2 Керівництво Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сприяння»


Скачати 130.28 Kb.
Назва2 Керівництво Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сприяння»
Дата28.04.2013
Розмір130.28 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Бухгалтерія > КерівництвоТОВ „Аудиторська фірма Княгиня”

(свідоцтво №0125 від 30.03.2001р., рішення АПУ №100)

25028, м. Кіровоград, вул. Пацаєва, 5 корпус 4, к.50

тел.(0522)55-32-79

e-mail: shapoval.nina1@gmail.com

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська фірм Княгиня»

про річну фінансову звітність

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами «Сприяння»

станом на 31грудня 2012року

Кіровоград – 2013рік

Отримувачі: 1) Національна комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2) Керівництво Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сприяння»

Адреса: 25006, Україна, м. Кіровоград,

вул. Дзержинського, 47

3) Всім іншим зацікавленим особам та користувачам звіті.
Цей аудиторський висновок, який складається з:

1) Аудиторського висновку (звіту) щодо фінансових звітів річних;

2) Іншої допоміжної інформації;

3) Основних відомостей про аудиторську фірму;

4) Фінансових звітів річних за рік, що завершується 31.12.2012 року, які додаються,
Вступ

Основні відомості про емітента:

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сприяння»

Код ЄДРПОУ - 33962657;

Місцезнаходження - 25006, Україна, м. Кіровоград, вул. Дзержинського, 47

Дата державної реєстрації – 12.12.1980

Згідно Довідки виданої уповноваженим органом Держкомстат. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сприяння»; здійснює такі види діяльності за системою КВЕД

66.30-Управління фондами.

70.30.-Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
Товариство має банківський рахунок в національній валюті з наступними реквізитами:

поточний рахунок п/р26004064559201 в АТ «Сведбанк» в м. Київ в МФО 300164.

Цей висновок (звіт) підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 705, 706 та вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР від 29.09.2011р. за №1360 у зв’язку з наданням Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сприяння» регулярної звітної інформації емітента до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів річних Товариство з обмеженою відповідальністю »Компанія з управління активами Сприяння», що включають:

  • Баланс станом на 31 грудня 2012 року,

  • Звіт про фінансові результати за 2012 рік;

  • Звіт про рух грошових коштів за 2012рік,

Звіт про власний капітал за 2012рік.

З метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво і достовірно фінансовий стан ТОВ «Компанія з управління активами «Сприяння» , а також фінансові результати його діяльності, згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України з вимогами нормативно-правових актів регулюючого органу.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї

фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, нормативно-правових актів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора

Відповідальність аудитора є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання товариством фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлювання нашої думки.
Висловлювання думки

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ТОВ «Компанія з управління активами «Сприяння» станом на 31 грудня 2012року, його фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до вимог Національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного регулятора-НКЦПФР)

1. Вартість чистих активів на кінець звітного 2012року Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Сприяння» становить 7195,0тис.грн Розмір чистих активів відповідає вимогам частини 4 стаття 144 Цивільного Кодексу України.

2. Ми ознайомились з відомостями, що лягли в основу складання іншої звітної інформації, що подається та розкривається разом з річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо висновок в інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активів інвесторів є суперечності з інформацією наведеною у фінансовій звітності ТОВ «Компанія з управління активами «Сприяння»..

3 .Ми розглянули отриману від ТОВ «Компанія з управління активами «Сприяння» інформацію як у вигляді тверджень(пояснень) керівництва , так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.
Річні фінансові звіти ТОВ «Компанія з управління активами «Сприяння» підтверджує ТОВ «Аудиторська фірма «Княгиня» (свідотство №0125 видане Аудиторською Палатою України від 30 березня 2001року).

Директор ТОВ «Аудиторська фірма «Княгиня»(сертифікат аудитора серії А за №001054 виданий 24.03.1998року чинний до 24 березня 2018року) за адресою 25031, м. Кіровоград, вул. Пацаева 5-4-50, Шаповал Ніна Миколаївна..

2.Інша допоміжна інформація.

Цей параграф Аудиторського висновку складено нами у відповідності до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації.

Цей параграф Аудиторського висновку від 27.02.2013 року складено нами у відповідності до:

- Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку з урахуванням Методичних рекомендацій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 14.07.2009 р. №885;

- Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДКЦПФР ..

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік, на основі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту суттєвих фактів, які могли б викликати сумніви в тому, що звітність Товариства відповідає у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України та нормативно-правовим актам державного регулятора в особі НКЦПФР.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень Товариством.

Звіт включає узагальнену інформацію щодо:

1. активів;

2. зобов’язань;

3. власного капіталу;

4. доходів та витрат, прибутків/збитків;

5. Іншої допоміжної інформації (розкривається згідно з вимогами державного регулятора ринку цінних паперів).
1. Активи

    1. Статті основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу.

    2. В ТОВ «Компанія з управління активами «Сприяння» основні фонди відсутні.

1.2 Статті фінансових інвестицій.

Перевіркою бухгалтерського обліку встановлено, що в 2012 році фінансових інвестицій в ТОВ «Компанія з управління активами «Сприяння» становить 1000,0тис.грн.

1.3 Статті дебіторської заборгованості, запасі та грошових коштів.

Інша поточна заборгованість Товариства у розмірі 6170,0 тис.грн.

Залишок грошових коштів станом на дату складання звітності становив 0,0тис.

Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої на дату балансу інформації про активи Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.
2. Зобов’язання.

Визнання та первісна оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Ми підтверджуємо розмір та оцінку зобов’язань в пасиві балансу Товариства за наступними статтями:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 22,0тис.грн.

Інші довгострокові зобов’язання – 15,0 тис.грн.

За розрахунками з бюджетом – 15,0 тис.грн.

Розрахунки зі страхування – 8,0тис.грн.

За розрахунками з оплати праці – 2,0тис.грн.

Інші поточні зобов’язання – 67,0 тис.грн. .

Аудит зобов’язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012р. інформації про їх розмір та класифікацію.

2.1. Стан виконання зобов’язань за борговими цінинним паперами.

Зобов’язань за борговими цінними паперами в товаристві немає.
3. Власний капітал.

Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»”.

3.1. Формування статутного капіталу.

Розмір статутного капіталу станом на 01.01.2012 року становить 7220 (Сім мільйонів двісті двадцять) тис.грн.

Формування та оплата статутного капіталу відбулася ще до початку звітного періоду.

На дату аудиторського висновку Товариство не збільшувало та не оголошувало про наміри збільшити розмір Статутного капіталу.

В ТОВ КАУ «Сприяння» нерозподілені збитки станом на дату складання балансу становить 65,0тис.грн.

Аудит формування статей статутного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої на дату балансу інформації про його оцінку та розмір.

3.2. Чисті активи.

На 31 грудня 2012року в ТОВ КАУ «Сприяння» розмір власного капіталу (чистих активів) 7170тис.грн. Розмір чистих активів відповідає вимогам частини 4 стаття 144 Цивільного Кодексу.

Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012р. інформації про його оцінку, розмір.
4 . Облік доходів та витрат Товариства.

Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року №290. Фактично за період діяльності Товариства – з 1 січня 2012 по 31 грудня 2012 року Нерозподілені збитки збільшились за рік на суму 25,0 тис.грн.
5. Звіт про розгляд іншої допоміжної інформації Товариства.
5.1. Відповідність вартості чистих активів чинного законодавства.

Вартість чистих активів на кінець звітного 2012 року ТОВ КАУ «Сприяння» становить 7170тис.грн.

. Розмір чистих активів відповідає вимогам частини 4 стаття 144 Цивільного Кодексу України

5.2.Висновок про відсутність суттєвих суперечностей у представленій аудитору іншої фінансової інформації.

Нами перевірений числовий матеріал, який наводиться Клієнтом – ТОВ КАУ «Сприяння» у Річній інформації емітента облігацій. Ми підтверджуємо, що, так звана, Інша фінансова інформація, яка подається до органу державного регулювання, розкрита повністю та відповідає за обсягом, формою подання та змістом розкриття вимогам до такої інформації, що передбачені законодавством. Зокрема під час аудиту були отримані докази, достатні для підтвердження того, що Іншу фінансову інформацію, яку Товариство оприлюднює, складено у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1591.

Показники, розкриті у формах іншої фінансової інформації, кореспондують з відповідними статтями фінансової звітності Товариства, тобто при їх складанні не допущено помилок та перекручень, які б вказували на відсутність належної співставності показників фінансово-господарської діяльності

Ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої звітної інформації. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність у Річній інформації інституту спільного інвестування – ТОВ КАУ «Сприяння» пропусків, перекручень,

Суперечностей з інформацією наведеною у фінансовій звітності Товариства.

5.3. Оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових звітах внаслідок шахрайських дій.

Ми розглянули отриману від Товариства інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, керівництво не має інформацію про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що можуть вплинути на Товариство.

Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій з боку управлінського персоналу, відповідальних за фінансову інформацію або інших осіб. .

5.4. Інформація щодо розміру чистого прибутку.

Інформацію щодо збитків розкрито ТОВ КАУ «Сприяння» у Звіті про фінансові результати. Розкриття інформації щодо визначення збитків відповідає вимогам положень (стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.

5.5. Інформація про викуп власних акцій (корпоративних прав).

ТОВ КАУ «Сприяння» не є емітентом акцій і відповідно не має викуплених акцій станом на дату балансу та не здійснювало операції з викупу (наступного продажу) власних акцій у звітному періоді 2012 року.

5.6. Дотримання вимог щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені спеціальні вимоги щодо ліквідності активів фонду емітентів облігацій.

5.7. Забеспечення випуску цінних паперів відповідно до законодавства України (вид, розмір та опис забезпечення цінними паперами.) .

ТОВ КАУ «Сприяння» не здійснювало випуск цінних паперів, які вимагають відповідного забезпечення.

5.8. Стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами. Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону «Про іпотечні облігації».

Протягом 2012 року ТОВ КАУ «Сприяння» не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.
6. Основні відомості про аудиторську фірму

Аудит проведено незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОВ «Аудиторська фірма Княгиня» заснованою в 1993році, основні відомості про яку наводяться нижче

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма Княгиня»

Код ЄДРПОУ

20630720

Місцезнаходження

25028, м. Кіровоград, вул. Пацаєва, буд.5, корпус 4, кв.50

Реєстраційні дані

ТОВ «Аудиторська фірма Княгиня» зареєстроване виконавчим комітетом Кіровоградської міської Ради 23.12.1993року за №14441050010011603

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів,які надають аудиторські послуги

Свідоцтво №0125 видане за рішенням Аудиторської Палати України від 30 березня 2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 31 березня 2016р.

Номер та дата Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Свідоцтво АВ №000044, виданого Національною Комісією з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012року, термін чинності Свідоцтва до 31.03.2016року.

Свідоцтво А №000529 виданого Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004року, термін чинності по 24 березня 2013року.

Керівник

Шаповал Ніна Миколаївна.

Інформація про аудитора

Сертифікат аудитора Серія А 001054

Виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 24 березня 1994року, термін дії продовжено до 24 березня 2018року.

Контактний телефон / факс

(0522)55-32-79Підставою для проведення перевірки є договір № 4/1/7/13 від 22 лютого 2013року між ТОВ КАУ «Сприяння» і ТОВ »Аудиторською фірмою Княгиня».

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності Товариства з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Початок перевірки – 22.02.2013 року,

Кінець перевірки – 27.02.2013 року
Фінансову звітність підтверджує ТОВ «Аудиторська фірма Княгиня» (№0125 видане АПУ

30.03. 2001року, свідоцтво видане ДКЦПФР від 13.07.200 року Серії А№000529)

Директор ТОВ «Аудиторська фірма Княгиня» (сертифікат аудитора серії А№ 00105 ) виданий 24 березня 1994р. чинний до 24 березня 2018 р 25028, м. Кіровоград, вул. Пацаєва 5 к.4 кв.50.
Аудитор Н.М. Шаповал


Схожі:

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
Звіт про власний капітал за Рік 2011 р
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАМЕЛОТ»
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Сегал Л. О. і Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння", (надалі – Товариство), проведена...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка