Заняття Правові основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності


Скачати 107.18 Kb.
НазваЗаняття Правові основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності
Дата21.03.2013
Розмір107.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Заняття 1. Правові основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності

 1. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

 2. Поняття, предмет бухгалтерського обліку. Методи бухгалтерського обліку.

 3. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

+ 4. Правові основи організації і ведення бухгалтерського облі-

ку-

 1. Обов'язки головного бухгалтера по веденню бухгалтерського обліку і поданню фінансової звітності.

 2. Характеристика журнально-ордерної форми ведення бухгалтерського обліку і порядок відображення господарських операцій. Регістри бухгалтерського обліку.

 3. Фінансова звітність за законодавством України. Мета і якісні характеристики фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

 4. Способи виправлення помилкових записів у бухгалтерських регістрах і в аналітичному обліку. Порядок виправлення помилок і змін у фінансових звітах.

Заняття 2. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку (за планом рахунків)

1. Характеристика активних рахунків, пасивних рахунків і
активно-пасивних рахунків.

 1. Поняття і призначення плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій. Структура побудови плану рахунків.

 2. Характеристика рахунків класу 1, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 3. Характеристика рахунків класу 2, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 4. Характеристика рахунків класу 3, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 5. Характеристика рахунків класів 4—6, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.
 1. Характеристика рахунків класу 7, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

 2. Характеристика рахунків класів 8, 9 та 0, їх зміст, призначення і порядок відображення господарських операцій.

Заняття 3. Порядок ведення бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів

 1. Поняття основних засобів; поняття об'єкта основних засобів; структура основних засобів.

 2. Порядок обліку надходження основних засобів.

 3. Переоцінка основних засобів. Порядок і способи дооцінки й уцінки основних засобів.

 4. Поняття амортизації основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів.

 5. Поняття нематеріальних активів; поняття їх розробки. Класифікація нематеріальних активів по групах.

 6. Визначення вартості нематеріальних активів.

 7. Порядок переоцінки нематеріальних активів.

 8. Нарахування амортизації нематеріальних активів; облік зменшення корисності нематеріальних активів і вибуття нематеріальних активів.

Задачі

 1. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку оприбуткування транспортного засобу вартістю 1 млн. грн. (надходження, ПДВ, капітальні інвестиції, розрахунки з постачальником).

 2. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес капітального будівництва споруди (підрядним та господарським засобами) за умови, що цільове фінансування становить 20 млн. грн., вартість проектної документації становить 2 млн. грн., вартість будівельних матеріалів — 8 млн. грн., вартість будівельних робіт — 6 млн. грн.

 3. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес зарахування внеску до статутного фонду підприємства засновником у розмірі 20 тис. грн.

 4. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес нарахування амортизації 03, вартість яких становить 100 тис. грн., уцінка становить 15 тис. грн.

 5. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес вибуття 03, первісна вартість яких становить 200 тис. грн., а залишкова вартість 50 тис. грн. (необхідно визначити дохід від реалізації 03, визначити прибуток та нарахувати податок на прибуток).
 1. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес зарахування внеску до статутного фонду підприємства засновником у розмірі 20 тис. грн. у вигляді об'єкта нематеріальних активів.

 2. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес дооцінки нематеріального активу на суму 10 тис. грн.

Заняття 4. Бухгалтерський облік запасів. Виробничі запаси

 1. Поняття і структура запасів.

 2. Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів.

 3. Облік надходження виробничих запасів на склад.

 1. Порядок відпуску і списання виробничих запасів на виробництво.

 1. Оцінка вибуття запасів; оцінка запасів на дату балансу.

 2. Порядок реалізації виробничих запасів.

 1. Характеристика малоцінних та швидкозношувальних предметів і особливості їхнього обліку.

 2. Відмінність малоцінних та швидкозношувальних предметів від малоцінних необоротних матеріальних активів.

Задачі

 1. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку оприбуткування: сировини та матеріалів на суму 20 тис. грн., полуфабри-катів на суму 10 тис. грн. (надходження, ПДВ, розрахунки з постачальником).

 2. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку оприбуткування безкоштовно отриманих матеріалів на суму 10 тис. грн.

 3. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку відпускання на виробництво: сировини та матеріалів на суму 20 тис. грн., полуфабрикатів на суму 10 тис. грн.

Заняття 5. Облік праці і заробітної плати. Облік наявного грошового обігу. Облік безготівкових розрахунків

 1. Характеристика основної і додаткової заробітної плати. Форми оплати праці.

 2. Порядок нарахування заробітної плати і допомоги з тимчасової непрацездатності (кореспондуючі рахунки і перелік типових документів).

 3. Облік виплаченої і депонованої заробітної плати і допомоги з тимчасової непрацездатності.
114

115


 1. Порядок ведення касових операцій.

 1. Обов'язки касира по прийому, видачі грошей, їх збереженню та контролю за оформленням касових документів.

 2. Порядок ведення касової книги і збереження грошей. Контроль за дотриманням касової дисципліни.

 3. Форми безготівкових розрахунків у господарському обороті країни та їх документальне оформлення.

 1. Поняття і класифікація дебіторської заборгованості.

Задачі:

1.' Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку нарахування заробітної плати працівникам цехів у сумі 20 тис. грн. (нарахування, податок з доходів фізичних осіб, розрахунки із цільовими фондами, виплата заробітної плати).

 1. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес депонування заробітної плати у сумі 2 тис. грн.

 2. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес відкриття акредитиву на суму 500 тис. грн.

 3. Відобразіть на рахунках бухгалтерського обліку процес нарахування та отримання нарахованих доходів по інвестиціях на суму ЗО тис. грн.

Заняття 6. Облік витрат діяльності виробничого підприємства

 1. Класифікація витрат на виробництво.

 1. Основні критерії при відображенні витрат та визнанні їх витратами визначеного періоду.

 1. Класифікація витрат за статтями витрат.

 1. Поняття витрат за цільовим призначенням та способом їх включення до собівартості продукції (робіт, послуг).

 2. Структура загальновиробничих витрат і порядок їхнього розподілу на собівартість продукції.

 3. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

Заняття 7. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи. Організація провадження судово-бухгалтерської експертизи

 1. Предмет і завдання судово-бухгалтерської експертизи.

 2. Об'єкти судово-бухгалтерської експертизи.

 3. Методи та загальнонаукові методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.
 1. Практичне дослідження документа.

 2. Порядок організації і структура органів, які виконують судово-бухгалтерську експертизу.

 3. Порядок призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи.

 4. Права й обов'язки експерта-бухгалтера.

 5. Інформаційне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи. Інформаційні носії і порядок їхнього використання в судово-бухгалтерській експертизі.

Заняття 8. Дослідження судово-бухгалтерською експертизою деяких матеріалів справи; висновок експерта-бухгалтера й оцінка висновку слідчим і адвокатом

1. Прийоми дослідження даних бухгалтерського обліку. Форми
приховання зловживань у бухгалтерському обліку.

 1. Особливості дослідження експертом-бухгалтером деяких матеріалів справи (актів документальних ревізій, відомостей інвентаризації, звітів, показань свідків і обвинувачуваних, висновків експертів в інших галузях знань) та інших матеріалів.

 1. Структурна побудова висновку експерта-бухгалтера.

 1. Оцінка і використання висновку судово-бухгалтерської експертизи слідчим і адвокатом.

 1. Призначення додаткової і повторної експертиз.
116

117


Завдання для самостійної роботи

До теми 1

 1. Дайте визначення бухгалтерського обліку.

 2. Охарактеризуйте систему принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 3. Класифікуйте активи та джерела їх утворення.

 4. Опишіть методи бухгалтерського обліку.
 1. Порівняйте активні та пасивні рахунки бухгалтерського обліку.

 2. Складіть схему активно-пасивного рахунку бухгалтерського обліку.

 3. Для чого необхідні позабалансові рахунки?

 4. Дайте визначення балансу та фінансової звітності.

До теми 2

 1. Охарактеризуйте процес організації та ведення бухгалтерського обліку.

 2. Охарактеризуйте регістри та форми бухгалтерського обліку.

 3. Охарактеризуйте структуру та порядок складання фінансової звітності.

До теми З

 1. Якими шляхами поповнюються основні засоби?

 2. Охарактеризуйте капітальні інвестиції.

 3. Яким чином здійснюється переоцінка основних засобів?

 4. Назвіть методи нарахування амортизації основних засобів.

 5. Охарактеризуйте порядок вибуття основних засобів.

До теми 4

 1. Дайте визначення нематеріальних активів.

 2. Яким чином здійснюється оцінка нематеріальних активів?

 3. Охарактеризуйте облік нематеріальних активів.

 4. Як здійснюється переоцінка нематеріальних активів?

 5. Охарактеризуйте порядок нарахування амортизації нематеріальних активів.

До теми 5

1. Охарактеризуйте порядок надходження виробничих запасів.


 1. Якими первинними документами оформлюється облік витрат виробничих запасів?

 2. Дайте визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів.

До теми 6

 1. Яким чином здійснюється організація оплати праці на підприємстві?

 2. Охарактеризуйте порядок нарахування заробітної плати.

 3. Які утримання та вирахування із заробітної плати робітників можуть здійснюватися?

 4. Охарактеризуйте порядок виплати заробітної плати.

До теми 7

 1. Назвіть форми безготівкових розрахунків.

 2. Охарактеризуйте порядок відкриття і використання рахунків у банківських установах в Україні.

До теми 8

 1. Охарактеризуйте порядок обліку касових операцій.

 2. Охарактеризуйте обов'язки касира.

 3. Назвіть підстави відповідальності за порушення касової дисципліни.

До теми 9

 1. Назвіть склад витрат.

 1. Охарактеризуйте порядок обліку реалізації готової продукції.

До теми 10

 1. Охарактеризуйте облік фінансових результатів.

 2. Охарактеризуйте облік податку на прибуток.

До теми 11

 1. Дайте визначення судово-бухгалтерської експертизи.

 1. Дайте характеристику процесуально-правового й економічного змісту судово-бухгалтерської експертизи.
 1. Охарактеризуйте методичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи.

 2. Визначить предмет та об'єкти судово-бухгалтерської експертизи.
118

119


Схожі:

Тема Правові основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності

ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та справедливе...
Товариства в усіх суттєвих аспектах Національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України та дотримання ним (Товариством)...
Законами N 1707-III 1707-14
...
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
С. А. Ткаченко, Т. В. Лакота Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв
Україні, який на законодавчому рівні закріпив принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні;...
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами “Системні інвестиції”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка