НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА


НазваНОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА
Сторінка5/14
Дата12.03.2013
Розмір1.47 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

2. Цілі та завдання Програми

Цілями та завданнями соціально-економічного розвитку Новоушицького району на 2012 рік є:

поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення;

підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;

покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічно збалансованого використання природних ресурсів;

створення більш прийнятних умов для ведення підприємницької діяльності шляхом зниження адміністративних бар’єрів для його розвитку, виваженої податкової політики, розвитку міжнародного співробітництва та євроінтеграції;

забезпечення економічної стабільності через зміцнення фінансового стану суб’єктів господарювання, забезпечення додаткових надходжень до районного та місцевих бюджетів, утримання низького рівня інфляції;

підвищення конкурентоспроможності місцевих товарів та послуг, нарощення їх експорту та створення умов для імпортозаміщення;

модернізація інфраструктури, перш за все транспортної, розвиток зв’язку та інформаційних технологій.

3. Пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку району

3.1. Створення умов для соціально-економічного розвитку

3.1.1. Цінова та тарифна політика

Цінова та тарифна політика повинна враховувати інтереси населення, бізнесу та держави. Проведення зваженої цінової політики сприятиме розвитку ринкових відносин, зменшенню рівня інфляції та зокрема цін на основні продовольчі товари, розвитку конкуренції і, як наслідок, підвищить ефективність економіки.

Особлива увага приділяється цінам на основні соціально важливі продовольчі товари. На 1 грудня 2011 року у торговельній мережі та на продовольчих ринках рівень цін на основні продовольчі товари не перевищував середній рівень цін по Україні.

Разом з тим, існує ряд проблемних питань, які негативно впливають на цінову ситуацію, зокрема: недосконалість механізму державного регулювання ціноутворення на соціально важливі продукти харчування, а саме: відсутність обмеження торговельної надбавки для оптових посередників на ринку основних продовольчих товарів та нормативно встановленого механізму припинення порушень державної дисципліни цін суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами і притягнення їх до відповідальності, недостатній рівень відповідальності посадових осіб за порушення державної дисципліни цін, неврегульованість нормативно-правової бази з питань державного контролю за цінами (тарифами) у зв’язку з відсутністю в районі уповноваженого органу з питань контролю за цінами.

З метою реалізації державної цінової політики, спрямованої на запровадження економічно обґрунтованих цін (тарифів) на товари, роботи і послуги, протидії монопольним проявам та недопущення ажіотажних цінових коливань на суспільно важливих товарних ринках належить виконати такі пріоритетні завдання та основні заходи:

- забезпечення реалізації цінової політики відповідно до Закону України “Про ціни і ціноутворення” та у межах повноважень, наданих Кабінетом Міністрів України, шляхом оперативного дослідження регіонального ринку споживчих товарів і послуг та вжиття заходів щодо недопущення цінової дестабілізації, пом’якшення наслідків у разі виникнення проблемних питань на товарних ринках; забезпечення прозорості формування цін (тарифів) на послуги суб’єктів природних монополій з метою недопущення включення до тарифів необґрунтованих витрат, створення сприятливого економічного середовища для підприємницької та інвестиційної діяльності; посилення контролю за встановленням суб’єктами господарювання торговельних (постачальницько-збутових) надбавок на окремі види продовольчих товарів, ціни на які підлягають державному регулюванню; дотримання засад державної регуляторної політики при підготовці нормативно-правових документів з питань ціноутворення та проведення відстежень результативності дії регуляторних актів.

- здійснення державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання на соціально-важливих ринках – продуктів харчування, ліків, житлово-комунального господарства; забезпечення встановлення економічно обґрунтованих цін на товари, роботи і послуги, що виробляються суб’єктами господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку; забезпечення прозорості формування цін (тарифів) на послуги суб’єктів природних монополій з метою недопущення включення до тарифів необґрунтованих витрат.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

попередження необґрунтованого зростання цін і тарифів на товари та послуги;

встановлення економічно обґрунтованих цін на товари, роботи і послуги;

стабільна цінова ситуація на ринку соціально важливих товарів і послуг, припинення та недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

3.1.2. Інвестиційна діяльність

Пріоритетним напрямом роботи є залучення інвестицій в економіку району.

З метою активізації інвестиційної діяльності належить впроваджувати такі заходи:

активізація інвестиційної діяльності підприємств і організацій району, бюджетів усіх рівнів;

підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності підприємств і організацій;

соціально-економічний розвиток району;

кооперування коштів підприємств і організацій та коштів населення для інвестування проектів будівництва доріг з твердим покриттям;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів у сфері капітального будівництва;

проводити заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення житлових будинків засобами обліку споживання води, ремонт і реконструкцію котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів району, заміна існуючих опалювальних систем закладів соціальної сфери на електроопалення;

будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

- збільшення обсягу інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування (у фактичних цінах) на 101,8 %
3.1.3. Регуляторна політика та розвиток підприємництва

Протягом останніх років активізовано роботу із спрощення регуляторного середовища для бізнесу: знижено адміністративні бар’єри “входу” підприємців на ринок, працює державний реєстратор, який здійснює реєстрацію суб’єктів господарювання за принципом “єдиного вікна".

На початок 2011 року в районі діяли 509 підприємств, у тому числі 59 малих підприємств. Кількість найманих працівників на підприємствах становила 3328 осіб, у тому числі на малих підприємствах – 477 осіб.

Галузева структура малого підприємництва характеризується переважанням малих підприємств у сфері торгівлі та послуг. На 1 грудня 2011 року здійснювали діяльність 1083 фізичних осіб-підприємців.

Здійснено інвентаризацію адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Продовжується оптимізація дозвільних процедур для започаткування та ведення бізнесу. При райдержадміністрації працює дозвільний центр. За 11 місяців 2011 року дозвільним центром видано 93 дозволи, зареєстровано 40 декларацій.

Пріоритетні завдання та основні заходи на 2012 рік:

- формування режиму максимального сприяння бізнесу та залучення інвестицій через розв’язання актуальних проблем, що стримують розвиток приватної ініціативи, забезпечення виваженої податкової політики, впровадження ефективної системи підтримки і захисту суб’єктів малого підприємництва. Цього вдасться досягти шляхом реалізації державної регуляторної політики та забезпечення прозорості регуляторних процесів; видачі документів дозвільного характеру за принципом “єдиного вікна”; забезпечення стовідсоткової участі дозвільних органів у процедурі видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності; фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва; оптимізації контрольно-наглядових функцій органами державного нагляду (контролю), перехід до профілактики та запобігання порушенням;

- підвищення рівня організації контролю за якістю продукції під час виготовлення та реалізації, виробничих процесів шляхом сертифікації систем управління якістю та систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах району.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

кількість малих підприємств - 60 одиниць;

кількість зайнятих у малому підприємництві – 1865 осіб;

кількість підприємців-фізичних осіб - 1080 осіб;

зростання частки малого підприємництва у загальних обсягах виробництва продукції і виконанні робіт та наданні послуг.

3.1.4. Податково-бюджетна політика

Основні напрями податково-бюджетної політики реалізуються з урахуванням особливостей економічного розвитку регіону, потенціалу, пріоритетів і проблем та спрямовані на подолання негативних явищ, проведення ефективної податково-бюджетної політики, підвищення інвестиційної привабливості регіону, рівня зайнятості населення, зростання його матеріального та духовного добробуту, виконання соціальних гарантій держави.

Забезпечення зростання рівня закріплених доходів місцевих бюджетів буде можливим за рахунок джерел доходів, визначених Бюджетним кодексом України. Підвищення результативності бюджетних видатків, забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи вдасться досягти при:

дотриманні учасниками бюджетного процесу норм бюджетного законодавства;

підвищенні відповідальності розпорядників бюджетних коштів за ефективне та цільове їх витрачання, проведення оптимізації мережі бюджетних установ;

проведенні в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками;

спрямуванні бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних цільових програм та посилення контролю за їх використанням;

здійсненні контролю за станом дебіторської та кредиторської заборгованості розпорядників коштів місцевих бюджетів.

Пріоритетним завданням є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів шляхом:

залучення на поворотній основі коштів єдиного казначейського рахунка для покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів для надання короткотермінових позик місцевим бюджетам .

Для забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів, державного та комунального майна належить виконати такі завдання:

концентрація капітальних видатків на виконання пріоритетних інвестиційних проектів;

спрямування бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних цільових програм та посилення контролю за їх використанням;

здійснення контролю за станом розрахункової дисципліни розпорядників бюджетних коштів;

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

дотримання учасниками бюджетного процесу норм бюджетного законодавства;

забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до зведеного бюджету;

зменшення кількості суб‘єктів господарювання які декларують від‘ємне значення об‘єкту оподаткування;

протидія та упередження виникненню на території району інструментів мінімізації сплати податків;

збалансованість показників місцевих бюджетів, підвищення їх рівня фінансової самодостатності;

зниження рівня бюджетної заборгованості.

3.1.5 Підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності

Забезпечення ефективного управління державною та комунальною власністю передбачає виконання таких завдань:

- забезпечення дієвого контролю за діяльністю об’єктів комунальної власності шляхом приведення у відповідність до вимог чинного законодавства установчих документів та контрактів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад; проведення моніторингу чисельності штатних працівників підприємств, організацій установ з метою її оптимізації;

- забезпечення збільшення надходжень до бюджетів шляхом проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, затвердження фінансових планів госпрозрахункових підприємств комунальної власності, недопущення наявності збиткових госпрозрахункових підприємств та заборгованості з виплати заробітної плати працюючим, проведення балансових комісій з підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ;

- забезпечення утримання, збереження та ведення обліку майна об’єктів спільної власності територіальних громад шляхом завершення планової інвентаризації майна, оформлення документів, підтверджуючих право власності на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад, оформлення державних актів на право постійного користування землею;

- забезпечення ефективного використання вільних площ об’єктів спільної власності територіальних громад через надання вільних площ в оренду, виключно за умовами конкурсу, відповідно до затвердженого Порядку, встановлення економічно обґрунтованих розмірів орендної плати, здійснення контролю за надходженням коштів від оренди майна;

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

збільшення обсягів наданих послуг господарюючими суб’єктами;

недопущення заборгованості з виплати заробітної плати;

своєчасна і повна сплата коштів за користування майном, зданим в оренду;

збільшення частки надходжень до бюджету.

3.1.6 Регіональний споживчий ринок та послуги

Споживчий ринок району протягом 2011 року характеризується позитивною динамікою обороту роздрібної торгівлі, що зокрема зумовлено зростанням рівня реальної заробітної плати працюючого населення.

Разом з тим, залишаються проблемні питання, неврегульованість яких негативно впливає на подальший розвиток споживчого ринку, основні з яких: відсутність Закону України “Про внутрішню торгівлю”; невпорядкованість нормативно-правової бази щодо планування раціонального розміщення в населених пунктах об’єктів інфраструктури роздрібної торгівлі та послуг; значний рівень “тінізації” діяльності у галузях торгівлі та надання послуг.

Головним завданням у сфері внутрішньої торгівлі є стабілізація цін на споживчому ринку, у тому числі на соціально значущі продовольчі товари.

У рамках розвитку внутрішньої торгівлі пріоритетними завданнями та основними заходами на 2012 рік є:

продовження формування ефективного конкурентного середовища у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Забезпечення створення рівних умов при здійсненні підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання, недопущення порушень конкурентного законодавства;

підвищення культури обслуговування населення;

проведення роботи щодо ліквідації проявів стихійної торгівлі та легалізації діяльності об’єктів побутового обслуговування населення;

підтримка розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення, особливо у сільській місцевості;

створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

запобігання реалізації на споживчому ринку неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я товарів;

здійснення постійного і ефективного державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів;

проведення моніторингу договірної роботи головних розпорядників коштів з проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

- зростання темпу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах на рівні 106,8% до обсягів 2011 року;

- збільшення обсягу реалізованих послуг у фактичних цінах на 108,2% до обсягів 2011 року;

- створення сприятливого соціального клімату та забезпечення належних умов для реалізації прав та інтересів споживачів. Наповнення регіонального споживчого ринку якісними товарами, у першу чергу місцевих виробництв;

- зменшення рівня монополізації регіональних товарних ринків, зняття або зниження бар’єрів вступу нових суб’єктів господарювання на товарні ринки, насамперед, соціально важливі;

- забезпечення конкурентних засад при здійсненні державних закупівель та раціонального використання державних коштів;

- унеможливлення прийняття органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, адміністративно-господарського управління та рішень, які можуть призвести до обмеження чи спотворення конкуренції;

- недопущення встановлення обмежень щодо кількості суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка