НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА


НазваНОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сторінка7/14
Дата12.03.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік:

- підвищення реальних доходів населення та зменшення кількості бідного населення шляхом:

забезпечення захисту прав працівників на своєчасне та у повному розмірі отримання заробітної плати;

забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці усіма суб’єктами господарювання;

вжиття заходів щодо скорочення чисельності штатних працівників, працюючих на умовах неповної зайнятості;

детінізація трудових відносин, зокрема через укладання трудових договорів між роботодавцями і найманими працівниками;

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно активних підприємств, недопущення боргів на економічно неактивних підприємствах та підприємствах-банкрутах;

забезпечення ефективної роботи районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

залучення сторін соціального діалогу, засобів масової інформації до розв’язання та висвітлення питань несвоєчасної виплати заробітної плати.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

зростання реального наявного доходу населення на 6 відсотків;

середньомісячної номінальної заробітної плати одного штатного працівника до 1800,0 гривень;

недопущення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.

3.3.4. Забезпечення природної і техногенної безпеки та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Головним завданням цієї сфери є забезпечення цивільного захисту населення від техногенних та природних надзвичайних ситуацій шляхом запобігання виникненню таких ситуацій та гарантування високого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.

Протягом поточного року забезпечено виконання завдань у сфері цивільного захисту та реалізації державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від наслідків надзвичайних ситуацій.

Важливим напрямом реалізації соціальної політики держави є пріоритетність життя і здоров’я працівників у процесі їх праці, комплексне розв’язання завдань охорони праці, попередження побутового травматизму, забезпечення безпечної життєдіяльності населення.

У рамках удосконалення політики у сфері цивільного захисту населення необхідно виконати такі завдання:

- створення і своєчасне поповнення місцевого матеріального резерву для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій;

вжиття заходів щодо влаштування на об’єктах підвищеної небезпеки локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій,

забезпечення оповіщення населення, що проживає в зонах можливого ураження забезпечення обов’язкової реалізації вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної та містобудівної документації;

проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), виготовлення на них документації, як на об’єкти нерухомого майна;

проведення об’єктових навчань з цивільного захисту за тематикою можливих для місцевості надзвичайних ситуацій;

забезпечення у встановлені терміни підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 100% керівних кадрів і фахівців органів управління і сил цивільного захисту, збільшення охоплення населення навчанням щодо способів захисту від надзвичайних ситуацій до 50%;

зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення шляхом забезпечення ефективного функціонування територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

удосконалення системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

підтримання в постійній готовності до виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальних підрозділів цивільного захисту населення Новоушицького району;

посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально-технічного стану місцевих підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням;

виконання заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах ;

формування та ефективне використання коштів резервного фонду бюджету;

забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, запобігання виробничому травматизму, збереження життя і здоров’я працівників у процесі трудової діяльності;

організація навчання та перевірка знань з питань охорони праці керівників, інженерів з охорони праці, посадових осіб та працівників підприємств, організацій та установ різних форм власності та господарювання; проведення роз’яснювальної роботи серед працюючих та населення з питань охорони праці та безпечної життєдіяльності;

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань дасть змогу забезпечити:

- зменшення рівня виробничого та побутового травматизму, професійних захворювань та попередження аварій;

поліпшення стану охорони праці та промислової безпеки;

- готовність невоєнізованих формувань та сил цивільного захисту до дій за призначенням;

- вміння населення діяти у прогнозованих екстремальних умовах надзвичайних ситуацій;

- підвищення рівня радіологічної безпеки та захисту населення;

3.3.5. Охорона навколишнього природного середовища

Стан забруднення довкілля останніми роками характеризується як стабільний. Проте, однією з найактуальніших екологічних проблем залишається забезпечення чистоти поверхневих вод від забруднення неочищеними господарськими та зливовими стоками.

Особливе значення має раціональне, екологічно виважене землекористування. Сучасне використання земельних ресурсів не відповідає вимогам раціонального природокористування. Воно призводить до зниження родючості ґрунтів, втрати гумусу.

Пріоритетними завданнями та основними заходами охорони навколишнього природного середовища на 2012 рік є:

стабілізація і поліпшення стану навколишнього природного середовища з метою гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення, упровадження екологічно збалансованої системи природокористування та збереження природних екосистем;

здійснення системи природоохоронних заходів, спрямованих на поліпшення стану довкілля;

посилення контролю з боку місцевих органів влади за дотриманням законодавства про охорону навколишнього середовища, створення безпечних і нешкідливих умов праці і проживання;

залучати громадськість до впровадження заходів по збереженню довкілля та зменшення до мінімуму нанесених йому збитків;

забезпечення передачі на утилізацію накопичених непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;

збалансування обсягів експлуатації та відтворення лісових ресурсів;

відновлення лісових ресурсів і поліпшення їх використання;

сприяння залученню інвестицій для вивчення проявів корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин;

реалізація заходів по охороні та раціональному використанні земель.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики.

- стабілізація стану водних об’єктів;

- зменшення збитків від шкідливої дії вод;

- зменшення кількості несанкціонованих сміттєзвалищ у населених пунктах;

- покращення стану якості ґрунтів;

- зменшення обсягів скиду забруднених стічних вод у поверхневі водойми та кількості забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря.

3.3.6. Поліпшення здоров’я населення

Протягом останніх років проводиться робота щодо оптимізації та реформування галузі охорони здоров’я. Економія коштів у результаті оптимізації мережі та штатного розпису у бюджеті 2011 року склала близько 1161 тис.грн. Зазначені заходи суттєво покращать якість, доступність медичної допомоги населенню завдяки концентрації коштів для вирішення нагальних проблем галузі, також ефективного використання кадрового потенціалу.

Робота медичних закладів району спрямовується на виконання регламентуючих наказів Міністерства охорони здоров’я України, управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації, розпоряджень та рішень Новоушицької районної державної адміністрації та районної ради.

Вживаються заходи щодо поліпшення якості надання медичної допомоги. Особлива увага спрямовується на проведення профілактичної спрямованості роботи закладів, зниження рівня захворюваності та смертності населення від хвороб, в першу чергу, соціально значущих.

Триває тенденція до покращення деяких показників роботи закладів охорони здоров’я. Показник смертності дітей у віці до 1 року за січень-листопад 2011 року є нижчим порівняно з середньо-обласним, і склав 3,9 на 1000 народжених живими. На протязі останніх років в районі не реєструється випадків малюкові смертності. Стабілізується рівень захворюваності на туберкульоз. В поточному році виявлено 7 хворих туберкульозом ( у 2010 році виявлено 16 хворих). Стабільною є інфекційна захворюваність серед жителів району.

Однак, дещо зростає захворюваність на злоякісні пухлини. За 11 місяців 2011 року виявлено вперше 123 хворих з злоякісними новоутвореннями, з них 18 – у занедбаному стані. У 2010 році вперше виявлено 144 хворих онкопатологією, з них у занедбаному стані – 21.

Пріоритетними завданнями та основними заходами розвитку поліпшення здоров’я населення на 2012 рік є:

- підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та оптимізації мережі, відповідно до реальних потреб населення району;

- проведення роботи щодо створення Центру первинної медико-санітарної допомоги в районі;

- запровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги;

- підготовка 2 лікарів анестезіологів, що дасть змогу функціонуванню цілодобового лікарського поста у відділенні анестезіології та реанімації;

- удосконалення організації надання екстреної та невідкладної медичної допомоги шляхом створення на базі відділення швидкої медичної допомоги та приймального покою відділення екстреної медичної допомоги;

- закупівля сучасного обладнання та апаратури для медичних закладів району. рН – метра для Новоушицької ЦРЛ, 2-х електрокардіографів для АЗП/СМ району, глюкометрів для ФАП району;

- проведення інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

- загальне зниження рівня захворюваності та смертності населення від усіх хвороб, раннє виявлення захворювань, передусім соціально-значущих: серцево-судинних, онкологічних, туберкульозу, СНІДу.

- здійснити капітальний ремонт будівлі харчоблоку Новоушицької центральної районної лікарні;

- провести капітальний ремонт інфекційного відділення стаціонару ЦРЛ;

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я, сформувати систему надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на первинному та вторинному рівнях допомоги.

Показники

2011 рік

очікуване

виконання

2012 рік

прогноз

Кількість закладів охорони здоров’я району

50

49

Кількість стаціонарних ліжок Новоушицької ЦРЛ

172

167

Середня тривалість хворого в стаціонарі, днів

9,7

9,6

Рівень смертності і дітей до 1 року, на 100 тис. народжених живими

3,9

3,2

Рівень материнської смертності на 100 тис.народжених живими

0

0

Кількість осіб з вперше встановленим діагнозом туберкульозу на 100 тис.населення

22,6

22,0

Кількість померлих від туберкульозу на 100 тис.населення

3,2

3,0

Кількість осіб з вперше встановленим діагнозом онкозахворюванням на 100 тис.населення

397,6

395,0

Кількість померлих від онкозахворювань на 100 тис.населення

232,7

220,0

Рівень первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку на 10 тис. осіб працездатного віку

116,0

80,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка