізація. Особливості управління організаціями різних форм власності та організаційно-правових форм. Галузеві особливості функціонального управління організаціями. Масштаб підприємства та фактори, що його зумовлюють. Ефект масштабу діяльності. Аналіз та проектування організаційних структур підприємств різних типів. Кризові явища як фаза життєвого циклу організації. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія. Система заходів щодо управління організацією у кризі. Санація. Банкрутство.

Управління маркетинговою діяльністю. Управління матеріально-технічною підсистемою. Галузеві особливості виробничого менеджменту. Реалізація комерційної функції. Управління соціально-психологічною підсистемою. Стосунки менеджера з підлеглими. Розпорядча діяльність. Організація праці та її стимулювання. Оцінювання виконання. Дисциплінарний вплив. Заходи профілактики та усунення помилок. Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами та прибутками. Фінансові основи формування майна; управління обіговими активами, формуванням власних та залученням позикових фінансових ресурсів; організація фінансового планування на підприємстві галузі. Ефективність управління організацією: економічні та соціальні аспекти. Цільові програми управління продуктивністю та розвитком. Сутність та фактори конкурентоспроможності. Ступінь впливовості конкурентних сил. Моніторинг конкурентів. Конкурентний стан організації. Антимонопольне управління в організації. Управління ризикозахищеністю підприємства. Умови виникнення ризикової ситуації. Поняття ділового ризику, його різновиди. Фактори ризику. Інтегрований аналіз та оцінювання ризику. Концепція управління ризиком. Ризикозахищеність. Зміни в організаціях. Адаптація та інтеграція організації. Діагностика управління: види та етапи, показники діагностичного дослідження. Управлінське консультування. Підприємницький менеджмент.

Основи корпоративного менеджменту.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення – ПП 1; ПП 7; ПП 10; ПП 11.

Схожі:

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до практичних занять складені на основі Освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком «Менеджмент»...
Результати фахового тестування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Результати фахового тестування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного...
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний...
Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо- кваліфікаційного...
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Консультації з фаху та іноземної мови для вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі освітньо-кваліфікаційних...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
Розклад занять 1 курсу денного відділення факультету управління на...
Напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа» Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ДОДАТКОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
...
Список вступників, рекомендованих до зарахування для здобуття освітньо-кваліфікаційного...

Списки груп для проходження фахового тестування для здобуття освітньо-кваліфікаційного...

Навчально-методичний комплекс для спеціальностей освітньо-кваліфікаційного...
«право» (0304) за спеціальністю «правознавство» 060101), за спеціальністю «правоохоронна діяльність» 061102), галузі знань «специфічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка