НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА


НазваНОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сторінка8/14
Дата12.03.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

3.3.7. Реформування житлово-комунального господарства

Першочерговими завданнями реформування житлово-комунального господарства на 2012 рік є:

- реконструкція і модернізація централізованих систем водопостачання та водовідведення з використанням енергоощадного обладнання;

- розвиток сфери благоустрою;

- розвиток конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг;

- забезпечення беззбиткової роботи житлово-комунальних підприємств;

- удосконалення тарифоутворення на житлово-комунальні послуги, зокрема запровадження єдиного підходу до формування тарифів та порядку ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань забезпечить технічне переобладнання підприємств галузі, залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сферу житлово-комунального господарства, підвищить конкуренцію на ринку житлово-комунальних послуг, а отже підвищить якість цих послуг та їх здешевлення, покращить стан водозабезпечення населення якісною питною водою, покращить екологічний стан та стан благоустрою, зменшить негативний вплив побутових відходів на навколишнє середовище.

3.3.8. Ринок праці

Високі темпи економічного зростання неможливі без розвитку гнучкого ринку праці та створення ефективних робочих місць. Істотним чинником, що впливає на якість зайнятості та конкурентоспроможність продукції виробників, є умови праці.

Значна кількість звернень незайнятих громадян до районного центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні підтверджує факт, що основними причинами безробіття є недостатній розвиток підприємницької ініціативи, тіньова зайнятість, невідповідність потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

З іншого боку, звернення громадян незайнятих трудовою діяльністю у центр зайнятості району дозволяє їм отримати інформаційно-консультаційну підтримку, взяти участь в активних програмах сприяння зайнятості, таких як, працевлаштування, професійне навчання, громадські роботи тощо.

З метою формування ефективного ринку праці необхідно забезпечити підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили шляхом сприяння підприємствам у здійсненні професійного навчання працівників протягом трудової діяльності.

Важливим завданням залишається раціоналізація структури зайнятості на базі поліпшення якості робочої сили, розвитку її професійної мобільності, удосконалення політики оплати праці та створення сучасних високотехнологічних робочих місць відповідно до завдань модернізації економіки.

Пріоритетними завданнями та основними заходами формування ефективного ринку праці на 2012 рік є:

- виконання заходів Програми зайнятості населення Новоушицького районну на 2012-2013 роки;

- збереження діючих та створення нових робочих місць через залучення інвестицій у розвиток сучасних високотехнологічних виробництв у різних галузях економіки;

- посилення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення з питань праці через засоби масової інформації, застосування реклами, засідання “круглих столів” та семінари з соціальними партнерами, населенням;

- сприяння у працевлаштуванні незайнятим громадянам та задоволенні кадрових потреб роботодавців у кваліфікованих кадрах, зменшення дисбалансу між попитом та пропозицією робочої сили шляхом підвищення рівня поінформованості громадськості про можливості працевлаштування та послуги, які надає районний центр зайнятості населенню та роботодавцям;

- підвищення конкурентоспроможності та розширення професійної компетенції незайнятих громадян, які перебувають на обліку у центрі зайнятості, шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за актуальними на ринку праці професіями;

- забезпечення надання комплексу різноманітних профорієнтаційних послуг зайнятому та незайнятому населенню;

- створення сприятливого середовища для розвитку соціального діалогу шляхом своєчасного попередження та усунення причин виникнення розбіжностей, колективних трудових спорів (конфліктів) між сторонами соціальних трудових відносин;

- забезпечення дієвого контролю за дотриманням роботодавцями трудових прав працівників, законодавства про працю, зокрема, щодо дотримання прав працівників під час вивільнення та скорочення чисельності працюючих, оплати часу простою, зміни режиму робочого часу та відпочинку;

- надання рекомендацій роботодавцям з питань розроблення заходів щодо підтримки працівників, які опинилися під загрозою вивільнення;

- використання можливостей засобів масової інформації для системного, повного та широкого інформування населення про можливі шляхи поліпшення фінансово-економічної ситуації, стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх врегулювання.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

- створення не менше 200 нових робочих місць;

- працевлаштування не менше 605 незайнятих трудовою діяльністю громадян;

- охоплення професійним навчанням не менше 168 безробітних;

- формування стабільного соціального клімату у трудових колективах, своєчасне вирішення розбіжностей, колективних трудових спорів (конфліктів) між власниками та найманими працівниками, проведення примирних процедур у рамках чинного законодавства;

- зменшення рівня розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, конфліктних ситуацій на підприємствах.

3.3.10. Розвиток культури та туризму

Політика у сфері культури на сучасному етапі орієнтована на пошук рішень, які нададуть можливість без шкоди для збереження культурних цінностей створити економічні механізми, що забезпечуватимуть ефективний розвиток сфери культури і масових комунікацій у ринкових умовах.

Територіальні рекреаційні можливості району є основною складовою його туристичних ресурсів. Географічне положення створює сприятливі умови для розвитку оздоровчого та спортивного видів туризму.

Пріоритетними завданнями та основними заходами розвитку культури та туризму на 2012 рік є:

відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодільно-художньої творчості;

підвищення рівня майстерності колективів художньої самодіяльності, створення нових творчих колективів, гуртків;

поліпшення роботи культурно-освітніх установ району;

розширення доступу населення до культурних надбань;

зміцнення статусу української мови у бібліотечній справі, різних видах мистецтва, популяризація української літератури.

приділення уваги творчому розвитку художніх колективів, розширенню їх репертуару;

надання методичної допомоги працівникам культури району;

проведення організаційних заходів по відзначенню державних та релігійних свят, обрядів за народними звичаями;

проведення заходів щодо підтримки обдарованої молоді;

подальший розвиток самодіяльно-художньої творчості, бібліотечної справи, дитячої творчості, організація роботи в сфері становлення та розвитку туризму;

проведення ремонтів районних, сільських закладів культури.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Виконання поставлених завдань та заходів надасть можливість забезпечити збереження та використання національної культурної спадщини як фактора розвитку українського суспільства.

Проведення передбачених заходів дасть можливість ширше популяризувати туристичні можливості району.

3.3.11. Розвиток фізичної культури та спорту

На сьогоднішній день актуальним питанням є поширення традиції та мотивація щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника фізичного розвитку, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і продовження його тривалості.

Пріоритетними завданнями та основними заходами розвитку фізичної культури та спорту на 2012 рік є:

сприяння популяризації здорового способу життя та подолання стану суспільної байдужості до здоров’я нації, удосконалення форм і максимальне залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

організація і проведення олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, конференцій, форумів, фізкультурно-спортивних заходів спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня та покращення фізичного виховання дітей та молоді;

створення умов для повноцінного функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;.

формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, забезпечення здоров’я дітей, підлітків та учнівської молоді за місцем проживання;

удосконалення системи підготовки команд, підвищення якості функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

виконання календарного плану змагань, спортивно-масових заходів на 2012 рік;

покращення матеріально-спортивної бази в галузі фізичної культури і спорту.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити:

- збільшення кількості осіб, залучених до занять фізичною культурою і спортом;

розвиток провідних видів спорту;

- збільшення кількості осіб, які займаються спортом;

забезпечення колективів фізичної культури району спортивним інвентарем і обладнанням.

3.3.12. Соціальний захист населення

Реформування системи соціальних послуг передбачає створення цілісної системи соціальних послуг, яка б відповідала потребам осіб, які потрапили у складні життєві обставини, забезпечувала доступність та адресність соціальних послуг, сприяла підвищенню їх якості. Процес надання пільг повинен бути прозорим, чітким та орієнтованим на якісне обслуговування громадян, у тому числі з реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів.

Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік:

посилення підтримки соціально вразливих верств населення та соціального захисту ветеранів війни та праці, інвалідів;

підвищення ефективності системи соціальної допомоги шляхом максимального спрощення процедури надання допомоги та більш адресного її спрямування;

поліпшення умов проживання мешканців будинку-інтернату;

надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу;

покращення матеріально-побутових умов інвалідів та одиноких громадян похилого віку.

запровадження у Новоушицькому районі експерименту з опрацювання моделі організації надання соціальних послуг;

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

- провадження державної політики щодо підтримки найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності;

- поліпшення умов проживання мешканців будинку-інтернату;

3.3.13. Пенсійне забезпечення та розвиток соціального страхування

Головним завданням у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування є запровадження нових принципів солідарної системи з метою розв’язання завдань соціального захисту осіб похилого віку та стабілізації стану фінансових ресурсів шляхом:

- забезпечення прозорості фінансових потоків, підвищення платіжної та звітної дисципліни платників єдиного внеску та цільове використання страхових коштів;

- забезпечення виконання у повному обсязі річного планового завдання з надходжень власних коштів до бюджету Пенсійного фонду України в районі, сприяння розвитку накопичувальної системи пенсійного забезпечення;

- забезпечення стабільного функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- створення належних умов для забезпечення медико-соціальної і професійної реабілітації, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань.

На виконання зазначених пріоритетних завдань будуть здійснюватися наступні заходи:

- розширення бази нарахування єдиного внеску через залучення до участі у соціальному страхуванні всього працюючого населення, підвищення рівня оплати праці та її легалізації;

- проведення роботи щодо підвищення платіжної та звітної дисципліни платників єдиного внеску;

- забезпечення прозорості функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування;

- здійснення спільних з контролюючими органами заходів, спрямованих на додержання трудових прав працівників, легалізацію заробітної плати та забезпечення пенсійних прав застрахованих осіб, погашення заборгованості із сплати страхових внесків;

- перегляд системи надання пенсій пільговим категоріям пенсіонерів та перехід до виплати пенсій окремим професійним групам із професійних пенсійних систем;

- здійснення постійного контролю щодо раціонального та ефективного використання коштів, виділених для фінансування пенсійних програм;

- забезпечення своєчасного призначення, перерахунку, індексації та фінансування виплат пенсій у повному обсязі;

- проведення організаційно-підготовчих заходів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

- забезпечення стягнення заборгованості з єдиного внеску, страхових внесків відповідно до законодавства, шляхом проведення перевірок правильності нарахування та своєчасності сплати єдиного внеску, страхових внесків, застосування фінансових санкцій, адміністративних штрафів, проведення претензійно-правової роботи;

- забезпечити надання соціальних послуг з медичної та соціальної реабілітації: лікування потерпілих в умовах стаціонару та в реабілітаційних закладах; амбулаторне, санаторно-курортне лікування; забезпечення необхідними медикаментами та виробами медичного призначення, додатковим харчуванням, автомобілями, інвалідними колясками, протезно-ортопедичними виробами;

- своєчасне та у повному обсязі відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, здійснюючи виплату йому або у разі його смерті особам, які перебували на його утриманні;

- подальше вдосконалення системи загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності та поховання;

- забезпечення фінансування виплат допомог з тимчасової непрацездатності з приводу хвороб, травм невиробничого характеру, по догляду за хворими членами сім’ї, вагітності і пологах, на поховання застрахованих осіб, або непрацездатних чи неповнолітніх осіб, що перебували на утриманні застрахованих осіб.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

- наявність організаційно-технічних умов для запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

- повне та своєчасне забезпечення виплат пенсіонерам;

- забезпечення всіма видами допомоги застрахованих осіб.

4. Створення умов для стійкого розвитку територій і забезпечення повноцінного життєвого середовища територіальних громад

Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2012 рік, значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності територій завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.

Основні завдання та заходи на 2012 рік:

проведення роботи, спрямованої на реалізацію Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, Стратегії економічного і соціального розвитку Новоушицького району на 2005-2015 роки, Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2012 рік, Програми соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2012 рік ;

визначення нагальних проблем, що заважають подальшому розвитку, та вироблення шляхів їх вирішення у програмі соціально-економічного розвитку району на 2012 рік;

визначення та забезпечення виконання у 2012 році пріоритетних завдань розвитку району;

реалізація нових ініціатив місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на вирішення актуальних соціально-економічних питань територіальних громад;

- участь району у Програмі розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду -II”;

посилення контролю за повним та ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку;

соціально-економічний розвиток територій:

проведення комплексної оцінки соціально-економічного розвитку району, вжиття заходів щодо поліпшення показників, які погіршилися або мають низькі значення;

збереження діючих та створення нових робочих місць, ефективна підтримка самозайнятості;

створення сприятливого інвестиційного середовища для реалізації власних інвестиційних можливостей та широкого залучення іноземного капіталу;

залучення та ефективне використання усіх доступних фінансових ресурсів на впровадження інвестиційних проектів;

підвищення ефективності роботи аграрного сектору та сприяння розвитку промислового виробництва;

збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток туристично-рекреаційного потенціалу;

формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості підприємців;

забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;

активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і регулювання споживання газу та електроенергії;

поліпшення торговельно-побутового обслуговування сільського населення;

сприяння розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня надання послуг з пасажирських перевезень;

профілактика злочинності і охорона громадського порядку;

поліпшення благоустрою населених пунктів;

впровадження сучасних технологій збору, переробки та захоронення твердих побутових відходів;

забезпечення надійності і ефективності експлуатації електромереж і газопроводів;

подальше проведення газифікації населених пунктів, як за рахунок державних коштів, так і за рахунок власних коштів органів місцевого самоврядування та населення.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

збільшення інвестиційної привабливості територіальних громад;

залучення інвестицій для розвитку інфраструктури населених пунктів;

збільшення надходжень до місцевих бюджетів;

соціально-економічний розвиток територіальних громад шляхом активного використання наявного потенціалу та надання їм державної підтримки.

5. Розвиток міжнародного співробітництва та євроінтеграції

Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік:

висвітлення матеріалів про європейську та євроатлантичну інтеграцію на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;

розвиток мережі центрів європейської та євроатлантичної інформації на базі навчальних закладів, бібліотек;

підвищення активності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо ініціювання проектів і програм, для реалізації яких є можливість залучити міжнародну технічну допомогу та ресурси міжнародних фінансових організацій.

посилення інформаційного забезпечення шляхом поширення інформації щодо економічного потенціалу району на економічних форумах та інвестиційних ярмарках, у засобах масової інформації, мережі Інтернет;

збільшення експортного потенціалу підприємств району;

збільшувати обсяги продукції, впроваджувати новітні.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

продовження реалізації державної політики щодо європейської інтеграції;

забезпечення економічних інтересів району на зовнішніх ринках;

підвищення інвестиційної привабливості району;

залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного розвитку територій;

зростання експорту товарів;

збереження та освоєння нових ринків збуту товарів і послуг.

6. Результати виконання Програми

Основною метою соціально-економічного розвитку району у 2012 році стане підвищення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за вирішення поточних та перспективних проблем району, поліпшення якості життя громадян.

Належна взаємодія всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямована на успішне втілення єдиної політики розвитку регіону, дасть змогу забезпечити сталий соціально-економічний розвиток району.

Основними напрямами роботи райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищної рад буде розв’язання нагальних проблем розвитку економіки і соціальної сфери.

Розвиток основних сфер економічної діяльності та поліпшення інвестиційного клімату: приріст випуску продукції промисловості у діючих цінах очікується у розмірі 109,9 % до минулого року, валової продукції сільського господарства по всіх категоріях господарств – 100,5%. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування підприємств та організацій становитиме 2,0 млн. грн. прибутку. Збережеться тенденція до поліпшення бюджетної ситуації. Обсяг капітальних інвестицій прогнозується в сумі 30,0 млн. грн., з них будуть становити інвестиції в основний капітал 22,5 млн. грн.

Активізація підприємницької діяльності: кількість малих підприємств становитиме 60 одиниць. Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві становитиме 1865 осіб. Суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб буде біля 1100 осіб.

Збереження рівня життя населення та якості життєзабезпечення: буде створено 200 нових робочих місць. Обсяги обороту роздрібної торгівлі зростуть на 6,8 %, реалізованих послуг – на 5,9 %. В експлуатацію будуть введені житлові будинки загальною площею 1500 кв. метрів.

Заплановані параметри 2012 року можуть бути досягнуті лише при безумовному виконанні завдань, що складають основу Програми. Результати реалізації Програми прогнозовані з урахуванням загальної економічної ситуації, що склалася в країні, області та районі і значною мірою визначатимуться заходами підтримки розвитку регіонів з боку центральних органів державної влади та узгодженістю дій місцевих органів управління з підприємствами і організаціями щодо раціонального використання наявних ресурсів.
Заступник голови районної ради М.Дергунова

Додаток 1

до Програми соціально-економічного розвитку

Новоушицького району на 2012 рік

Основні прогнозні показники

економічного і соціального розвитку Новоушицького району на 2012 рік

Показники

Одиниця виміру

2010 рік

звіт

2011 рік

очікуване виконання

2012 рік

прогноз

2012 рік

у % до 2011 року

Розвиток основних сфер економічної діяльності


1. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – всього

тис. грн.

25981

52000

56000

107,7

у розрахунку на душу населення


грн.

820,3

1705,0

1860,0

109,1

2. Обсяг виробництва промислової продукції у діючих цінах – всього

тис. грн.

18465

38500

42300

109,9

у тому числі за видами промислової діяльності:

Добувна промисловість

- " -

Переробна промисловість

- " -

18465

38500

42300

109,9

3. Кількість інноваційно-активних підприємств

одиниць

-

1

2

200,0

їх частка в загальній кількості промислових підприємств

%

-

50,0

100,0

х

4. Обсяг реалізованої інноваційної продукції – всього

тис. грн.

-

8000

11000

137,5

у % до загального обсягу реалізованої промислової продукції

%

-

15,4

19,6

х

5. Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у порівнянних цінах 2005 року – всього

тис. грн.

146100,0

151600,0

152400,0

100,5

у % до попереднього року

%

122,1

103,8

100,5

100,5

у розрахунку на душу населення

грн.

4759

4970

4997

100,5

6. Обсяг виробництва валової продукції у % до попереднього року

рослинництва

%

130,5

105,0

100,7

100,7

тваринництва

- " -

105,6

100,9

100,0

100,0

Фінансові показники

7. Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету


тис. грн.

19076,5

20290,0

21300,1

105,0

8. Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників податків по податках і зборах (обов’язкових платежах) до зведеного бюджету (на кінець року)

тис. грн.


466,1

1982,0

482,0

24,3

у тому числі до місцевих бюджетів

- " -


261,0

837,8

95,0

11,3

9. Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

- " -

12607,5

13250,3

14958,2

12,9

10. Обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів

- " -

235,6

976,8

863,9

88,4

11. Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному обсязі місцевих бюджетів

%

1,9

7,4

5,8

78,4

12. Видатки місцевих бюджетів – усього

тис. грн.

87393,5

93543,7

98169,1
у тому числі трансферти

- " -

68069,9

73946,6

87157,8
13. Заборгованість економічно активних платників до Пенсійного фонду України, у % до початку 2012 року

%

13,9

284,0

0,3

х

14. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

тис. грн.

430,3

2000,0

2000,0

100,0

у тому числі: прибуткових підприємств

- " -

430,3

2000,0

2000,0

100,0

збиткових підприємств

- " -

-

-

-

х

15. Питома вага прибуткових підприємств у загальній кількості підприємств

%

100,0

100,0

100,0

х

Показники розвитку споживчого ринку
16. Обсяг обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб-підприємців) у діючих цінах

тис. грн.

41789,6

51500,0

55000,0

106,8

у % до попереднього року (у фактичних цінах)

%

132,3

123,2

106,8

х

у розрахунку на одну особу

грн.

1339,4

1688

1827

108,2

17. Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах

тис. грн.

4032

6800

7200

105,9

у % до попереднього року (у фактичних цінах)

%

182,2

168,6

105,9

х

у розрахунку на одну особу

грн.

129,2

223

239

107,1

Показники рівня життя
18. Заборгованість із виплати заробітної плати – всього (на кінець року)

тис. грн.

-

-

-

-

у % до початку звітного року

%

19. Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

тис. грн.

-

-

-

-

20. Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

11,0

10,6

10,0

х

Населення та ринок праці


21. Чисельність наявного населення

чол.

30935

30500

30100

98,7

22. Чисельність економічно-активного населення

- " -

16135

16150

16200

100,3

у тому числі працездатного віку

- " -

16090

16100

16140

100,2

23. Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності – всього

місць

379

300

200

66,7

у тому числі за рахунок малого підприємництва

- " -

190

180

130

72,2

Зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність

24. Обсяг експорту товарів

тис. дол. США

3,1

39,9

40

100,3

25. Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком - всього

тис. дол. США

72,5

110,1

120

109,0

у % до попереднього року

%

101,4

151,9

109,0

х

26. Обсяг прямих іноземних інвестицій на душу населення


дол. США

2,3

3,6

4

111,1

27. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування (у фактичних цінах)

тис. грн.

26187

28000

30000

107,1

28. Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування – всього (у фактичних цінах)

- " -

22046

22100

22500

101,8

у % до попереднього року

%

179,8

100,2

101,8

х

29. Обсяг інвестицій в основний капітал на одну особу

грн.

707,3

724,6

747,5

103,2

30. Обсяг інвестицій в основний капітал у житлове будівництво

тис. грн.

9225

400

600

150,0

у % до попереднього року

%

2207,0

4,3

150,0

х

31. Введення в дію потужностей:

загальна площа житла

кв. м

3689

1000

1500

150,0

з них індивідуального

- " -

3689

1000

1500

150,0

дошкільні заклади освіти

місць

амбулаторно-поліклінічні заклади

відвідувань за зміну

водопровід

км

каналізація

- " -

газові мережі

- " -

49

30

50

166,6

вулиці та дороги з твердим покриттям, введені за рахунок місцевих бюджетів

- " -

Житлово-комунальне господарство

32. Обсяг боргу населення за житлово-комунальні послуги на кінець року

тис. грн.

364,1

155,2

Х
33. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги

- " -

5450,9

5831,0

5900,0

101,2

34. Сплачено населенням за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх років

- " -

5234,1

5940,0

6000,0

101,0

35. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

96,0

101,8

101,7
Розвиток малого підприємництва

36. Кількість зайнятих працівників у малому підприємництві (суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, найманих працівників у фізичних осіб-підприємців, зайнятих на малих підприємствах та працюючих у фермерських господарствах )

чол.

1941

1865

1865

100

37. Кількість малих підприємств

одиниць

59

60

60

100,0

38. Надходження до бюджету усіх рівнів від діяльності малого підприємництва

тис. грн.

3090

3190

3300

103,4

39. Фермерські господарства

одиниць

60

64

64

100,0

Чисельність працюючих у них

чоловік

120

125

130

104,0

Площа сільськогосподарських угідь

га

5396

5404

5404

100,0
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка