" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ


Назва" Бухгалтерський облік (загальна теорія)" Київ
Сторінка1/6
Дата08.04.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4   5   6ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАПРЯМУ
«Облік і аудит»
ДИСЦИПЛІНА

" Бухгалтерський облік (загальна теорія)"


Київ

«Агроосвіта»

2013

1. Облік, який являє собою систему суцільного, безперервного, документально обґрунтованого відображення господарських засобів та джерел їх утворення в процесі їх кругообігу, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

– господарським.
2. Облік, який являє собою систему спостережень і контролю за окремими господарськими операціями і процесами з метою управління ними, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

– статистичним.
3. Облік, який являє собою систему вивчення та контролю кількісної сторони масових суспільних явищ в їх нерозривному зв’язку з якісною стороною, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

–статистичним.
4. Облік, що ведеться з метою визначення суми, яку необхідно сплатити до бюджету у вигляді технічних чи інших податків, або обов’язкових платежів, називається:

– бухгалтерським;

– оперативно-технічним;

– податковим;

– статистичним.
5. Бухгалтерський облік поділяється на:

– податковий і статистичний;

– фінансовий і управлінський;

– фінансовий і податковий;

– оперативно-технічний і управлінський.
6. Особливостями бухгалтерського обліку є:

– документальне оформлення;

– обов’язкове використання грошового вимірника;

– суцільне і безперервне відображення всіх дій і подій господарської діяльності;

– всі зазначені вище.
7. Комерційну таємницю має:

– фінансовий та управлінський облік;

– податковий облік;

– податковий та управлінський облік;

– управлінський облік.
8. Вимірники що застосовуються в бухгалтерському обліку:

– тільки натуральні;

– тільки трудові;

– тільки вартісні;

– натуральні, трудові, вартісні.
9. Вимірники, які використовують для визначення кількості затраченої праці в одиницях робочого часу, називаються:

– трудові;

– матеріальні;

– вартісні;

– натуральні.
10. Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства – це принцип:

– послідовності;

– обачності;

– автономності;

– відповідності доходів і витрат.
11. Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики – це принцип:

– послідовності;

– обачності;

– автономності;

– відповідності доходів і витрат.
12. Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності – це принцип:

– послідовності;

– безперервності;

– повного висвітлення;

– періодичності.


13. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі – це принцип:

– послідовності;

– безперервності;

– повного висвітлення;

– періодичності.
14. Розробкою і затвердженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності займається:

– Міністерство фінансів України;

– Національний банк України;

– Державний комітет статистики України;

– Державна казначейська служба України.
15. Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів та госпрозрахункових операцій бюджетних установ розробляє:

– Міністерство фінансів України;

– Національний банк України;

– Державна казначейська служба України;

– Державний комітет статистики України.
16. Ведення бухгалтерського обліку підприємствами України є:

– бажаним;

– обов’язковим;

– необов’язковим;

– доречним.
17. Не відноситься до функцій бухгалтерського обліку:

– інформаційна;

– контрольна;

– науково-пізнавальна;

– динамічна.
18. Наука про завдання, предмет, метод, техніку, форми та організацію бухгалтерського обліку – це:

– управлінський облік;

– теорія бухгалтерського обліку;

– фінансовий облік;

– податковий облік.


19. Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання – це принцип:

– послідовності;

– безперервності;

– історичної собівартості;

– періодичності.
20. Метод бухгалтерського обліку – це:

– економічні процеси, які супроводжуються змінами в структурі господарських засобів та їх джерел в основі співвідношень між підприємствами та в середині їх;

– сукупність прийомів та способів, які забезпечують суцільне, безперервне, взаємопов'язане та об'єктивне відображення, економічне узагальнення та підрахунок в грошовому виразі об'єктів бухгалтерського обліку;

– матеріальні та грошові цінності, юридичні відносини та господарські операції, які приводять до їх змін;

– господарські процеси.
21. Згідно класифікації господарських засобів підприємства основні засоби відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– джерел власних засобів;

– предметів сфери обігу.
22. Згідно класифікації господарських засобів підприємства нематеріальні активи відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– вилучених активів;

– активів невиробничої сфери.
23. Згідно класифікації господарських засобів підприємства грошові кошти та їх еквіваленти відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– активів невиробничої сфери;

– виробничих запасів.
24. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням дебіторську заборгованість відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– засобів в розрахунках;

– грошових коштів та їх еквівалентів.
25. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням виробничі запаси відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– активів сфери виробництва;

– предметів сфери обігу.

26. Згідно класифікації господарських засобів підприємства за складом і розміщенням готову продукцію відносять до:

– необоротних активів;

– оборотних активів;

– предметів праці;

– предметів сфери обігу.
27. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів статутний капітал відносять до:

– кредиторської заборгованості;

– власного капіталу;

– джерел залучених коштів;

– резервів.
28. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів цільове фінансування відносять до:

– забезпечення наступних витрат і платежів;

– джерел залучених коштів;

– довгострокових фінансових зобов'язань;

– зобов'язань за розподілом.
29. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів резервнийй капітал відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел залучених коштів;

– прибутку нерозподіленого;

– зобов'язань за розподілом.
30. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредити відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел позичених коштів;

– резервів;

– заборгованості бюджету.


31. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів кредиторську заборгованість за товари (роботи, послуги) відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел залучених коштів;

– резервного капіталу;

– заборгованості бюджету.
32. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість за податками й платежами відносять до:

– джерел власних засобів;

– джерел залучених коштів;

– кредиторської заборгованості;

– зобов'язань за розподілом.
33. Згідно класифікації джерел формування господарських засобів заборгованість органам страхування відносять до:

– бюджетного фінансування;

– джерел залучених коштів;

– кредиторської заборгованості;

– власних джерел.
34. До довгострокових біологічних активів у тваринництві належать:

– робочі і продуктивні тварини;

– тварини на вирощуванні та відгодівлі;

– приплід великої рогатої худоби;

– приплід свиней.
35. До принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності не відноситься:

– безперервність;

– превалювання сутності над формою;

– планова собівартість;

– єдиний грошовий вимірник.
36. До державних органів, які регулюють методологію ведення бухгалтерського обліку на підприємствах і організаціях в Україні відносяться:

– Міністерством фінансів;

– Національним банком України;

– Державна казначейська служба України;

– Галузевими міністерствами та відомствами.

37. До необоротних активів не відноситься:

– автомашина;

– комп'ютер;

– робочі коні;

– паливо.
38. До довгострокових біологічних активів у рослинництві належать:

– сади;

– ягідники;

– виноградники;

– всі вищезазначені.
39. До власних джерел відноситься:

– заборгованість бюджету;

– прибуток;

– короткострокова позика банку;

– кредиторська заборгованість.
40. До власних джерел відноситься :

– статутний капітал;

– короткострокова позика банку;

– кредиторська заборгованість постачальникам за товари;

– кредиторська заборгованість перед Пенсійним фондом.
41. Первинне спостереження в бухгалтерському обліку здійснюється за допомогою:

– документування;

– оцінки;

– рахунків;

– подвійного запису.
42. Систематизація інформації в бухгалтерському обліку здійснюється за допомогою:

– рахунків;

– калькуляції;

– балансу;

– документування.
43. Елемент методу, за допомогою якого здійснюється періодична перевірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю засобів підприємства

– оцінка;

– калькуляція;

– інвентаризація;

– документування.
44. Відображення кожної господарської операції одночасно на двох рахунках – це:

– рахунки;

– подвійний запис;

– баланс;

– документування.
45. В сільському господарстві не відноситься до основного виробництва:

– рослинництво;

– тваринництво;

– електропостачання;

– промислове виробництво.

46. До оборотних активів не відносяться:

– комбайни;

– будівельні матеріали;

– халати;

– кошти.
47. До активів невиробничої сфери відносяться:

– бібліотека;

– медпункт;

– житлова споруда;

– засоби праці.
48. До активу балансу входить розділів:

– 3;

– 5;

– 2;

– 4.
49. До пасиву балансу входить розділів:

– 4;

– 6;

– 5;

– 3.
50. ІІ розділ активу балансу називається:

– поточні зобов'язання;

– оборотні активи;

– витрати майбутніх періодів;

– грошові кошти.

51. ІІІ розділ пасиву балансу називається:

– необоротні активи;

– власний капітал;

– довгострокові зобов'язання;

– поточні зобов’язання.
52. ІV розділ пасиву називається:

– доходи майбутніх періодів;

– забезпечення наступних витрат і платежів;

– поточні зобов'язання;

– оборотні активи.
53. Стаття балансу «Запаси» відноситься до:

– І розділу активу;

– ІV розділу пасиву;

– ІІ розділу активу;

– ІІ розділу пасиву.
54. Стаття балансу «Векселі видані» відноситься до:

– ІV розділу пасиву;

– ІІІ розділу пасиву;

– ІІ розділу активу;

– ІІ розділу пасиву.
55. Стаття балансу «Цільове фінансування» відноситься до:

– І розділу пасиву;

– І розділу активу;

– ІІ розділу пасиву;

– ІV розділу пасиву.
56. Стаття балансу «Незавершене будівництво» відноситься до:

– ІІ розділу активу;

– ІV розділу пасиву;

– І розділу активу;

– ІV розділу активу.
57. Не відносяться до І розділу активу стаття:

– готова продукція;

– фінансові інвестиції;

– незавершене будівництво;

– основні засоби.

58. Не відносяться до ІІ розділу активу стаття:

– грошові кошти та їх еквіваленти;

– дебіторська заборгованість за розрахунками;

– основні засоби;

– незавершене виробництво.
59. Не відносяться до І розділу пасиву стаття:

– статутний капітал;

– резервний капітал;

– нерозподілений прибуток;

– векселі видані.
60. Господарська операція "Надійшли кошти з поточного рахунку в касу" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.
61. Господарська операція "Виплачено з каси кошти в погашення заборгованості із заробітної плати" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.
62. Типів балансових змін існує:

– один;

– два;

– три;

– чотири.
63. Господарська операція "Нараховано дохід (виручку) від реалізації будівельних матеріалів" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.
64. Господарська операція "Перераховано з поточного рахунку платежі зі страхування" відноситься до типу балансових змін:

– 1: А+х1=А-х1;

– 2: П+х2=П-х2;

– 3: А+х3=П+х3;

– 4: А-х4=П-х4.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
План Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами....
Облік зношення та облік вибуття нематеріальних активів у системі рахунків бухгалтерського обліку
Факультет обліку та аудиту БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК Методичні вказівки...
Бухгалтерський облік. Методичні вказівки до виконання практичних занять для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»...
1. Бухгалтерський та податковий облік в України спільна інформаційна база та розбіжності методик
Бухгалтерський та податковий облік в України – спільна інформаційна база та розбіжності методик
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Ціни на бухгалтерські послуги для юридичних осіб
У вартість послуг включений бухгалтерський облік господарської діяльності до 10 операцій
Контрольна робота №2
...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Одеський національний...
Завдання щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів напряму: 030509 „Облік і аудит”/ Укл.:...
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Документ 996-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 02. 12. 2012, підстава 5463-17
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка