Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку


Скачати 84.03 Kb.
НазваЗакон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку
Дата20.04.2013
Розмір84.03 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Біологія > Закон
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ЗАПИТАННЯ

з охорони праці в галузі

для студентів ФЕКС 1. Міжнародне право в галузі охорони праці (ISO 26000, SA 8000)

 2. Система управління охороною праці на підприємстві.

 3. Органи та системи управління і контролю в галузі охорони праці в Україні.

 4. Характеристика виробничих факторів.

 5. Гігієнічна класифікація умов праці на виробництві.

 6. Порядок визначення класу небезпечності умов праці за рівнем виробничих факторів.

 7. Показники напруженості розумової праці.

 8. Гігієнічна класифікація умов розумової праці.

 9. Критерії визначення класів шкідливості умов праці при дії фізичних факторів.

 10. Порядок атестації умов праці.

 11. Зміст атестаційної карти умов праці.

 12. Призначення пільг та компенсацій за важкі та шкідливі умови праці

 13. Характеристика умов праці користувачів ПК.

 14. Нормативні вимоги до санітарно-гігієнічних факторів при експлуатації ПК.

 15. Принципи нормування умов праці користувачів ПК за параметрами мікроклімату.

 16. Вимоги до приміщень, призначених для експлуатації ПК.

 17. Вимоги електробезпеки при експлуатації ПК.

 18. Ергономічні вимоги до робочого місця користувачів ПК.

 19. Вимоги до зорових умов праці користувачів ПК.

 20. Захист від невикористаного рентгенівського випромінювання при експлуатації ПК.

 21. Характеристики впливу рентгенівського випромінювання на організм людини. Принципи нормування.

 22. Вплив на організм людини електромагнітного випромінювання радіочастот від промислових джерел. Принципи нормування.

 23. Методи та засоби захисту від електромагнітного випромінювання радіочастот.

 24. Біологічна дія інфрачервоного випромінювання на організм людини. Принципи нормування на робочих місцях.

 25. Методи та засоби захисту від інфрачервоного випромінювання.

 26. Джерела ультразвуку на виробництві. Біологічна дія. Принципи нормування.

 27. Методи та засоби захисту від ультразвуку.

 28. Вплив на організм, принципи нормування. Методи та засоби захисту від ультрафіолетового випромінювання ПК.

 29. Електромагнітне випромінювання радіочастот від ПК. Граничні норми впливу на користувачів ПК. Методи та засоби захисту.

 30. Джерела та засоби захисту від шкідливих джерел в радіоелектронній промисловості.

 31. Закон України про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку.

 32. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 33. Порядок відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров’я робітників або їх смерті.

 34. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

 35. Управління та виконавчі органи фонду соціального страхування.

 36. Функції державного фонду соціального страхування.

 37. Види та розміри компенсацій у разі стійкої втрати працездатності або загибелі потерпілого.

 38. Порядок виплат компенсацій у разі ушкодження здоров’я внаслідок виробничого нещасного випадку.

 39. Класифікація нещасних випадків на виробництві.

 40. Методи аналізу нещасних випадків на виробництві.

 41. Порядок розслідування нещасних випадків. Склад комісії.

 42. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Склад комісії.

 43. Перелік та зміст документів, які оформлюються за результатами розслідування нещасних випадків.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

 2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

 3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 4. Гігієна праці. Підручник / За ред. Шевченка О.Н.

 5. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 7. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

 8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

 9. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

 10. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

 11. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2003. – 320 с.


НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АКТИ

 1. Закон України про охорону праці. К., 2002

 2. Закон України про загально обов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків. К., 2001.

 3. Кодекс законів України про працю.

 4. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 5. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 6. ГОСТ ССБТ 12.1.051-80. Оборудование технологическое ультразвуковое.

 7. ДСН 3.3.6.096-2002. Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами електромагнітних полів.

 8. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. ДержСанПіН 3.3.2.007-98.

 9. НПАОП 0.00-1.31-99/( 0.00-1.28-2010). Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

 10. Основні санітарні правила при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання. ОСП-2010.

 11. Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения. N 1960-79.

 12. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

 13. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 14. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 15. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

 16. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

 17. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

 18. ДБН 2.09.04-87. Адміністративні та побутові будівлі.

 19. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

 20. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

 21. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

 22. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

 23. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

 24. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.

Інтернет-ресурси

 1. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 2. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 4. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://base.safework.ru/iloenc   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 6. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 7. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

ТЕМИ МОДУЛЬНИХ РОБІТ

 1. Показники напруженості трудового процесу. Гігієнічна класифікація праці.

 2. Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шуму, мікроклімату та електромагнітного випромінювання

 3. Міжнародні стандарти в галузі охорони праці.

 4. Служба охорони праці та система управління охороною праці на підприємстві.

 5. Органи державного управління та нагляду за охороною праці в Україні.

 6. Методи аналізу травматизму на виробництві.

 7. Порядок розслідування нещасного випадку середньої важкості на виробництві.

 8. Порядок розслідування групових нещасних випадків на виробництві. Зміст документів з розслідування.

 9. Порядок розслідування професійних захворювань.

 10. Спеціальне розслідування нещасних випадків на виробництві.

 11. Порядок соціального страхування найманих робітників від нещасних випадків на виробництві.

 12. Види, розмір та порядок виплат компенсацій у разі стійкої втрати працездатності.

 13. Види, розмір та порядок виплат компенсацій у разі загибелі постраждалого.

 14. Особливості розслідування та компенсації збитків здоров'ю постраждалих внаслідок нещасних випадків пов’язаних та непов’язаних з виробництвом.

 15. Психофізіологічні особливості розумової праці. Фактори негативного впливу на організм людини.

 16. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці робітників розумової праці.

 17. Мета та задачі атестації робочих місць. Зміст "Карти умов праці".

 18. Порядок визначення пільг та компенсацій за шкідливі та важкі умови праці.

 19. Порядок визначення розмірів страхових внесків, що перераховуються роботодавцями в фонд соціального страхування від нещасних випадків.

 20. Види та порядок проведення навчання та інструктажів з охорони праці.

 21. Характеристика умов праці користувачів персональних комп’ютерів (ПК). Вплив на здоров'я.

 22. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці користувачів ПК.

 23. Вимоги електробезпеки при експлуатації комп’ютерної та інших видів офісної техніки.

 24. Причини та види професійних захворювань на виробництві. Соціальний захист робітників у разі професійних захворювань.

 25. Законодавство про колективні договори і угоди.

 26. Заходи боротьби з шумами на виробництві.

 27. Заходи захисту від електромагнітного випромінювання.

 28. Заходи забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці.

 29. Джерела, вплив на організм, нормативи та заходи попередження негативного впливу ультразвуку.

 30. Джерела, вплив на організм, нормативи та заходи попередження негативного впливу

 31. лазерного випромінювання.

 32. Джерела невикористаного рентгенівського випромінювання. Методи та засоби захисту.

 33. Економічна ефективність впровадження заходів щодо охорони праці.

 34. Охорона праці жінок.

 35. Вимоги до виробничої вентиляції.

 36. Методи розрахунку систем штучного освітлення виробничих приміщень.

 37. Вимоги електробезпеки при експлуатації комп’ютерної техніки. Розрахунок занулення.

 38. Вимоги пожежної безпеки при експлуатації обчислювальних центрів.

 39. Порядок розроблення та впровадження інструкцій з охорони праці.

 40. Захист від негативного впливу промислових джерел електромагнітного випромінювання радіочастот.

 41. Розрахунок природного освітлення.

 42. Вимоги нормативних актів до природного та штучного освітлення виробничих приміщень.

 43. Медичні огляди працівників та лікувально-профілактичні заходи попередження негативного впливу виробничого середовища.

 44. Компетенції органів державного нагляду в галузі охорони праці.

 45. Ергономічні вимоги до організації робочого місця та виробничого приміщення.

 46. Стан безпеки праці в Україні та світі.

 47. Заходи з охорони праці в технологічних процесах виготовлення печатних плат.

Схожі:

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного...

Соціальний захист потерпілих на виробництві
ЗУ про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профілактики захворювання, які...
Програма підсумкової державної атестація спеціалістів «ОХОРОНА ПРАЦІ»...
«Кодекс законів про працю України», «Закон про охорону праці», закон «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного...
Законодавчі, нормативно-правові акти
Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Заповнення платниками поля «Призначення платежу» розрахункових документів ...
При сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа...
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

П О С Т А Н О В А від 22 серпня 2000 р. N 1306 Київ
Затвердити Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що додаються
Закон про ЄСВ Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на...
Правове регулювання цивільно-правових і трудових договорів, укладених з найманими працівниками підприємства (підприємців), зовсім...
2. УМОВИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,...
Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного...
Рябцева Т. Б. подати цю постанову для державної реєстрації до Міністерства юстиції України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка