Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві. Еволюція взаємовідносин людини і природи


НазваЕкологія як наука та її роль у сучасному суспільстві. Еволюція взаємовідносин людини і природи
Сторінка1/32
Дата21.02.2016
Розмір4.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
ЗМІСТ

Розділ 1

Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві. Еволюція взаємовідносин людини і природи

5

1.1

Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві

7

1.2

Історичний розвиток взаємовідносин людини і з природою

10

1.3

Екологічні проблеми планетарного масштабу та шляхи їх вирішення
Розділ 2

Взаємодія живих організмів із навколишнім середовищем

11

2.1

Поняття про середовище існування і екологічні фактори

11

2.2

Значення абіотичних факторів середовища і в житті організмів

12

2.3

Популяція як основна форма існування виду і структурна одиниця екосистеми

15

2.4

Організація та функціонування екологічних систем

19

2.5

Основні екологічні закони і принципи

29

Розділ 3

Біосфера — жива оболонка Землі

33

3.1

Вчення В.І. Вернадського про біосферу

33

3.2

Біологічний кругообіг речовин і енергії в біосфері

38

3.3

Природні ресурси біосфери та їх класифікація

44

3.4

Поняття про біорізноманіття і генофонд живих організмів

45

3.5

Народонаселення планети Земля

46

Розділ 4

Антропогенний вплив на біосферу

48

Розділ 5

Літосфера

53

5.1

Антропогенні зміни поверхні літосфери

53

5.2

Надра Землі, їх використання та охорона

54

5.3

Ґрунт як головний засіб сільськогосподарського виробництва та середовище життя

56

5.4

Антропогенне забруднення і виснаження ґрунтів

57

5.5

Охорона і раціональне використання ґрунтів

60

Розділ 6

Гідросфера

61

6.1

Структура та екологічні функції гідросфери

61

6.2

Вплив господарської діяльності людини на гідросферу

65

6.3

Світові проблеми прісної води

67

6.4

Основні заходи щодо охорони і раціонального використання вод

69

6.5

Екологічні проблеми деяких водних екосистем України

71

6.6

Екологічні проблеми деяких великих водних екосистем світу

79

Розділ 7

Атмосфера

89

7.1

Будова і склад атмосфери

89

7.2

Антропогенне забруднення атмосфери

91

7.3

Охорона повітряного середовища від забруднення

94

7.4

Антропогенні зміни клімату Землі

96

7.5

Руйнування озонового шару Землі та шляхи його захисту

101

7.6

Антропогенне забруднення навколоземного і космічного простору

104

Розділ 8

Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва

105

8.1

Екологічні особливості агроекосистем

105

8.2

Антропогенний тиск на агроекосистеми

106

8.3

Основні напрямки екологічної стабілізації агроекосистем

108

8.4

Біологічний метод захисту рослин

111

Розділ 9

Екологічні проблеми енергетики

113

9.1

Екологічні проблеми теплоенергетики

114

9.2

Екологічний вплив гідроенергетики на навколишнє середовище

117

9.3

Екологічні проблеми використання атомної енергії

123

9.4

Геліоенергетика

127

9.5

Вітроенергетика

128

9.6

Біоенергетика

128

Розділ 10

Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

129

Розділ 11

Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів

134

Розділ 12

Забруднення навколишнього середовища і здоров'я людини

139

12.1

Здоров'я людини як показник якості навколишнього середовища

139

12.2

Вплив хімічних забруднювачів навколишнього середовища на здоров'я людини

140

12.3

Біологічний вплив радіоактивного випромінювання на здоров'я людини

145

Розділ 13

Рослинний світ та його охорона

148

13.1

Значення рослин у біосфері і житті людини

148

13.2

Антропогенний вплив на рослинний світ

152

13.3

Охорона рослинного світу

156

Розділ 14

Тваринний світ та його охорона

159

14.1

Місце і роль тваринного світу в природі

159

14.2

Вплив людини на тварин і причини скорочення їх чисельності

161

14.3

Охорона тваринного світу

163

Розділ 15

Природно-заповідні території та Червоні книги в системі збереження ландшафтного і біологічного різноманіття

167

15.1

Поняття про заповідну справу та природно-заповідний фонд України

167

15.2

Національна екомережа

169

15.3

Класифікація природно-заповідних територій

170

15.4

Червоні книги в системі охорони біологічного різноманіття

175

Розділ 16

Наукові основи раціонального користування та управління навколишнім середовищем

176

16.1

Принципи раціонального природокористування

178

16.2

Стандарти і нормативи якості навколишнього середовища

178

16.3

Екологічна експертиза

180

16.4

Економічні механізми природокористування

181

16.5

Екологічний моніторинг навколишнього середовища

182

16.6

Правове регулювання екологічних відносин

184

16.7

Державне управління в галузі природокористування

185

16.8

Міжнародне співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища

188

Розділ 17

Стратегія і тактика збереження та стабільного розвитку життя на Землі

189

17.1

Духовна криза людства як основний фактор екологічної кризи

189

17.2

Єдність людини і природи

190

17.3

Концепція В.І. Вернадського про ноосферу та її сучасний розвиток

192

17.4

Стратегія екорозвитку суспільства

195

17.5

Основні принципи етичних норм поведінки людини в біосфері

195

17.6

Шляхи здійснення екологічної освіти і виховання

196

Список рекомендованої літератури

199

Розділ 1 Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві. Еволюція взаємовідносин людини і природи

1.1. Екологія як наука та її роль у сучасному суспільстві

Планета Земля є унікальною серед планет Сонячної системи. У тонкому шарі, де зустрічаються і взаємодіють повітря, вода і земля, живуть істоти, серед яких і ми з вами. Цей шар, що населений організмами і взаємодіє з повітрям (атмосферою), водою (гідросферою) і земною корою (літосферою), називається біосферою. Усі істоти, і ми в тому числі, залежать від збереження її цілісності. Якщо дуже сильно змінити будь-який із компонентів біосфери, остання може повністю піддатися руйнації. Не виключено, що атмосфера, гідросфера і літосфера при цьому збережуться, але в їхніх взаємовідносинах уже не буде брати участі живе.

У центрі уваги сучасного людства стоять проблеми взаємодії людини з навколишнім природним середовищем, екологічної стійкості біосфери.

Екологія - наука, яка досліджує функціонування систем і структур надорганізменого рівня (екосистем або біогеоценозів) в їх взаємодії один з одним і сукупністю факторів навколишнього середовища. Екологія охоплює широке коло теоретичних і практичних питань: вивчення різних рівнів біологічної організації від окремих організмів через популяції й угруповання до екосистем; принципи і закономірності їх структури, функціонування, розвитку; регуляторні й адаптивні механізми; досліджує сутність процесів обміну і перетворення речовин та енергії; веде пошуки природних законів організації життя на нашій планеті. Термін «екологія» був запропонований Е. Геккелем у 1866 р.

Розширення предмета екології обумовило появу в літературі нових її визначень. Зокрема відомий еколог Ю. Одум дає таке трактування: міждисциплінарна сфера знання про будову і функціонування багаторівневих систем у природі та суспільстві в їх взаємозв'язку.

Нині існує багато класифікаційних схем екології як науки. Найбільш вдалою нам здається класифікація основних напрямів сучасної екології, запропонована в 1995 р. відомими українськими екологами Г.О. Білявським і В.М. Бровдієм (рис. 1.1). У ній збережено класичне тлумачення даної науки, у центрі якої є живі організми та їх природні системи всіх рівнів організації, та класичний поділ науки на теоретичну і прикладну, з наступними її підрозділами на підлеглі структурні одиниці (науки про охорону природи, суспільство і природу, техногенні фактори забруднення природного середовища тощо).

Якщо говорити про світову наукову спільноту, то в термінології відсутня будь-яка плутанина і існує чітке, цілком справедливе розуміння екології як однієї із фундаментальних біологічних наук («есо1о£у»). Складний комплекс різноманітних проблем (технологічних, хімічних, агротехнічних, містобудівничих, медичних, гідрогеологічних, кліматичних та ін.), які виникають у зв'язку із захистом навколишнього середовища, є предметом вивчення інвайронментології («етагошпепіаі зсіепсез»).

Треба зазначати, що останнім часом різноманітність визначень призвела до непрофесійного і некоректного використання поняття «екологія», наслідком чого є розмивання уявлень про ', предмет і завдання цієї науки. Цілком очевидним є помилковість застосування терміну «екологія» до географічних назв, галузей чи об'єктів промислового виробництва, науки, культури, душі і т.п. (Бровдій, 2000). Детальний аналіз явища профанації екології зроблений М.А. Голубцем (2000) і К.М. Ситником (2003). Плутанина в розумінні завдань екології та інвайронментології може призвести до неправильної підготовки різних спеціалістів до вирішення природоохоронних проблем.


Рис. 1.1. Класифікація основних напрямів сучасної екології (за Г.О. Білявським і В.М. Бровдієм, 1995)

Слід визнати, що тривожна екологічна ситуація склалася в багатьох регіонах нашої країни в результаті некомпетентного господарювання, споживацького ставлення до природних багатств, нещадної експлуатації природних ресурсів, а також превалювання технократичного мислення.

Значення науки про охорону навколишнього природного середовища (теоретичним фундаментом якої є екологія) як умови виживання людства і кожної людини зараз усвідомлюється українським суспільством. Але, на жаль, воно мало готове для послідовної безумовної реалізації природо-охоронних заходів, причому не тільки через брак необхідних для цього коштів, але внаслідок відсутності екологічної культури населення.

Роль екології і науки про охорону навколишнього середовища величезні в постановці екологічної освіти і вихованні людей нового покоління. Людство повинно мати чітке уявлення про те, що природні ресурси обмежені і технологія виробництва будь-якої продукції має задовольняти таку екологічну вимогу, як мінімальне споживання матеріалів і енергії. Люди повинні добре знати закони природи, розуміти взаємозвязки природних явищ, уміти передбачати і оцінювати наслідки втручання в природний хід багатьох процесів. У них повинен бути вироблений «екологічний світогляд», тобто усвідомлення пріоритетного вирішення екологічних проблем при здійсненні будь-яких проектів, розробках сучасних технологій, створенні машин і механізмів, при всіх формах господарювання, а також тверда переконаність у тому, що без впевненості в нешкідливості для навколишнього середовища того чи іншого заходу, він не повинен реалізовуватися.

Має поступово змінюватись основа виробничої діяльності людей. Нова економічна модернізація буде орієнтуватися на створення виробництв, які не руйнують рівноважного стану біосфери і гармонійно вписуються в її біогеохімічні цикли.

Подолання екологічної кризи тільки технічними засобами неможливе. Тим більше неможливе підтримання стану рівноваги, якщо суспільство не буде змінювати само себе, свою духовність, а буде спиратися тільки на технічні рішення. Людство чекає тривалий і дуже важкий процес сумісного перетворення природи і суспільства, причому вирішальне значення в його тривалості буде мати формування цивілізації, яка відповідає новим потребам людини, погодженим з новими реаліями навколишньої природи.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Екологія як наука про довкілля (2 год.)
Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце...
1. Екологія як наука про довкілля (2 год.)
Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.І. Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про роль і місце...
Е кологія це наука про захист природи. Екологія це особливий світогляд...
Початкова школа є початковою ланкою формування екологічної культури, екологічного мислення, засвоєння екологічних знань. Розуміючи...
Роль стафілококів у розвитку патології людини, патогенез спричинених...
Еволюція коків, їх загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, класифікація, практичне значення
УРОК 4
УРОК НООСФЕРА. ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ПРИРОДІ. МАСШТАБИ Й НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА СУЧАСНОМУ...
1 Історія як наука. Періодизація історії України. Історичні джерела...
Сторія вивчає події,явища,які допускають науковіобгрунтовані уявлення про головні тенденції розвитку людини,суспільства
Дата проведення уроку: УРОК 4
УРОК НООСФЕРА. ЕВОЛЮЦІЯ УЯВЛЕНЬ ПРО МІСЦЕ ЛЮДИНИ В ПРИРОДІ. МАСШТАБИ Й НАСЛІДКИ АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА СУЧАСНОМУ...
План Інформаційні революції. Їх роль і значення Інформаційний обмін...
Як наслідок, ці революційні зміни творять нову соціокультурну ситуацію (простір), котра детермінує формування нового типу не лише...
1. Культурологія як наука. Етапи становлення
Своїм завданням культурологія вважає дослідження всіх процесів взаємодії людини зі світом природи, світом соціуму і світом фізичного...
1. Культурологія як наука. Етапи становлення
Своїм завданням культурологія вважає дослідження всіх процесів взаємодії людини зі світом природи, світом соціуму і світом фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка